Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen tilbyder yderligere støtte til europæiske landbrugere, der er ramt af tørke

Bruxelles, den 2. august 2018

Europa-Kommissionen er her i sommer klar til at hjælpe de europæiske landbrugere, som kæmper med problemerne som følge af den ekstreme tørke.

Landbrugerne vil få mulighed for at modtage deres direkte betalinger og betalinger til udvikling af landdistrikter på forhånd og vil også få større fleksibilitet til at anvende arealer, der normalt ikke ville blive brugt til produktion, til at fodre deres dyr.

Den vedvarende og langvarige tørkesituation i adskillige EU-lande har betydelige konsekvenser for produktionen fra markafgrøder og for dyrefoderet, hvilket også kan få konsekvenser for dyrevelfærden. Desuden vil den mindskede mængde foder få særlig indvirkning på husdyravlernes indtægter, idet det vil øge deres inputomkostninger, hvis der er mangel på foder senere på året.

Landbrugskommissær Phil Hogan udtaler: "Jeg er meget bekymret over denne langvarige klimaudvikling. Jeg har været i kontakt med en række ministre fra de berørte lande for at drøfte situationen og få ajourførte vurderinger af konsekvenserne. Kommissionen er som altid parat til at støtte landbrugere, der er ramt af tørke, ved hjælp af en række instrumenter, herunder højere forskudsbetalinger, undtagelser fra forgrønnelseskravene samt statsstøtte. Den fælles landbrugspolitik indeholder allerede et sikkerhedsnet for landbrugere, som skal håndtere uforudsigelige begivenheder. Jeg opfordrer alle medlemsstaterne til at kigge på alle de tiltag og foranstaltninger, som vores lovgivning giver mulighed for."

Der er truffet to specifikke afgørelser for at hjælpe landbrugerne med at klare tørkeproblemerne som supplement til den støtte, der kan opnås inden for rammerne af den nuværende lovgivning for den fælles landbrugspolitik:

  • Højere forskudsbetalinger: Landbrugerne vil kunne modtage op til 70 % af deres direkte betalinger og 85 % af betalingerne til udvikling af landdistrikterne allerede i midten af oktober 2018, i stedet for at vente indtil december, for at forbedre deres likviditetssituation
  • Undtagelser fra specifikke forgrønnelseskrav, nemlig reglerne vedrørende afgrødediversificering og økologiske fokusområder på braklagte arealer, således at disse arealer kan anvendes til produktion af foder. Det overvejes også at vedtage yderligere undtagelser fra forgrønnelsesreglerne for at give landbrugerne større fleksibilitet til at producere foder. Disse foranstaltninger vil især gavne husdyravlerne.

Eksisterende støtte under den fælles landbrugspolitik

I henhold til de gældende statsstøtteregler for landbruget kan der ydes støtte på op til 80 % af skader forårsaget af tørke (eller op til 90 % i områder med naturbetingede begrænsninger) på visse særlige betingelser. Der kan ydes støtte til køb af foder på grund af enten materiel skade eller tab af indkomst.

Der kan også ydes skadeserstatning, uden at Kommissionen skal underrettes (den såkaldte "de minimis-støtte"). Medlemsstaterne kan yde støtte på op til 15 000 EUR pr. landbruger i løbet af tre år.

Med hensyn til udvikling af landdistrikter findes der en række muligheder i den nuværende lovgivning for den fælles landbrugspolitik:

  • Hvis en medlemsstat anerkender tørkesituationen som en "naturkatastrofe", kan den yde støtte på op til 100 % til genopretning af landbrugets produktionspotentiale efter skader som følge af tørken. Pengene kan anvendes til investeringer som f.eks. gentilsåning af græsarealer. Denne foranstaltning kan aktiveres med tilbagevirkende kraft;
  • Landbrugerne kan give deres respektive nationale myndigheder meddelelse om tilfælde af ekstraordinære omstændigheder og kan så eventuelt af deres medlemsstater fritages for deres forpligtelser i henhold til forskellige ordninger. Landbrugerne vil f.eks. få lov til at anvende bræmmer til foder;
  • Medlemsstaterne kan støtte landmændene gennem risikostyringsinstrumenter. De kan f.eks. yde finansielle bidrag til gensidige fonde til at betale finansiel kompensation til de berørte landbrugere. Desuden vil landbrugere med et indkomsttab på over 30 % af deres gennemsnitlige årsindtægt modtage en finansiel kompensation.

Medlemsstaterne har mulighed for at ændre deres program for udvikling af landdistrikterne en gang om året for at kunne medtage en af de foranstaltninger, der er beskrevet ovenfor.

Ud over disse foranstaltninger og den løbende overvågning af tørkesituationen og dens konsekvenser med europæiske satellitter er Kommissionen i kontakt med alle medlemsstaterne for at modtage ajourførte oplysninger om konsekvenserne af forårets og sommerens tørke for deres landbrugere. De oplysninger, der skal foreligge senest den 31. august, vil blive anvendt til at vurdere, om Kommissionens tiltag er tilstrækkelige og hensigtsmæssige, og vil danne grundlag for eventuelle beslutninger om ændring af de foranstaltninger, der allerede er truffet, eller eventuelle supplerende foranstaltninger, der anses for at være hensigtsmæssige.

Yderligere oplysninger

Monitoring Agricultural ResourceS (MARS) Bulletins

IP/18/4801

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar