Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissiolta lisätukea kuivuutta vastaan taisteleville eurooppalaisille viljelijöille

Bryssel 2. elokuuta 2018

Euroopan komissio pysyy eurooppalaisten viljelijöiden rinnalla tämänkesäisissä äärimmäisen kuivuuden aiheuttamissa vaikeuksissa.

Viljelijät voivat saada suorat tukensa ja maaseudun kehittämistukensa etukäteen. Lisäksi he voivat käyttää entistä joustavammin rehuntuotantoon maata, jota ei tavallisesti käytetä tällaiseen tarkoitukseen.

Useissa EU-maissa jo pitkään jatkunut kuivuus haittaa peltokasvien tuotantoa merkittävästi. Myös rehuntuotanto kärsii, mikä voi vaarantaa eläinten hyvinvoinnin. Rehuntuotannon väheneminen vaikuttaa lisäksi kotieläintuottajien tuloihin, sillä tuotantokustannukset nousevat, jos rehusta alkaa olla pulaa loppuvuodesta.

Maatalouskomissaari Phil Hogan totesi olevansa erittäin huolestunut nykyisistä ilmasto-olosuhteista. ”Olen ollut yhteydessä useisiin kuivuudesta kärsivien maiden ministereihin keskustellakseni tilanteesta ja saadakseni ajantasaisen arvion kuivuuden vaikutuksista. Kuten aina, komissio on valmis olemaan viljelijöiden tukena näiden taistellessa kuivuutta vastaan. Voimme käyttää tähän useita välineitä, kuten ennakkomaksujen korotuksia, viherryttämisvaatimuksista myönnettäviä poikkeuksia ja valtiontukia. Yhteinen maatalouspolitiikka sisältää jo nyt turvaverkon, jolla suojataan ennakoimattomista olosuhteista kärsiviä viljelijöitä. Kannustan kaikkia jäsenvaltioita tarkastelemaan, millaisia toimia voisimme toteuttaa lainsäädäntömme puitteissa.”

Yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevan lainsäädännön nojalla annettavan tuen lisäksi kuivuutta vastaan taistelevien viljelijöiden auttamiseksi on tehty kaksi erillistä päätöstä:

  • Ennakkomaksujen korotus: viljelijät voivat saada enintään 70 % suorista tuistaan ja 85 % maaseudun kehittämistuistaan jo lokakuun 2018 puolivälissä, joten heidän ei tarvitse odottaa kassavirtatilanteensa parantumista joulukuuhun asti.
  • Erityisistä viherryttämisvaatimuksista myönnettävät poikkeukset liittyvät viljelyn monipuolistamista ja ekologista alaa koskeviin sääntöihin kesantoalalla, jotta tällaista maata voitaisiin käyttää rehuntuotantoon. Lisäksi harkitaan sellaisten viherryttämistä koskevien lisäpoikkeusten hyväksymistä, joilla rehuntuotantoa voitaisiin joustavoittaa. Nämä toimenpiteet hyödyttäisivät erityisesti kotieläintuottajia.

YMP:n mukainen nykyinen tuki

Voimassa olevien maatalouden valtiontukisääntöjen mukaan kuivuuden aiheuttamista vahingoista voidaan tietyin erityisedellytyksin korvata enintään 80 % (tai 90 % luonnonhaitta-alueilla). Rehun ostamiseen voidaan myöntää tukea, jos kyseessä on aineellinen vahinko tai tulonmenetys.

Vahinkoja voidaan korvata myös ilmoittamatta komissiolle (ns. de minimis -tuki). Jäsenvaltiot voivat kolmen vuoden aikana myöntää tukea enintään 15 000 euroa viljelijää kohden.

Maaseudun kehittämisen osalta voimassa olevassa YMP-lainsäädännössä tarjotaan useita eri mahdollisuuksia:

  • jos jäsenvaltio toteaa, että kuivuus on ”luonnonkatastrofi”, se voi korvata jopa 100 % kustannuksista, jotka aiheutuvat kuivuuden vuoksi heikentyneiden tuotantomahdollisuuksien palauttamisesta. Varoja voidaan käyttää esim. laidunten uudelleenkylvöön. Tämä toimenpide voidaan käynnistää takautuvasti;
  • viljelijät voivat ilmoittaa kansallisille viranomaisilleen poikkeuksellisista olosuhteista, ja jäsenvaltio voi vapauttaa heidät eri järjestelmiin kuuluvista sitoumuksista. Viljelijät voivat esim. käyttää suojakaistoja rehuntuotantoon;
  • jäsenvaltiot voivat antaa viljelijöille tukea riskinhallintavälineiden avulla. Ne voivat esim. maksaa keskinäisiin rahastoihin osuuksia, joilla korvataan kuivuuden aiheuttamia vahinkoja viljelijöille. Taloudellista korvausta myönnetään myös viljelijöille, joiden tulonmenetys on yli 30 % heidän keskimääräisistä vuositulostaan.

Jäsenvaltioilla on mahdollisuus muuttaa maaseudun kehittämisohjelmaansa kerran vuodessa sisällyttääkseen siihen jonkin edellä mainituista toimenpiteistä.

Näiden toimenpiteiden lisäksi komissio seuraa jatkuvasti kuivuustilannetta ja sen vaikutuksia eurooppalaisilla satelliiteilla ja pitää yhteyttä kaikkiin jäsenvaltioihin saadakseen viimeisimmät tiedot kevään ja kesän kuivuuden vaikutuksista viljelijöihin. Nämä tiedot on pyydetty toimittamaan 31. elokuuta mennessä. Niiden avulla arvioidaan komission toimien riittävyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta ja tehdään päätökset jo toteutettujen toimenpiteiden muuttamisesta tai tarpeellisiksi katsottujen lisätoimenpiteiden toteuttamisesta.

Lisätietoja

Maatalouden resurssien seurantaa (MARS) koskevat tiedotteet

IP/18/4801

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar