Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Migracijos valdymas. Komisija plėtoja išlaipinimo ir kontroliuojamo centro koncepcijas

Briuselis, 2018 m. liepos 24 d.

Reaguodama į birželio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikime ES vadovų išreikštą raginimą, šiandien Komisija plėtoja kontroliuojamų centrų koncepciją ir trumpalaikes priemones, kurių būtų galima imtis siekiant pagerinti ES išlaipinamų migrantų duomenų tvarkymą, ir pateikia pirmuosius regioninių išlaipinimo susitarimų su trečiosiomis šalimis apmatus. Regioniniai išlaipinimo susitarimai turėtų būti neatsiejami nuo kontroliuojamų centrų Europos Sąjungoje plėtros: abi priemonės kartu turėtų padėti užtikrinti išties bendrą regioninę atsakomybę sprendžiant sudėtingas migracijos problemas.

Europos Komisijos narys D. Avramopoulos sakė: „Dabar labiau nei bet kada mums reikia bendrų europinių sprendimų migracijos srityje. Esame pasirengę padėti valstybėms narėms ir trečiosioms šalims geriau bendradarbiauti jūroje išgelbėtų asmenų išlaipinimo srityje. Tačiau tam, kad galėtume nedelsdami imtis veiksmų vietoje, turime būti vieningi – ne tik dabar, bet ir ilguoju laikotarpiu. Turime rasti tvarius sprendimus.“

Kontroliuojami centrai Europos Sąjungoje

Siekdami, kad Europos Sąjungoje išlaipintų asmenų duomenys būtų tvarkomi kuo nuosekliau ir veiksmingiau, ES vadovai paragino Europos Sąjungoje įsteigti kontroliuojamus centrus. Pagrindinis jų tikslas – pagerinti asmenų, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, ir neteisėtų migrantų, kurie neturi teisės likti ES, atskyrimo procesą ir paspartinti grąžinimą.

Centrus valdytų priimančioji valstybė narė, kuriai visapusiškai padėtų ES ir ES agentūros. Atsižvelgiant į vietą centrai galėtų būti laikini arba įsteigiami ad hoc. Pagrindinės tokių centrų ypatybės:

  • visapusiška operatyvinė parama, kurią teikia iš Europos sienos apsaugos pareigūnų, prieglobsčio srities ekspertų, saugumo tikrintojų ir grąžinimo pareigūnų sudarytos išlaipinimo reikalų grupės, visas išlaidas dengiant iš ES biudžeto;
  • greitai, saugiai ir veiksmingai tvarkomi duomenys, kad sumažėtų antrinio judėjimo rizika ir būtų greičiau nustatytas susijusio asmens statusas;
  • visapusiška finansinė parama savanoriškai dalyvaujančioms valstybėms narėms, siekiant padengti infrastruktūros ir veiklos išlaidas; taip pat finansinė parama valstybėms narėms, kurios sutinka perimti išlaipintus asmenis (6 000 EUR už vieną asmenį).

Siekiant išbandyti šią koncepciją, būtų galima kuo greičiau pradėti bandomąjį etapą taikant lankstų metodą.

Komisija taip pat įsteigs centrinį kontaktinį punktą valstybių narių, dalyvaujančių vykdant solidarumo priemones, veiksmams koordinuoti – tai būtų laikina priemonė, kol bus sukurta visavertė sistema, atsižvelgiant į vykdomas bendros Europos prieglobsčio sistemos reformas.

Informacijos suvestinė apie kontroliuojamus centrus Europos Sąjungoje pateikta čia.

Regioniniai išlaipinimo susitarimai

Be kontroliuojamų centrų sukūrimo, ES vadovai taip pat paragino Komisiją apsvarstyti regioninių išlaipinimo susitarimų koncepciją, glaudžiai bendradarbiaujant su Tarptautine migracijos organizacija (TMO) ir Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuru (UNHCR) ir užmezgant partnerystę su trečiosiomis šalimis.

Regioninių išlaipinimo susitarimų tikslas – abiejose Viduržemio jūros pusėse greitai ir saugiai išlaipinti išgelbėtus asmenis, laikantis tarptautinės teisės, įskaitant negrąžinimo principą, ir imtis atsakingų veiksmų po išlaipinimo.

Pagrindinės regioninių išlaipinimo susitarimų ypatybės:

  • aiškios taisyklės visiems: siekiant sumažinti mirčių jūroje skaičių ir užtikrinti tvarkingą ir nuspėjamą išlaipinimą, visos Viduržemio jūros pakrantės valstybės turėtų būti skatinamos nustatyti paieškos ir gelbėjimo zonas ir įsteigti jūrų gelbėjimo koordinavimo centrus (MRCC);
  • susitarimus rengiantys UNHCR ir TMO padės užtikrinti, kad išlaipintiems asmenims būtų suteikta apsauga, jei jiems jos reikia, taikant perkėlimo į ES programas, arba kad jie būtų grąžinti į kilmės šalis, jei jiems apsaugos nereikia, be kita ko, vykdant TMO vadovaujamas remiamo savanoriško grįžimo ir reintegracijos programas;
  • vienodos partnerystės sąlygos: remiantis esamais partnerystės ryšiais bus imtasi bendrų veiksmų su suinteresuotosiomis trečiosiomis šalimis ir joms pasiūlyta parama, pritaikyta pagal jų konkrečią politinę, saugumo ir socialinę bei ekonominę padėtį;
  • jokių traukos veiksnių: ne visi išlaipinti asmenys, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, bus perkelti į ES. Be to, priėmimo punktai turėtų būti įsteigti kuo toliau nuo neteisėto išvykimo vietų;
  • jokio sulaikymo, jokių stovyklų: regioninių išlaipinimo susitarimų tikslas – taikyti nustatytas procedūras ir taisykles siekiant užtikrinti saugų ir tvarkingą išlaipinimą ir duomenų tvarkymą po išlaipinimo, visapusiškai laikantis tarptautinės teisės ir žmogaus teisių;
  • ES finansinė ir logistinė parama: ES yra pasirengusi suteikti finansinę ir veiklos paramą išlaipinimo ir veiksmų po išlaipinimo srityse, taip pat sienų valdymo srityje, t. y. teikti įrangą, mokymus ir kitų formų paramą.

Informacijos suvestinė apie regioninius išlaipinimo susitarimus pateikta čia.

Tolesni veiksmai

Rytoj, liepos 25 d., susitikę ambasadoriai turėtų aptarti kontroliuojamų centrų Europos Sąjungoje koncepciją ir galimybę greitai pradėti naudotis laikinąja jūroje išgelbėtų asmenų išlaipinimo ES sistema.

Darbas regioninių išlaipinimo susitarimų srityje bus aptartas rytojaus susitikime ir, kaip tikimasi, tęsiamas 2018 m. liepos 30 d. Ženevoje įvyksiančiame susitikime su TMO ir UNHCR. Tik po to, kai bus susitarta dėl bendro ES požiūrio, bus kreipiamasi į suinteresuotąsias trečiąsias šalis.

Pagrindiniai faktai

Birželio 28–29 d. išvadose Europos Vadovų Taryba paragino Tarybą ir Komisiją skubiai išnagrinėti regioninių išlaipinimo platformų koncepciją, glaudžiai bendradarbiaujant su atitinkamomis trečiosiomis šalimis, taip pat su Jungtinių Tautų vyriausiuoju pabėgėlių reikalų komisaru (UNHCR) ir Tarptautine migracijos organizacija (TMO).

Europos Vadovų Taryba taip pat paragino ES teritorijoje įkurti kontroliuojamus centrus – tai naujas metodas, grindžiamas bendromis pastangomis tvarkyti jūroje išgelbėtų ir ES teritorijoje išlaipintų asmenų duomenis.

Daugiau informacijos

Neoficialus dokumentas dėl kontroliuojamų centrų Europos Sąjungoje

Neoficialus dokumentas dėl regioninių išlaipinimo susitarimų

Informacijos suvestinė apie kontroliuojamus centrus Europos Sąjungoje

Informacijos suvestinė apie regioninius išlaipinimo susitarimus

2018 m. birželio 28 d. Europos Vadovų Tarybos išvados

IP/18/4629

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar