Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Upravljanje migracijama: Komisija razrađuje koncepte kontroliranih centara i regionalnih aranžmana za iskrcavanje

Bruxelles, 24. srpnja 2018.

.

U odgovoru na poziv koji je na sastanku Europskog vijeća u lipnju primila od čelnika EU-a, Komisija je danas iznijela razrađeni koncept kontroliranih centara i kratkoročne mjere koje bi mogle poboljšati administrativnu obradu migranata koji se iskrcavaju u EU-u te je predložila moguće daljnje korake za uvođenje regionalnih aranžmana za iskrcavanje s trećim zemljama. Regionalni aranžmani za iskrcavanje trebali bi se provoditi u skladu s uspostavom kontroliranih centara u EU-u, a ta bi dva koncepta zajedno trebala doprinijeti razvoju zajedničke regionalne odgovornosti za rješavanje složenih pitanja povezanih s migracijama.


Povjerenik Avramopoulos izjavio je: „Zajednička, europska rješenja u području migracija danas su nam potrebnija nego ikad prije. Spremni smo pružiti potporu državama članicama i trećim zemljama kako bi poboljšale suradnju na iskrcavanju osoba spašenih na moru. Međutim, kako bi rezultati na terenu bili vidljivi odmah, moramo biti ujedinjeni – ne samo sada, nego i u dugoročnim okvirima. Moramo raditi na postizanju održivih rješenja.”

 

„Kontrolirani centri” u EU-u

U cilju urednije i učinkovitije administrativne obrade osoba koje se iskrcavaju u Europskoj uniji čelnici EU-a zatražili su uspostavu „kontroliranih centara” u EU-u. Glavni je cilj poboljšati postupak za razlikovanje između osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita i nezakonitih migranata koji nemaju pravo ostati u EU-u te istodobno ubrzati vraćanje.

Centrima bi upravljale države članice u kojima su smješteni, uz punu potporu EU-a i agencija EU-a, a ovisno o lokaciji mogli bi biti privremeni ili uspostavljeni za određenu namjenu. Glavna su obilježja takvih centara sljedeća:

  • potpuna operativna podrška koju će pružati timovi za iskrcavanje u kojima sudjeluju službenici europske granične straže, stručnjaci za azil, osobe koje obavljaju preglede sigurnosti i službenici za vraćanje, a svi se troškovi pokrivaju iz proračuna EU-a
  • brza, sigurna i djelotvorna obrada kako bi se smanjio rizik od sekundarnih kretanja te ubrzao postupak za određivanje statusa predmetnih osoba
  • puna financijska potpora za pokrivanje infrastrukturnih i operativnih troškova država članica koje dobrovoljno sudjeluju te financijska potpora državama članicama koje prihvaćaju transfere iskrcanih osoba (6000 EUR po osobi).

U cilju testiranja tog koncepta namjera je što prije pokrenuti pilot-fazu u kojoj će se primjenjivati fleksibilan pristup.

Komisija će usto uspostaviti središnju kontaktnu točku za koordinaciju među državama članicama koje sudjeluju u solidarnosti. To će biti privremena mjera dok se u kontekstu tekuće reforme zajedničkog europskog sustava azila ne razvije konačan sustav.

Informativni članak o kontroliranim centrima u EU-u dostupan je ovdje.

Regionalni aranžmani za iskrcavanje

Osim što su od Komisije zatražili uspostavu kontroliranih centara, čelnici EU-a pozvali su je da ispita mogućnost uvođenja regionalnih aranžmana za iskrcavanje u bliskoj suradnji s Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) i UNHCR-om te u partnerstvu s trećim zemljama.

Regionalnim se aranžmanima za iskrcavanje želi osigurati brzo i sigurno iskrcavanje spašenih osoba na obje obale Sredozemnog mora u skladu s međunarodnim pravom, uključujući načelo zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja, te odgovorna provedba postupka nakon iskrcavanja.

U nastavku su navedena glavna obilježja regionalnih aranžmana za iskrcavanje.

  • Jasna pravila za sve: kako bi se smanjio broj smrtnih slučajeva na moru te osiguralo uredno i predvidivo iskrcavanje, sve bi obalne države na Sredozemlju trebalo potaknuti da uspostave područja za traganje i spašavanje te centre za koordinaciju spašavanja na moru.
  • Aranžmane su razvili UNHCR i Međunarodna organizacija za migracije, koji će osigurati zaštitu za iskrcane osobe ako im je ona potrebna, uključujući u okviru programa preseljenja, ili će im pomoći da se vrate u svoje zemlje podrijetla ako im zaštita nije potrebna, među ostalim u okviru programa potpomognutog dobrovoljnog povratka i reintegracije koje provodi IOM.
  • Ravnopravna partnerstva: na temelju postojećih partnerstava nastavit će se suradnja sa zainteresiranim trećim zemljama, kojima će se pružati potpora prilagođena njihovim specifičnim političkim, sigurnosnim i socioekonomskim okolnostima.
  • Nema faktora privlačnosti: preseljenje neće biti moguće za sve iskrcane osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita, a prihvatne bi točke trebalo postaviti što dalje od točaka nezakonitog odlaska.
  • Nema zadržavanja i kampova: u okviru regionalnih aranžmana za iskrcavanje postupat će se u skladu s utvrđenim postupcima i pravilima kako bi se osigurala sigurna i uredna obrada tijekom iskrcavanja i nakon njega, uz puno poštovanje međunarodnog prava i ljudskih prava.
  • Financijska i logistička potpora EU-a: EU je spreman pružiti financijsku i operativnu potporu za aktivnosti koje se provode tijekom iskrcavanja i nakon njega te doprinijeti upravljanju granicama pružanjem opreme, osposobljavanja i drugih oblika potpore.

Informativni članak o regionalnim aranžmanima za iskrcavanje dostupan je ovdje.

Sljedeći koraci

Očekuje se da će se na sastanku veleposlanika koji se održava sutra, 25. srpnja, raspravljati o konceptu kontroliranih centara u EU-u te o mogućnosti brze uspostave privremenog okvira za iskrcavanje osoba spašenih na moru u EU-u.

Na sutrašnjem će se sastanku razgovarati i o radu na regionalnim aranžmanima za iskrcavanje te se očekuje da će se o njemu raspravljati i na sastanku s IOM-om i UNHCR-om u Ženevi 30. srpnja 2018. Prijedlog će se iznijeti zainteresiranim trećim zemljama tek nakon što se postigne dogovor o zajedničkom pristupu EU-a.

Kontekst

Europsko vijeće u svojim je zaključcima od 28. i 29. lipnja pozvalo Vijeće i Komisiju da što prije razmotre koncept „regionalnih platformi za iskrcavanje, u bliskoj suradnji s relevantnim trećim zemljama, visokim povjerenikom Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM)”.

Europsko vijeće ujedno je pozvalo na uspostavu „kontroliranih centara” na području EU-a. Riječ je o novom pristupu u skladu s kojim se obrada osoba koje se nakon spašavanja na moru iskrcaju u EU-u provodi zajedničkim snagama.

Više informacija

Neslužbeni dokument o „kontroliranim centrima” u EU-u

Neslužbeni dokument o regionalnim aranžmanima za iskrcavanje

Informativni članak o „kontroliranim centrima” u EU-u

Informativni članak o regionalnim aranžmanima za iskrcavanje

Zaključci Europskog vijeća, 28. lipnja 2018.

IP/18/4629

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar