Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Brexit: EU-komissiolle valtuudet aloittaa Ison-Britannian kanssa neuvottelut siirtymäjärjestelyistä

Bryssel 29. tammikuuta 2018

EU-komissio on tänään saanut EU:n yleisten asioiden neuvostolta valtuudet aloittaa neuvottelut siirtymäjärjestelyistä, joita voidaan soveltaa sen jälkeen kun Iso-Britannia on eronnut Euroopan unionista.

Uudet neuvotteluohjeet täydentävät toukokuussa 2017 annettuja neuvotteluohjeita ja perustuvat 20. joulukuuta 2017 annettuun komission suositukseen. Niissä käsitellään muun muassa mahdollisia siirtymäkauden järjestelyjä, joita ovat mm. seuraavat:

  • Iso-Britannia ei voi poimia unionin säännöstöstä parhaita paloja, vaan sen on siirtymäkauden aikana edelleen osallistuttava tulliunioniin ja sisämarkkinoihin, joilla tavarat, palvelut, ihmiset ja pääomat liikkuvat vapaasti. Unionin säännöstöä sovelletaan Isoon-Britanniaan ja Isossa-Britanniassa kaikilta osin aivan kuin se olisi edelleen jäsenmaa. Sen on myös jatkossa noudatettava velvoitteita, jotka perustuvat EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehtyihin sopimuksiin. Samoin kaikkia unionin säännöstöön siirtymäkauden aikana tehtäviä muutoksia olisi automaattisesti sovellettava myös Isoon-Britanniaan.
  • Isoon-Britanniaan sovelletaan myös kaikkia unionin olemassa olevia sääntely-, talousarvio-, valvonta-, oikeuslaitos- ja täytäntöönpanovälineitä ja -rakenteita, ja maa kuuluu Euroopan unionin tuomioistuimen toimivallan piiriin.
  • Iso-Britannia lakkaa olemasta EU:n jäsenmaa 30. maaliskuuta 2019. Sen jälkeen se ei ole enää edustettuna unionin toimielimissä, elimissä ja laitoksissa.
  • Siirtymäkauden on oltava selkeästi määritelty ja ajallisesti tarkoin rajattu. Sen pitäisi päättyä viimeistään 31. joulukuuta 2020. Kansalaisten oikeuksia koskevia erosopimuksen määräyksiä olisi alettava soveltaa heti siirtymäkauden päätyttyä.

Uusissa neuvotteluohjeissa myös muistutetaan, että neuvottelujen ensimmäisessä vaiheessa saavutetut tulokset on vietävä lainsäädäntöön, kuten komission tiedonannossa ja neuvottelijoiden yhteisessä raportissa todetaan. Työ on saatettava päätökseen kaikissa eroamiseen liittyvissä kysymyksissä, myös niissä, joita ei ole vielä käsitelty neuvottelujen ensimmäisessä vaiheessa. Edelleen avoimia kysymyksiä ovat mm. erosopimuksen hallinnointi ja eräät aineellisoikeudelliset seikat, kuten teollis- ja tekijänoikeudet, henkilötietojen suoja ja tullijärjestelyt.

Seuraavat vaiheet

Komissio julkaisee aikanaan myös luonnoksen erosopimukseksi, joka kattaa myös siirtymäkauden järjestelyt. Ison-Britannian erosopimus on tehtävä EU:n neuvoston ja Euroopan parlamentin sekä Ison-Britannian välillä Ison-Britannian valtiosäännön asettamien vaatimusten mukaisesti.

Tausta

Komissio kehotti 8. joulukuuta 2017 antamassaan suosituksessa neuvostoa toteamaan, että Ison-Britannian kanssa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan nojalla käytävien eroneuvottelujen ensimmäisessä vaiheessa on edistytty riittävästi. EU:n 27 jäsenmaan johtajat vahvistivat 15. joulukuuta, että neuvotteluissa oli edistytty riittävästi kansalaisten oikeuksia, Irlantia ja taloudellista selvitysratkaisua koskevissa kysymyksissä, ja hyväksyivät suuntaviivat neuvottelujen toisen vaiheen aloittamista varten. Myös Euroopan parlamentti vahvisti 13. joulukuuta antamassaan päätöslauselmassa, että neuvotteluissa on edistytty riittävästi. Komissio antoi 20. joulukuuta neuvostolle suosituksen aloittaa seuraava vaihe neuvotteluissa, jotka koskevat Ison-Britannian hallittua eroa Euroopan unionista.

Neuvottelujen toisessa vaiheessa sovelletaan edelleen kaikilta osin Eurooppa-neuvoston 29. huhtikuuta 2017 antamia suuntaviivoja sekä neuvotteluihin liittyviä yleisiä periaatteita ja järjestelyjä, jotka on vahvistettu neuvoston 22. toukokuuta 2017 hyväksymissä neuvotteluohjeissa.

Lisätietoja

Neuvotteluohjeet

Eurooppa-neuvoston (50 artikla) suuntaviivat brexit-neuvotteluja varten, 15.12.2017

50 artikla -työryhmän verkkosivut

IP/18/463

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar