Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Mer stöd till EU-jordbrukare som drabbats av torka

Bryssel den 2 augusti 2018

I sommar hjälper EU-kommissionen de jordbrukare som brottas med svårigheterna till följd av den extrema torkan.

Jordbrukarna kommer att kunna få sina direktstöd och landsbygdsutvecklingsstöd i förskott. För att de ska kunna utfodra sina djur får de dessutom större flexibilitet att använda mark som normalt inte används för produktion.

Den ihållande och långvariga torkan i flera EU-länder påverkar kraftigt produktionen av jordbruksgrödor och djurfoder, vilket i sin tur också kan inverka på djurens välbefinnande. Mindre djurfoder påverkar i hög grad boskapsuppfödarnas inkomster, eftersom deras kostnader för insatsvaror kommer att öka om det råder brist på foder senare under året.

– Jag är mycket orolig över denna långvariga torka, säger EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan. Jag har varit i kontakt med ministrar i de drabbade länderna för att diskutera situationen och få en färsk bedömning av dess inverkan. Kommissionen är som alltid redo att stödja jordbrukare som drabbats av torka med hjälp av en rad verktyg, inbegripet större förskott, undantag från förgröningskraven och statligt stöd. Den gemensamma jordbrukspolitiken ger redan ett säkerhetsnät för jordbrukare som drabbas av oförutsebara händelser. Jag uppmanar alla medlemsländer att utnyttja alla insatser och åtgärder som står till förfogande i vår lagstiftning.

Utöver det stöd som ges inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken har två särskilda beslut tagits för att hjälpa jordbrukarna att klara av torkan:

  • Större förskott: jordbrukare kan få upp till 70 % av sitt direktstöd och 85 % av sitt landsbygdsutvecklingsstöd redan från och med mitten av oktober 2018, i stället för att vänta till december för att kunna förbättra sitt kassaflöde.
  • Undantag får göras från särskilda förgröningskrav, dvs. från reglerna för diversifiering av grödor och för arealer med ekologiskt fokus vad gäller mark i träda, så att denna mark kan användas för att producera djurfoder. Fler undantag från förgröningskraven kan bli aktuella, för att ge jordbrukarna större flexibilitet att producera foder. Dessa åtgärder gynnar framför allt boskapsuppfödare.

Extra stöd enligt den gemensamma jordbrukspolitiken

Enligt de nuvarande reglerna om statligt stöd inom jordbruket kan stöd beviljas för upp till 80 % av den skada som orsakats av torka (eller upp till 90 % i områden med naturliga begränsningar), om vissa särskilda villkor är uppfyllda. Inköp av foder kan få stöd med hänvisning till att det är fråga om materiella skador eller inkomstbortfall.

Skador kan också ersättas utan att kommissionen underrättas (s.k. stöd av mindre betydelse). Medlemsländerna får bevilja stöd på upp till 15 000 euro per jordbrukare under tre år.

När det gäller landsbygdsutveckling ger den nuvarande lagstiftningen inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken en rad möjligheter:

  • Om medlemslandet erkänner torkan som en ”naturkatastrof” kan det ge stöd på upp till 100 % för återställandet av den produktionspotential i jordbruket som skadades i torkan. Pengarna kan användas till investeringar, såsom återsådd av betesmarker. Denna åtgärd kan aktiveras retroaktivt.
  • Jordbrukare kan underrätta sina nationella myndigheter om exceptionella omständigheter, och medlemslandet kan då frigöra dem från deras skyldigheter enligt olika system. T.ex. kommer jordbrukare att få använda skyddszoner för foder.
  • Medlemsländerna kan stödja jordbrukare med hjälp av verktyg för riskhantering. T.ex. kan de bidra ekonomiskt till gemensamma fonder som betalar ekonomisk ersättning till drabbade jordbrukare. Jordbrukare som förlorar mer än 30 % av sina genomsnittliga årliga inkomster kommer också att beviljas ekonomisk ersättning.

Medlemsländerna kan ändra sitt landsbygdsutvecklingsprogram en gång om året för att införa någon av de åtgärder som nämns ovan.

Utöver dessa åtgärder och den kontinuerliga övervakningen av torkan och dess inverkan med hjälp av europeiska satelliter är kommissionen i kontakt med alla medlemsländer för att få uppdaterad information om vår- och sommartorkans inverkan på jordbruket. Denna information ska lämnas in senast den 31 augusti. Informationen kommer att användas till att bedöma om kommissionens insatser varit lämpliga och ändamålsenliga, till att ändra insatser som redan inletts eller till att vidta ytterligare lämpliga åtgärder.

Läs mer

Bulletiner om övervakning av jordbruksresurser (EN)

IP/18/4801

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar