Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейска прокуратура: Нидерландия е двадесет и първата държава, която се присъединява към общите усилия за защита на бюджета на ЕС срещу измами

Брюксел, 1 август 2018 r.

Европейската комисия потвърждава присъединяването, като двадесет и първа държава, на Нидерландия, към Европейската прокуратура.

Днес Европейската комисия потвърди присъединяването, като двадесет и първа държава - членка на ЕС, на Нидерландия към Европейската прокуратура, която ще играе ключова роля в борбата с престъпления срещу бюджета на ЕС, като например измами, корупция, изпиране на пари или тежки трансгранични измами с ДДС на стойност над 10 милиона евро. До края на 2020 г. Европейската прокуратура ще стане готова за действие във всички участващи държави членки.

Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, Вера Йоурова, заяви: „Престъпността не познава граници и затова трябва да работим заедно, за да се борим срещу нея. Приветствам днес Нидерландия като нов член на Европейската прокуратура. Колкото повече държави от ЕС се присъединят към Европейската прокуратура, толкова по-широк ще стане обхватът на нейната работа и толкова повече средства могат да бъдат възстановени. Ето защо призовавам всички останали държави членки да се присъединят към тази важна мрежа в борбата с измамите и корупцията, за да можем да гарантираме, че всеки цент от бюджета на ЕС се изразходва в полза на нашите граждани.“

Държавите членки, които все още не са решили да участват в Европейската прокуратура, могат да се присъединят към нея по всяко време след приемането на регламента, ако желаят. На 14 юни 2018 г. Малта уведоми Комисията за намерението си да участва в Европейската прокуратура. Комисията разглежда това уведомление в съответствие с процедурата, посочена в член 331 от ДФЕС и се очаква да вземе решение скоро. Следните държави на ЕС вече участват в Европейската прокуратура: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Естония, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Финландия, Франция, Хърватия и Чешката република.

Състав на комитета по подбор на Европейската прокуратура

Днес Комисията предложи също така на Съвета на Европейския съюз списък с кандидати за комитета по подбор на Европейската прокуратура. Комитетът по подбора ще се състои от дванадесет членове, които се очаква да встъпят в длъжност през октомври 2018 г. Избраните кандидати ще са работили преди това като членове на Съда на ЕС, членове на Сметната палата, национални членове на Евроюст,членове на национални върховни съдилища или като прокурори или юристи от висок ранг. Подборът на Комисията се основава на географски баланс, равновесие между половете и надлежно представяне на правните системи на държавите членки, участващи в Европейската прокуратура. Комитетът по подбор ще отговаря за изготвянето на списък на предварително подбрани кандидати за длъжността на европейски главен прокурор и за оценката на квалификациите на кандидатите преди назначаването от Съвета.

Контекст

Ежегодно в цяла Европа националните бюджети губят приходи от ДДС в размер на най-малко 50 милиарда евро поради трансгранични измами. Ето защо през 2013 г. Комисията предложи, под ръководството на предишния комисар по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството Вивиан Рединг, да бъде създадена Европейска прокуратура. Впоследствие 20 държави членки постигнаха напредък през юни 2017 г. чрез механизма за засилено сътрудничество.

Европейската прокуратура ще гарантира по-специално, че престъпленията, засягащи бюджета на ЕС, включително измамите, корупцията, изпирането на пари и трансграничните измами с ДДС, могат да се разследват по-ефективно и по-бързо в целия ЕС. Тя ще преодолее настоящите недостатъци и ще се бори срещу измами, свързани със средства на ЕС на стойност над 10 000 евро, както и срещу сложни трансгранични измами с ДДС, свързани с щети на стойност на 10 милиона евро. За да постигне тази цел, Европейската прокуратура ще работи съвместно с националните правоприлагащи органи и ще си сътрудничи тясно с други органи на ЕС като Евроюст и Европол. През май 2018 г. Комисията предложи също така нови правила за тясно партньорство между OLAF и Европейската прокуратура.

Решението на Комисията относно участието на Нидерландия в Европейската прокуратура ще започне да се прилага 20 дни след публикуването му в Официален вестник.

Структура на Европейската прокуратура:

 Графика 2

За повече информация

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА: Често задавани въпроси за Европейската прокуратура

Инфографика относно засиленото сътрудничество

Решение на Комисията за потвърждение на участието на Нидерландия в засиленото сътрудничество във връзка със създаването на Европейската прокуратура

Предложение за Решение за изпълнение на Съвета за назначаването на членовете на комитета по подбора, предвиден в член 14, параграф 3 от Регламент 2017/1939

Съобщение за медиите: Комисията предлага нови правила за тясно партньорство между OLAF и Европейската прокуратура

Уебсайт: Европейска прокуратура

IP/18/4770

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar