Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise poskytuje další podporu evropským zemědělcům čelícím suchu

Brusel 2. srpna 2018

Evropská komise stojí při evropských zemědělcích, kteří se letos v létě potýkají s obtížemi v důsledku extrémního sucha.

Zemědělci budou moci obdržet přímé platby a platby v rámci rozvoje venkova předem a bude jim poskytnuta větší volnost, aby na půdě, která se za běžných okolností nevyužívá k produkci, pěstovali krmivo pro zvířata.

Vleklé sucho má v několika zemích EU výrazný dopad na pěstování plodin na orné půdě, jakož i krmiv, což by mohlo mít neblahé důsledky pro dobré životní podmínky zvířat. Pokles objemu krmiva má navíc mimořádný dopad na příjmy chovatelů hospodářských zvířat, protože v případě, že později v průběhu roku bude krmiva nedostatek, zvýší se jejich vstupní náklady.

Evropský komisař pro zemědělství Phil Hogan uvedl: „Tyto dlouhotrvající klimatické podmínky mě velmi znepokojují. Jsem v kontaktu s řadou ministrů z postižených zemí, s nimiž o této situaci diskutujeme a aktuálně hodnotíme její dopad. Komise je jako vždy připravena podpořit zemědělce postižené suchem několika způsoby, mezi něž patří vyšší zálohy na platby, odchylky od požadavků na ekologizaci a státní podpora. Společná zemědělská politika již dnes poskytuje záchrannou síť pro zemědělce, kteří se musí vypořádat s nepředvídatelnými událostmi. Vyzývám všechny členské státy, aby prozkoumaly všechny možnosti a opatření, které vyplývají z našich právních předpisů.“

Kromě podpory poskytované stávajícími předpisy v rámci společné zemědělské politiky byla přijata dvě konkrétní rozhodnutí, jež zemědělcům pomohou zvládat sucha:

  • vyšší zálohy: zemědělci nebudou muset čekat na zlepšení své peněžní situace až do prosince a namísto toho budou moci již od poloviny října 2018 obdržet až 70 % přímých plateb a 85 % plateb v rámci rozvoje venkova;
  • odchylky od určitých požadavků na ekologizaci, konkrétně pravidel ohledně diverzifikace plodin a ploch využívaných v ekologickém zájmu týkajících se půdy ležící ladem, aby se tato půda mohla využít pro produkci krmiv. Aby se zemědělcům dala při produkci krmiv větší volnost, uvažuje se i o přijetí dalších odchylek od požadavků na ekologizaci. Tato opatření využijí obzvláště chovatelé hospodářských zvířat.

Stávající podpora v rámci SZP

Podle stávajících pravidel pro státní podporu může být za určitých zvláštních podmínek poskytnuta podpora až do výše 80 % škod způsobených suchem (nebo až do výše 90 % v oblastech s přírodními omezeními). Nákup krmiva může získat podporu buď v kategorii materiální škoda, nebo ztráta zisku.

Náhrada škody může být poskytnuta i bez oznámení Komisi (tzv. „podpora de minimis). Členské státy mohou poskytnout podporu až do výše 15 000 EUR na zemědělce na tříleté období.

Pokud jde o rozvoj venkova, současné předpisy v oblasti SZP stanoví řadu možností:

  • pokud členský stát uznává sucho jako „přírodní pohromu“, může poskytnout podporu až do výše 100 % na obnovení zemědělského produkčního potenciálu poškozeného suchem. Tyto peníze lze použít na investice, například na opětovné osetí pastvin. Toto opatření lze uplatnit i zpětně;
  • zemědělci mohou uvědomit své příslušné vnitrostátní orgány o případech mimořádných okolností a členský stát je může zbavit jejich závazků vyplývajících z různých režimů. Zemědělci budou například pro pěstování krmiv moci využívat ochranných pásů;
  • členské státy mohou zemědělce podporovat prostřednictvím nástrojů pro řízení rizik. Mohou například finančně přispívat do vzájemných fondů, aby se postiženým zemědělcům zaplatila finanční náhrada. Tuto náhradu obdrží i zemědělci, kteří utrpěli ztrátu příjmů přesahující 30 % jejich průměrného ročního příjmu.

Členské státy mají možnost jednou ročně změnit svůj program rozvoje venkova a zahrnout do něj jedno z opatření uvedených výše.

Kromě těchto opatření a nepřetržitého sledování sucha a jeho dopadu pomocí evropských satelitů je Komise v kontaktu se všemi členskými státy, od kterých získává aktualizované informace o dopadu jarního a letního sucha na jejich zemědělce. Informace, které se mají sdělit do 31. srpna, se použijí k posouzení přiměřenosti a vhodnosti reakce Komise a zároveň poslouží jako podnět při přijímání všech rozhodnutí o změně již přijatých opatření nebo ve vztahu k dalším opatřením, která mohou být považována za vhodná.

Další informace

Věstníky monitorování zemědělských zdrojů (program MARS)

IP/18/4801

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar