Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Europeiska åklagarmyndigheten: Nederländerna blir det 21:a landet som ansluter sig till de gemensamma insatserna för att skydda EU:s budget mot bedrägerier

Bryssel den 1 augusti 2018

Europeiska kommissionen bekräftar att Nederländerna som 21:a EU-medlemsstat ansluter sig till Europeiska åklagarmyndigheten.

Europeiska kommissionen bekräftar i dag att Nederländerna som 21:a EU-medlemsstat ansluter sig till Europeiska åklagarmyndigheten, som kommer att spela en central roll i kampen mot brott som påverkar EU-budgeten, såsom bedrägeri, korruption, penningtvätt eller allvarliga gränsöverskridande mervärdesskattebedrägerier till ett värde över 10 miljoner euro. Myndigheten kommer att vara fullt fungerande i alla deltagande medlemsstater i slutet av 2020.

Vera Jourová, kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet, uttrycker följande: – Brottslighet känner inga gränser och därför måste vi arbeta tillsammans för att bekämpa den. Idag hälsar jag Nederländerna välkommen som ny medlem i Europeiska åklagarmyndigheten. Ju fler EU-länder som ansluter sig till Europeiska åklagarmyndigheten, desto mer omfattande blir dess räckvidd och desto mer pengar kan återkrävas. Därför uppmanar jag alla återstående medlemsstater att ansluta sig till detta nätverk som är viktigt i kampen mot bedrägerier och korruption, så att vi kan se till att varenda cent av EU:s budget används till förmån för våra medborgare.

Medlemsstater som ännu inte har valt att delta i Europeiska åklagarmyndighetens verksamhet kan om de så önskar ansluta sig när som helst efter antagandet av förordningen om myndigheten. Den 14 juni 2018 anmälde Malta sin avsikt att delta till kommissionen. Kommissionen håller på att granska anmälan i enlighet med det förfarande som anges i artikel 331 i EUF-fördraget och förväntas fatta ett beslut inom kort. Följande länder deltar redan i Europeiska åklagarmyndighetens verksamhet: Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien,Spanien, Tjeckien, Tyskland och Österrike.

Sammansättningen av urvalskommittén för Europeiska åklagarmyndigheten

Kommissionen har idag också för Europeiska unionens råd föreslagit en förteckning över kandidater till Europeiska åklagarmyndighetens urvalskommitté. Urvalskommittén ska bestå av tolv ledamöter som förväntas tillträda sitt ämbete i oktober 2018. De kandidater som kommer att väljas ut är före detta ledamöter av domstolen och revisionsrätten, nationella medlemmar av Eurojust, ledamöter av nationella högsta domstolar eller åklagare på hög nivå och jurister. Kommissionens urval grundas på geografisk balans, jämn könsfördelning och vederbörlig representation av rättsordningarna i de medlemsstater som deltar i Europeiska åklagarmyndighetens verksamhet. Urvalskommittén kommer att ansvara för att upprätta en slutlista över kandidater till posten som europeisk chefsåklagare och bedöma de sökandes kvalifikationer innan de utnämns av rådet.

Bakgrund

EU-länderna går miste om minst 50 miljarder euro i momsintäkter om året på grund av gränsöverskridande bedrägerier. Detta var anledningen till att kommissionen år 2013, under ledning av dåvarande kommissionsledamoten med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap, Viviane Reding, föreslog att en europeisk åklagarmyndighet skulle inrättas. Beslutet om detta togs i juni 2017 av 20 medlemsstater genom mekanismen för fördjupat samarbete.

Europeiska åklagarmyndigheten kommer att se till att brott som påverkar EU:s budget – däribland bedrägerier, korruption, penningtvätt och gränsöverskridande momsbedrägerier – kan utredas snabbare och mer verkningsfullt i hela EU. Den kommer att avhjälpa de nuvarande bristerna och bekämpa bedrägerier med EU-medel till ett värde över 10 000 euro samt komplexa gränsöverskridande momsbedrägerier som leder till skador till ett värde över 10 miljoner euro. Europeiska åklagarmyndigheten kommer därför att arbeta hand i hand med nationella brottsbekämpande myndigheter och ha ett nära samarbete med andra EU-organ, t.ex. Eurojust och Europol. I maj 2018 föreslog kommissionen nya regler för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) som nära partner till Europeiska åklagarmyndigheten.

Kommissionens beslut om Nederländernas deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens arbete blir tillämpligt 20 dagar efter att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Europeiska åklagarmyndighetens organisation:

 diagram 2

Läs mer

Faktablad: Vanliga frågor om Europeiska åklagarmyndigheten

Infografik om fördjupat samarbete

Kommissionens beslut om bekräftelse av Nederländernas deltagande i det fördjupade samarbetet om inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten

Förslag till rådets genomförandebeslut om utnämning av ledamöter i den kommitté som föreskrivs i artikel 14.3 i förordning (EU) 2017/1939

Pressmeddelande: Kommissionen föreslår nya regler för Olaf som nära partner till Europeiska åklagarmyndigheten

Webbplatsen för Europeiska åklagarmyndigheten

IP/18/4770

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar