Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

De Commissie biedt verdere ondersteuning aan Europese landbouwers die met droogte kampen

Brussel, 2 augustus 2018

De Europese Commissie steunt de Europese landbouwers, die deze zomer in moeilijkheden verkeren als gevolg van extreme droogte

De landbouwers zullen hun rechtstreekse betalingen en betalingen voor plattelandsontwikkeling vroeger dan anders kunnen ontvangen en meer flexibiliteit krijgen om land waarop normaal niet mag worden geproduceerd, te gebruiken om hun dieren te voederen.

De aanhoudende en langdurige droogte in verscheidene landen van de EU heeft een grote impact op de productie van akkerbouwgewassen en diervoeders, wat op zijn beurt gevolgen kan hebben voor het dierenwelzijn. Bovendien heeft de teruglopende voedervoorraad een weerslag op het inkomen van veehouders, aangezien hun inputkosten zullen stijgen als er later in het jaar een voedertekort ontstaat.

Commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling Phil Hogan: "Ik maak mij grote zorgen over deze aanhoudende klimatologische ontwikkelingen. Ik heb contact gehad met een aantal ministers uit de getroffen landen om de situatie te bespreken en actuele beoordelingen van de gevolgen van de droogte te krijgen. Zoals altijd staat de Commissie paraat om de door de droogte getroffen landbouwers te steunen met een aantal instrumenten, waaronder hogere voorschotten, afwijkingen van de vergroeningsvereisten en staatssteun. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid biedt al een vangnet voor landbouwers die met onvoorzienbare gebeurtenissen worden geconfronteerd. Ik moedig de lidstaten aan om alle mogelijke acties en maatregelen te onderzoeken die onze wetgeving biedt."

Naast de steun in het kader van de bestaande wetgeving van het gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn twee specifieke besluiten genomen om landbouwers te helpen de droogte het hoofd te bieden:

  • Hogere voorschotten: om hun cashflowsituatie te verbeteren, zullen landbouwers tot 70 % van hun rechtstreekse betalingen en 85 % van de betalingen voor plattelandsontwikkeling al vanaf midden oktober in plaats van december 2018 kunnen ontvangen.
  • Afwijkingen van specifieke vergroeningsvereisten, namelijk regels inzake gewasdiversificatie en ecologisch aandachtsgebied voor braakland, om toe te staan dat braakliggend land voor de productie van diervoerder wordt gebruikt. Voorts wordt overwogen om extra afwijkingen van de vergroening vast te stellen, om landbouwers meer flexibiliteit te bieden om voedergewassen te produceren. Deze maatregelen zullen met name veehouders ten goede komen.

Bestaande steun in het kader van het GLB

Op grond van de bestaande regels voor staatssteun in de landbouw mag onder bepaalde specifieke voorwaarden steun worden verleend voor maximaal 80 % van de door droogte veroorzaakte schade (maximaal 90 % in gebieden met natuurlijke beperkingen). De aankoop van diervoeder kan voor steun in aanmerking komen als materiële schade of als inkomensverlies.

Er kan ook schade worden vergoed zonder dat de Commissie op de hoogte hoeft te worden gesteld (de zogeheten "de-minimissteun"). De lidstaten kunnen over een periode van drie jaar tot 15 000 euro steun per landbouwer verlenen.

Met betrekking tot plattelandsontwikkeling voorziet de huidige GLB-wetgeving in een reeks mogelijkheden:

  • Lidstaten die de droogte als natuurramp erkennen, mogen tot 100 % steun verlenen voor het herstel van het door de droogte aangetaste landbouwproductiepotentieel. Het geld kan bijvoorbeeld worden gebruikt om weiden opnieuw in te zaaien. Deze maatregel kan met terugwerkende kracht worden geactiveerd;
  • Landbouwers kunnen hun nationale autoriteiten op de hoogte brengen van uitzonderlijke omstandigheden, en kunnen dan door hun lidstaten worden ontheven van hun verplichtingen in het kader van diverse regelingen. Zo zullen landbouwers bufferstroken mogen gebruiken voor veevoeder;
  • De lidstaten kunnen de landbouwers bijstaan met instrumenten voor risicobeheer. Zij kunnen bijvoorbeeld financieel bijdragen aan onderlinge fondsen om getroffen landbouwers een financiële compensatie te betalen. Ook zullen landbouwers die een inkomensverlies van meer dan 30 % van hun gemiddelde jaarinkomen lijden, een financiële vergoeding ontvangen.

De lidstaten hebben de mogelijkheid om hun plattelandsontwikkelingsprogramma eenmaal per jaar te wijzigen om de bovenbedoelde maatregelen erin op te nemen.

Naast deze maatregelen en de continue monitoring van de droogte en de gevolgen ervan met Europese satellieten, staat de Commissie in contact met alle lidstaten om actuele informatie in te winnen over de impact die de droogte dit voorjaar en deze zomer op hun landbouwers heeft gehad. Deze informatie, die wordt ingewacht tot 31 augustus, zal worden gebruikt om de adequaatheid en geschiktheid van de reactie van de Commissie te beoordelen en zal worden meegenomen in besluiten om de reeds genomen maatregelen te wijzigen of met aanvullende geschikt geachte maatregelen te komen.

Meer informatie

Monitoring Agricultural ResourceS (MARS) Bulletins

IP/18/4801

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar