Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon pakub Euroopa põllumajandustootjatele põuaga toimetulekuks täiendavat toetust

Brüssel, 2. august 2018

Käesoleval suvel seisab Euroopa Komisjon vankumatult põllumajandustootjate taga, kes võitlevad tõsisest põuast tingitud raskustega.

Põllumajandustootjad saavad neile mõeldud otse- ja maaelu arengu toetused kätte varem ning paindlikumalt kasutada loomade toitmiseks maad, mida tavaliselt sel otstarbel ei kasutata.

Jätkuv pikaajaline põud mõjutab mitmetes ELi riikides märkimisväärselt põllukultuuride ja sööda toodangut, mis võib ohtu seada loomade heaolu. Lisaks seab söödakoguste vähenemine eelkõige löögi alla loomakasvatajate tulu, sest kuivsööda puudujääk aasta lõpupoole suurendab nende tootmiskulusid.

Põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Phil Hogan ütles: „Olen nende pikaajaliste kliimaarengute pärast väga mures. Olen suhelnud mitmete põua käes kannatavate riikide ministritega, et arutada olukorda ja saada ajakohaseid hinnanguid põua mõju kohta. Nagu alati, on komisjon valmis põuast vaevatud põllumajandustootjaid toetama, kasutades mitmeid vahendeid, sealhulgas suuremaid ettemakseid, erandeid rohestamisnõuetest ja riigiabi. Ühine põllumajanduspoliitika toimib juba turvavõrguna neile põllumajandustootjatele, kes peavad toime tulema ettenägematute sündmustega. Julgustan kõiki liikmesriike uurima kõiki võimalikke meie õigusaktides sisalduvaid meetmeid.“

Lisaks kehtivate ÜPP õigusaktide alusel antavale toetusele on tehtud kaks konkreetset otsust, et aidata põllumajandustootjatel põuaga toime tulla.

  • Suuremad ettemaksed: põllumajandustootjad ei pea oma rahavoogude olukorra parandamiseks ootama detsembrini, vaid võivad kuni 70% oma otsetoetusest ja 85% maaelu arengu toetusest kätte saada juba alates 2018. aasta oktoobri keskpaigast.
  • Erandid konkreetsetest rohestamisnõuetest (eelkõige põllumajanduskultuuride mitmekesistamine ja ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alasid käsitlevad eeskirjad kesa puhul), et võimaldada sellisel maal sööda tootmist. Samuti kaalutakse täiendavaid rohestamisega seotud erandeid, et põllumajandustootjad saaksid kuivsööta paindlikumalt toota. Need meetmed on kasulikud eelkõige loomakasvatajatele.

ÜPP raames antavad toetused

Kehtivate põllumajandusliku riigiabi eeskirjade alusel võidakse teatavatel konkreetsetel tingimustel anda põuakahjude leevendamiseks abi kuni 80% ulatuses (või kuni 90% ulatuses looduslikust eripärast tingitud piirangutega aladel). Kuivsööda ostmiseks võidakse anda abi, kui tegemist on varalise kahju või saamata jääva tuluga.

Kahjude hüvitamiseks ei pea sellest ilmtingimata komisjoni teavitama (nn „vähese tähtsusega abi“). Liikmesriigid võivad kolme aasta jooksul anda abi summas kuni 15 000 eurot põllumajandustootja kohta.

Ka maaelu arengu valdkonnas nähakse kehtivate ÜPP õigusaktidega ette mitmeid võimalusi.

  • Kui liikmesriik tunnistab põua looduskatastroofiks, võib ta kuni 100% ulatuses anda toetust põua tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmispotentsiaali taastamiseks. Raha võib kasutada investeeringuteks (nt karjamaade uus külv). Seda meedet võib aktiveerida ka tagasiulatuvalt.
  • Põllumajandustootjad võivad teavitada oma riigi pädevaid asutusi erandjuhtudest ja liikmesriik võib nad erinevate kavadega seotud kohustustest vabastada. Näiteks võivad põllumajandustootjad kuivsööda jaoks kasutada puhverribasid.
  • Liikmesriigid võivad põllumajandustootjaid toetada riskijuhtimisvahendite kaudu. Näiteks saavad nad rahaliselt panustada ühisfondidesse, millest hädasolevad põllumajandustootjad saavad rahalist toetust. Samuti saavad rahalist hüvitist need põllumajandustootjad, kelle sissetulek väheneb keskmise aastasissetulekuga võrreldes rohkem kui 30%.

Liikmesriikidel on võimalus muuta üks kord aastas oma maaelu arengu programmi, et lisada sellesse üks eespool nimetatud meetmetest.

Lisaks asjaomastele meetmetele ning põuaolukorra ja selle mõju pidevale jälgimisele Euroopa satelliitide abil, suhtleb komisjon kõigi liikmesriikidega, et saada ajakohastatud teavet selle kohta, millist mõju on kevadine ja suvine põud nende põllumajandustootjatele avaldanud. Teavet, mis tuleb esitada 31. augustiks, kasutatakse selleks, et hinnata komisjoni reageerimise adekvaatsust ja asjakohasust ning teavitada komisjoni juba võetud meetmete muutmisest või muudest täiendavatest meetmetest, mida võidakse asjakohaseks pidada.

Lisateave

MARSi bülletäänid (põllumajandusressursside seire)

IP/18/4801

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar