Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Upravljanje migracij: Komisija podrobno razpravlja o izkrcanju migrantov in konceptu nadzorovanih centrov

Bruselj, 24. julija 2018

.

Komisija na podlagi poziva voditeljev EU na junijskem zasedanju Evropskega sveta danes podrobno razpravlja o konceptu nadzorovanih centrov in kratkoročnih ukrepih, ki bi jih lahko sprejeli za boljšo obravnavo migrantov ob izkrcanju v EU. Poleg tega predstavlja tudi prvi osnutek možnih rešitev za vzpostavitev regionalnih ureditev za izkrcanje s tretjimi državami. Regionalne ureditve za izkrcanje je treba obravnavati v povezavi z razvojem nadzorovanih centrov v EU: oba koncepta lahko namreč pomagata zagotoviti dejansko skupno regionalno odgovornost pri reševanju zapletenih migracijskih izzivov.


Komisar Avramopulos je povedal: „Zdaj bolj kot kdaj koli prej potrebujemo skupne evropske rešitve za vprašanja migracij. Države članice in tretje države smo pripravljeni podpreti, da bi izboljšali njihovo sodelovanje pri izkrcanju oseb, rešenih na morju. Da bi to lahko takoj začeli izvajati v praksi, pa moramo biti povezani, in to ne le zdaj, temveč dolgoročno. Skupaj si moramo prizadevati za trajnostne rešitve.“

 

„Nadzorovani centri“ v EU

Da bi izboljšali pravilno in učinkovito obravnavo migrantov ob izkrcanju v Evropsko unijo, so voditelji EU pozvali k ustanovitvi t. i. nadzorovanih centrov v EU. S tem naj bi predvsem izboljšali postopek razlikovanja med posamezniki, ki potrebujejo mednarodno zaščito, in migranti brez urejenega statusa, ki nimajo pravice ostati v EU, ter pospešili njihovo vrnitev.

Centre bi vodila država članica gostiteljica, in sicer s polno podporo EU in njenih agencij. Ti bi lahko bili glede na lokacijo tudi začasni ali priložnostni. Glavne značilnosti teh centrov so:

  • polna operativna podpora z ekipami za izkrcanje, sestavljenimi iz evropske mejne straže, strokovnjakov za azil, uradnikov za varnostno preverjanje in uradnikov za operacije vračanja, pri čemer se vsi stroški krijejo iz proračuna EU,
  • hitra, varna in učinkovita obravnava, ki zmanjšuje tveganje sekundarnih gibanj in pospešuje postopek za ugotavljanje statusa zadevne osebe,
  • polna finančna podpora državam članicam prostovoljkam, namenjena pokritju stroškov infrastrukture in operativnih stroškov, ter finančna podpora državam članicam, ki privolijo v transfer izkrcanih migrantov (6 000 evrov na osebo).

Da bi preizkusili ta koncept, bi lahko čim prej začeli izvajati pilotno fazo z uporabo prilagodljivega pristopa.

Komisija bo poleg tega zagotovila osrednjo kontaktno točko za usklajevanje med državami članicami, ki sodelujejo pri solidarnostnih prizadevanjih. To bo začasni ukrep, dokler v okviru tekočih reform skupnega evropskega azilnega sistema ne bo vzpostavljen popolnoma razvit sistem.

Glej informativni pregled nadzorovanih centrov v EU.

Regionalne ureditve za izkrcanje

Voditelji EU so poleg vzpostavitve nadzorovanih centrov Komisijo pozvali tudi, naj prouči koncept regionalnih ureditev za izkrcanje, in sicer v tesnem sodelovanju z IOM in UNHCR ter v partnerstvu s tretjimi državami.

Regionalne ureditve za izkrcanje naj bi zagotavljale hitro in varno izkrcanje rešenih ljudi na obeh straneh Sredozemskega morja v skladu z mednarodnim pravom, vključno z načelom nevračanja, in odgovorno obravnavanje po izkrcanju.

Glavne značilnosti regionalnih ureditev za izkrcanje so:

  • jasna pravila za vse: Da bi zmanjšali število smrtnih žrtev na morju ter zagotovili pravilno in predvidljivo izkrcanje, bi bilo treba vse obalne države v Sredozemlju spodbujati k vzpostavitvi območij iskanja in reševanja ter centrov za usklajevanje reševanja na morju.
  • Ta bi razvila UNHCR in IOM, ki bosta pomagala zagotavljati, da bodo izkrcani migranti, ki potrebujejo zaščito, to prejeli med drugim prek programov za preselitev, tisti, ki je ne potrebujejo, pa se bodo vrnili v svoje izvorne države, tudi prek programov pomoči pri prostovoljnem vračanju in reintegraciji, ki jih vodi IOM,
  • enakopravno partnerstvo: delo z zainteresiranimi tretjimi državami bo temeljilo na obstoječih partnerstvih in ponujena jim bo podpora, usklajena z njihovimi političnimi, varnostnimi in socialno-ekonomskimi razmerami,
  • brez dejavnikov privlačevanja: možnosti preselitve ne bodo na voljo vsem izkrcanim osebam, ki potrebujejo mednarodno zaščito, in sprejemne točke bi bilo treba vzpostaviti čim dlje od točk nedovoljenega odhoda,
  • brez pridržanja in taborov: regionalne ureditve za izkrcanje naj bi zagotavljale vrsto ustaljenih postopkov in pravil za varno in pravilno izkrcanje ter obravnavo po izkrcanju, ki v celoti upoštevata mednarodno pravo in človekove pravice,
  • finančna in logistična podpora EU: EU je pripravljena zagotoviti finančno in operativno podporo za izkrcanje in dejavnosti, ki mu sledijo, ter podporo pri upravljanju meja z opremo, usposabljanjem in drugim.

Glej informativni pregled regionalnih ureditev za izkrcanje.

Nadaljnji koraki

Veleposlaniki naj bi na jutrišnjih srečanjih, tj. 25. julija, razpravljali o konceptu nadzorovanih centrov v EU in možnosti čim prejšnje uporabe začasnega okvira za izkrcanje oseb, rešenih na morju, v EU.

Jutrišnje srečanje se bo na kratko dotaknilo tudi dela v zvezi z regionalnimi ureditvami za izkrcanje, pogovori o njem pa se bodo nadaljevali na srečanju z IOM in UNHCR v Ženevi 30. julija 2018. Z zainteresiranimi tretjimi državami se bo EU povezala šele, ko bo sprejela skupni pristop v zvezi s tem.

Ozadje

Evropski svet je v sklepih z dne 28. in 29. junija pozval Svet in Komisijo, naj čim prej proučita koncept regionalnih platform za izkrcanje, pri tem pa tesno sodelujeta z ustreznimi tretjimi državami, visokim komisarjem Združenih narodov za begunce (UNHCR) in Mednarodno organizacijo za migracije (IOM).

Poleg tega je pozval k vzpostavitvi t. i. nadzorovanih centrov na ozemlju EU. To je nov pristop, ki temelji na skupnih prizadevanjih za obravnavo oseb, ki so se, potem ko so jih rešili na morju, izkrcale znotraj EU.

Več informacij

Neuradni dokument o nadzorovanih centrih v EU

Neuradni dokument o regionalnih ureditvah za izkrcanje

Informativni pregled nadzorovanih centrov v EU

Informativni pregled regionalnih ureditev za izkrcanje

Sklepi Evropskega sveta, 28. junij 2018

IP/18/4629

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar