Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Migrācijas pārvaldība – Komisija konkretizē koncepciju par izsēdināšanu un kontrolētiem centriem

Briselē, 2018. gada 24. jūlijā

.

Pēc jūnijā Eiropadomes sanāksmē paustā ES vadītāju aicinājuma Komisija šodien nāk klajā ar izvērstu koncepciju par kontrolētiem centriem, kā arī īstermiņa pasākumiem, kurus varētu veikt, lai uzlabotu Eiropas Savienībā izsēdināto migrantu lietu izskatīšanu, un ieskicē turpmāko rīcību attiecībā uz reģionālu izsēdināšanas mehānismu izveidi sadarbībā ar trešām valstīm. Ir paredzēts, ka reģionālie izsēdināšanas mehānismi darbosies saskaņoti ar kontrolēto centru izveidi Eiropas Savienībā: kopā tie palīdzēs nodrošināt vienotu reģionālo atbildību par reaģēšanu uz sarežģītām migrācijas problēmām.

Komisārs Avramopuls teica: “Tagad vēl vairāk nekā līdz šim mums ir nepieciešami kopīgi Eiropas mēroga risinājumi migrācijas lietās. Esam gatavi sniegt atbalstu dalībvalstīm un trešām valstīm labākai sadarbībai jautājumā par jūrā izglābto personu izsēdināšanu. Tomēr, lai to nekavējoties varētu sākt darīt uz vietas, mums ir jābūt vienotiem – ne tikai tagad, bet arī ilgtermiņā. Mums ir jāpanāk ilgtspējīgi risinājumi.”

“Kontrolētie centri” Eiropas Savienībā

Lai uzlabotu Eiropas Savienībā izsēdināto personu lietu pienācīgu un iedarbīgu izskatīšanu, ES vadītāji aicina izveidot Eiropas Savienībā tā dēvētos “kontrolētos centrus”. To darbības galvenais mērķis būtu uzlabot procesu, kurā personas, kam nepieciešama starptautiska aizsardzība, tiek nošķirtas no nelikumīgiem migrantiem, kuriem nav tiesību palikt ES, kā arī paātrināt personu piespiedu atgriešanos.

Ikvienu centru pārvaldītu attiecīgā uzņemošā dalībvalsts ar pilnīgu atbalstu no ES un ES aģentūrām, un tiem varētu būt pagaidu vai ad hoc raksturs atkarībā atrašanās vietas. Šo centru galvenās iezīmes ir šādas:

  • pilnīgs darbības atbalsts, tai skaitā izsēdināšanai paredzētas Eiropas robežsardzes darbinieku, patvēruma lietu ekspertu, drošības pārbaužu veicēju un atgriešanās nodrošināšanas speciālistu vienības, turklāt visas izmaksas tiek segtas no ES budžeta;
  • ātra, droša un iedarbīga lietu izskatīšana, kas mazina sekundārās pārvietošanās risku un paātrina procesu, kurā tiek noteikts attiecīgās personas statuss;
  • pilnīgs finansiāls atbalsts brīvprātīgi iesaistītajām dalībvalstīm infrastruktūras un darbības izmaksu segšanai; kā arī finansiāls atbalsts dalībvalstīm, kuras piekrīt izsēdināto personu pārsūtīšanai (6000 euro par personu).

Drīzumā varētu tikt uzsākta pilotprojekta stadija, kuras nolūks būtu pārbaudīt šo koncepciju un kurā tiktu izmantota elastīga pieeja.

Komisija nodrošinās arī centrālo kontaktpunktu to dalībvalstu darba koordinēšanai, kuras iesaistās solidaritātes centienos, – kā pagaidu pasākumu, līdz pašreiz notiekošās kopējās Eiropas patvēruma sistēmas reformas ietvaros varēs izveidot pilnīgu sistēmu.

Faktu lapu par “kontrolētiem centriem” Eiropas Savienībā skatīt šeit.

Reģionālie izsēdināšanas mehānismi

Papildus kontrolēto centru izveidei ES vadītāji aicināja Komisiju kopā ar trešām valstīm apsvērt koncepciju par reģionāliem izsēdināšanas mehānismiem ciešā sadarbībā ar IOM, UNHCR un trešām valstīm.

Šādu reģionālo izsēdināšanas mehānismu mērķis ir nodrošināt izglābtām personām ātru un drošu izsēdināšanu Vidusjūras abos krastos saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, ievērojot neizraidīšanas principu, un atbildīgu pēcizsēdināšanas procesu.

Reģionālo izsēdināšanas mehānismu galvenās iezīmes ir šādas:

  • Skaidri noteikumi visiem: Lai samazinātu nāves gadījumu skaitu jūrā un nodrošinātu pienācīgu un prognozējamu izsēdināšanu, visas Vidusjūras piekrastes valstis būtu jāmudina izveidot meklēšanas un glābšanas zonas un jūras un jūras glābšanas koordinācijas centrus;
  • Tos izstrādās UNHCR un IOM, kas palīdzēs nodrošināt, ka izsēdinātās personas var saņemt viņām nepieciešamo aizsardzību, tai skaitā izmantojot pārmitināšanas shēmas; vai, ja viņām šāda aizsardzība nav nepieciešama, viņām būs jāatgriežas savā izcelsmes valstī, piemēram, ar IOM īstenoto atbalstītas brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas programmu palīdzību;
  • Līdztiesīgu partneru sadarbība: sadarbība ar ieinteresētām trešām valstīm tiks turpināts, balstoties uz esošajām partnerattiecībām; un būtu jāpiedāvā tām atbalsts, kas pielāgots to konkrētajai politiskajai, drošības un sociālekonomiskajai situācijai;
  • Nekādu pievilcējfaktoru: ne visām izsēdinātajām personām, kurām nepieciešama starptautiska aizsardzība, būs pieejamas pārmitināšanas iespējas, un ikviens uzņemšanas punkts būtu jānosaka pēc iespējas tālu no attiecīgā nelikumīgās izceļošanas punkta;
  • Nekādas aizturēšanas, nekādu nometņu: Reģionāli izsēdināšanas mehānismi nozīmē tādu procedūru un noteikumu kopumu, kas nodrošina drošu un kārtīgu izsēdināšanas un pēcizsēdināšanas pasākumus, pilnā mērā ievērojot starptautiskās tiesības un cilvēktiesības;
  • ES finansiālais un loģistikas atbalsts: ES ir gatava sniegt finansiālu un darbības atbalstu izsēdināšanas un pēcizsēdināšanas pasākumiem, kā arī robežu pārvaldībai, tai skaitā aprīkojumu, apmācību un citu veidu atbalstu.

Faktu lapu par reģionāliem izsēdināšanas mehānismiem skatīt šeit.

Nākamie pasākumi

Ir sagaidāms, ka vēstnieku sanāksmē, kas notiks rīt, 25. jūlijā, tiks apspriesta koncepcija par kontrolētiem centriem Eiropas Savienībā un iespēja ātri izmantot pagaidu regulējumu par jūrā izglābto personu izsēdināšanu Eiropas Savienībā.

Darbs pie reģionāliem izsēdināšanas mehānismiem tiks aplūkots arī rītdienas sanāksmē, un ir sagaidāms, ka tas tiks turpināts apspriedē ar IOM un UNHCR Ženēvā 2018. gada 30. jūlijā. Tiklīdz būs panākta vienošanās par kopīgu ES pieeju, tiks uzrunātas ieinteresētās trešās valstis.

Konteksts

Eiropadome savos 28. un 29. jūnija secinājumos aicināja Padomi un Komisiju steidzami izvērtēt koncepciju par “reģionālām izsēdināšanas platformām, cieši sadarbojoties ar attiecīgām trešām valstīm, kā arī Apvienoto Nāciju Organizācijas Augsto komisāru bēgļu jautājumos (UNHCR) un Starptautisko Migrācijas organizāciju (IOM)”.

Eiropadome aicināja arī izveidot ES teritorijā “kontrolētos centrus”, izmantojot jaunu pieeju, kas balstīta uz kopīgiem centieniem izskatīt to personu lietas, kuri pēc izglābšanas jūrā izsēdināti ES teritorijā.

Papildu informācija

Neoficiāls dokuments par “kontrolētiem centriem” Eiropas Savienībā

Neoficiāls dokuments par reģionāliem izsēdināšanas mehānismiem

Faktu lapa par “kontrolētiem centriem” Eiropas Savienībā

Faktu lapa par reģionāliem izsēdināšanas mehānismiem

Eiropadomes secinājumi, 2018. gada 28. jūnijs

IP/18/4629

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar