Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Hantera migration: Kommissionen redogör för koncepten landstigning och kontrollerade centrum.

Bryssel den 24 juli 2018

.

På uppmaning från EU:s ledare vid Europeiska rådets möte i juni redogör kommissionen idag för konceptet med kontrollerade centrum och för åtgärder som på kort sikt kan vidtas för att förbättra hanteringen av migranter som landstiger i EU, och presenterar ett första utkast till en möjlig väg framåt för inrättandet av regionala arrangemang för landstigning i tredjeländer. Regionala landstigningsarrangemang bör ses som ett komplement till utvecklingen av kontrollerade centrum i EU. Tillsammans kan de båda koncepten leda till en verklig regional ansvarsfördelning i fråga om hanteringen av de komplexa migrationsutmaningarna.

– Mer än någonsin behöver vi europeiska lösningar på migrationsfrågorna. Vi är redo att hjälpa medlemsländerna och tredjeländer med att bättre samordna ilandstigningen för dem som räddas till havs. Men om detta ska fungera i praktiken måste vi vara enade – inte bara just nu, utan på lång sikt. Vi måste hitta hållbara lösningar, sade kommissionsledamot Dimitris Avramopoulos.

Kontrollerade centrum i EU

För att främja en välorganiserad och effektiv hantering av personer som landstiger i Europeiska unionen har EU-ledarna uppmanat till inrättandet av kontrollerade centrum i EU. Huvudsyftet skulle vara att förbättra förfarandet att skilja mellan personer i behov av internationellt skydd och irreguljära migranter som inte har rätt att stanna i EU, och samtidigt påskynda återvändanden.

Centrumen skulle förvaltas av det mottagande medlemslandet med fullt stöd från EU och EU-organen och skulle kunna vara tillfälliga eller specifika, beroende på var de ligger. De viktigaste dragen för sådana centrum är följande:

  • Fullt operationellt stöd, med ilandstigningsteam bestående av europeiska gränskontrolltjänstemän, asylexperter, säkerhetskontrollanter och sambandsman för återvändande, där alla kostnader täcks av EU-budgeten.
  • Snabb, säker och effektiv behandling som minskar risken för sekundära förflyttningar och påskyndar processen för att fastställa den berörda personens status.
  • Fullt ekonomiskt stöd till medlemsländer som frivilligt deltar; stödet kan omfatta infrastruktur och driftskostnader. Ekonomiskt stöd till medlemsländer som godtar överföringar av ilandstigna (6 000 euro per person).

För att testa detta skulle man kunna inleda en pilotfas med flexibla lösningar så snart som möjligt.

Kommissionen kommer också att tillhandahålla en central kontaktpunkt som samordnar medlemsländerna som deltar i solidaritetsinsatser – som en övergångslösning tills ett fullständigt system kan inrättas inom ramen för de pågående reformerna av det gemensamma europeiska asylsystemet.

Se faktabladet om kontrollerade centrum i EU.

Regionala landstigningsarrangemang

Utöver upprättandet av kontrollerade centrum har EU-ledarna uppmanat kommissionen att undersöka möjligheterna att inrätta regionala landsstigningsarrangemang i nära samarbete med IOM och UNHCR, och i partnerskap med tredjeländer.

Syftet med regionala landstigningsarrangemang är att på båda sidor av Medelhavet möjliggöra snabb och säker landstigning för undsatta personer i enlighet med internationell rätt, inbegripet principen om non-refoulement, och sörja för adekvata förfaranden efter ilandstigning.

De viktigaste dragen i regionala landstigningsarrangemangen är följande:

  • Tydliga regler för alla: I syfte att minska antalet dödsfall till havs och säkerställa korrekt och förutsebar landstigning bör alla kuststater i Medelhavsområdet uppmuntras att inrätta sök- och räddningszoner och samordningscentrum för sjöräddning.
  • Dessa ska utvecklas av UNHCR och IOM, som kommer att bidra till att personer som landstigit kan få skydd om de behöver, bland annat genom system för vidarebosättning. Samtidigt ska UNHCR och IOM se till at personerna återsänds till sina ursprungsländer om de inte är i behov av skydd, exempelvis med hjälp av IOM:s program för stöd vid självmant återvändande och återanpassning.
  • Partnerskap på lika villkor: Samarbetet med intresserade tredjeländer kommer att främjas på grundval av befintliga partnerskap och erbjudas stöd som är anpassat till deras specifika politiska, säkerhetsmässiga och socioekonomiska situation.
  • Inga pullfaktorer: Vidarebosättning kan inte erbjudas alla personer som är i behov av internationellt skydd, och mottagningspunkter bör inrättas så långt som möjligt från de irreguljära startpunkterna.
  • Inget frihetsberövande, inga läger: Regionala arrangemang för landstigning innebär att man tillhandahåller en uppsättning fastställda förfaranden och regler för att säkerställa säker och ordnad ilandstigning och hantering efter ilandstigning med full respekt för internationell rätt och mänskliga rättigheter.
  • EU:s finansiella och logistiska stöd: EU är redo att ge ekonomiskt stöd och driftstöd för åtgärder i samband med och efter ilandstigning samt för gränsförvaltning med utrustning, utbildning och andra former av stöd.

Se faktabladet om regionala landstigningsarrangemang.

Vad händer nu?

Vid ambassadörsmötena i morgon den 25 juli förväntas man diskutera kontrollerade centrum i EU och möjligheten att snarast börja använda en tillfällig ram för landstigningar för personer som räddas till havs i EU.

Arbetet med regionala landstigningsarrangemang kommer också att behandlas vid mötet i morgon och förväntas föras vidare vid ett möte med IOM och UNHCR i Genève den 30 juli 2018. Först när en gemensam EU-strategi har överenskommits kommer man att vända sig till intresserade tredjeländer.

Bakgrund

I sina slutsatser av den 28–29 juni uppmanade Europeiska rådet rådet och kommissionen att snabbt undersöka konceptet med regionala plattformar för landstigning, i nära samarbete med berörda tredjeländer, samt med FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) och Internationella organisationen för migration (IOM).

Europeiska rådet efterlyste också utvecklingen av kontrollerade centrum på EU:s territorium – en ny strategi som bygger på gemensamma insatser för hantering av personer som landstiger i EU efter att ha räddats till havs.

Läs mer

Icke-officiellt dokument om kontrollerade centrum i EU

Icke-officiellt dokument om regionala arrangemang för landstigning

Faktablad om kontrollerade centrum i EU

Faktablad om regionala arrangemang för landstigning

Europeiska rådets slutsatser, 28 juni 2018

IP/18/4629

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar