Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Muuttoliikkeen hallinta: Komissio esittää ajatuksiaan maihinnousun ja valvottujen keskusten käsitteistä

Bryssel 24. heinäkuuta 2018

.

Komissio esittää tänään ajatuksiaan valvottujen keskusten käsitteestä ja lyhyen aikavälin toimenpiteistä, joilla voitaisiin parantaa EU:ssa maihinnousevien tilanteen käsittelyä. Lisäksi komissio esittää alustavia hahmotelmia siitä, miten alueellisten maihinnousujärjestelyjen käyttöönotossa kolmansien maiden kanssa voitaisiin edetä. Näin komissio vastaa pyyntöön, jonka EU:n johtajat esittivät kesäkuun Eurooppa-neuvostossa. Alueelliset maihinnousujärjestelyt kuuluvat yhteen EU:n alueelle perustettavien valvottujen keskusten kanssa. Yhdessä ne muodostavat mallin, jonka avulla voidaan varmistaa aidosti jaettu alueellinen vastuu, kun pyritään vastaamaan monimutkaisiin muuttoliikehaasteisiin.

Komissaari Avramopoulosin mukaan muuttoliikettä koskevia yhteisiä eurooppalaisia ratkaisuja tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. ”Olemme valmiit tukemaan jäsenvaltioita ja kolmansia maita, jotta ne voivat tehdä paremmin yhteistyötä merellä pelastettujen maihinnousuun liittyen”, Avramopoulos toteaa. ”Jotta tämä toimisi kentällä heti, meidän on toimittava yhdessä – ei vain nyt vaan myös pitkällä aikavälillä. Meidän on pyrittävä löytämään kestäviä ratkaisuja.”

”Valvotut keskukset” EU:n alueella

Euroopan unionin johtajat ovat kehottaneet perustamaan EU:n alueelle ”valvottuja keskuksia”, jotta maihinnousseiden tilanteen hallittua ja tuloksellista käsittelyä voidaan parantaa. Ensisijaisena tavoitteena on, että voitaisiin paremmin erottaa toisistaan kansainvälistä suojelua tarvitsevat henkilöt ja laittomat maahantulijat, joilla ei ole oikeutta jäädä EU:hun, ja samalla nopeuttaa palauttamista.

Isäntäjäsenvaltio hoitaisi keskuksia, ja ne saisivat tähän EU:n ja sen virastojen täyden tuen. Keskukset voisivat olla väliaikaisia tai tilannekohtaisia sijainnistaan riippuen. Tällaisten keskusten keskeiset osatekijät ovat seuraavat:

  • Euroopan rajavartijoista, turvapaikka-asiantuntijoista, turvallisuusseulojista ja palauttamisvirkamiehistä muodostettujen maihinnoususolujen täysimääräinen operatiivinen tuki ja kaikkien kustannusten kattaminen EU:n talousarviosta
  • nopea, turvallinen ja tuloksellinen käsittely, joka pienentää edelleen liikkumisen riskiä ja nopeuttaa asianomaisen henkilön aseman määrittämistä
  • täysimääräinen taloudellinen tuki vapaaehtoisille jäsenvaltioille infrastruktuuri- ja toimintakustannusten kattamiseen; taloudellinen tuki jäsenvaltioille, jotka sallivat maihinnousseiden siirtämisen alueelleen (6 000 euroa henkilöä kohti).

Mallin testaamiseksi voitaisiin käynnistää mahdollisimman pian pilottivaihe, jossa sovelletaan joustavaa lähestymistapaa.

Komissio tarjoaa myös keskitetyn yhteyspisteen, jonka tehtävänä on koordinoida solidaarisuustoimiin osallistuvien jäsenvaltioiden toimintaa. Kyseessä on väliaikainen ratkaisu, kunnes voidaan perustaa kokonaisvaltainen järjestelmä osana Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän käynnissä olevia uudistuksia.

Ks. tietokooste valvotuista keskuksista EU:ssa.

Alueelliset maihinnousupisteet

Valvottujen keskusten perustamisen lisäksi EU:n johtajat ovat pyytäneet komissiota tutkimaan alueellisten maihinnousujärjestelyjen mallia yhteistyössä Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) ja YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) kanssa ja muodostaen kumppanuuksia kolmansien maiden kanssa.

Alueellisten maihinnousujärjestelyjen tavoitteena on tarjota molemmin puolin Välimerta pelastetuille mahdollisuus nousta maihin nopeasti ja turvallisesti kansainvälistä oikeutta noudattaen (esim. palauttamiskiellon periaate) ja huolehtia maihinnousua seuraavan prosessin vastuullisuudesta.

Alueellisten maihinnousujärjestelyjen keskeiset osatekijät ovat seuraavat:

  • Selkeät säännöt kaikille: Jotta kuolemat merellä vähenisivät ja voitaisiin varmistaa, että maihinnousu on hallittua ja ennakoitavissa, kaikkia Välimeren rannikkovaltioita olisi kannustettava perustamaan etsintä- ja pelastusvyöhykkeitä ja meripelastuskeskuksia (MRCC).
  • UNHCR ja IOM auttavat varmistamaan, että maihinnousseet saavat tarvitessaan suojelua, myös uudelleensijoittamisohjelmien kautta, tai – jos suojelun tarvetta ei ole – heidät palautetaan lähtömaihinsa esimerkiksi IOM:n hallinnoimien tuetun vapaaehtoisen paluun ja uudelleenkotouttamisohjelmien avulla.
  • Tasavertaiset kumppanuudet: Yhteistyötä kiinnostuneiden kolmansien maiden kanssa viedään eteenpäin nykyisten kumppanuuksien pohjalta, ja niille tarjotaan tukea, joka on räätälöity niiden turvallisuustilanteen sekä poliittisen ja sosioekonomisen tilanteen mukaan.
  • Ei vetotekijöitä: Uudelleensijoittamismahdollisuudet eivät ole kaikkien maihinnousseiden kansainvälistä suojelua tarvitsevien saatavilla, ja vastaanottopisteet pitäisi sijoittaa mahdollisimman kauas paikoista, joista lähdetään liikkeelle laittomasti.
  • Ei säilöönottoa, ei leirejä: Alueellisten maihinnousujärjestelyjen käyttöönotto edellyttää vakiintuneita menettelyjä ja sääntöjä. Niillä varmistetaan turvallinen ja säännönmukainen maihinnousu ja maihinnousun jälkeinen käsittely kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia täysimääräisesti noudattaen.
  • EU:n taloudellinen ja logistinen tuki: EU on valmis antamaan taloudellista ja operatiivista tukea maihinnousuun ja maihinnousua seuraaviin toimiin sekä rajaturvallisuuden ylläpitämiseen välineistön, koulutuksen ja muun tuen avulla.

Ks. tietokooste alueellisista maihinnousujärjestelyistä.

Seuraavat vaiheet

Huomenna 25. heinäkuuta kokoontuvien suurlähettiläiden on tarkoitus keskustella EU:n valvottujen keskusten käsitteestä ja mahdollisuudesta ottaa EU:ssa nopeasti käyttöön väliaikainen kehys, jota sovelletaan merellä pelastettujen maihinnousuun.

Huomisessa kokouksessa keskustellaan myös alueellisia maihinnousujärjestelyjä koskevasta työstä, jota on tarkoitus viedä eteenpäin IOM:n ja UNHCR:n kanssa Genevessä 30. heinäkuuta 2018 pidettävässä kokouksessa. Vasta sitten, kun yhteisestä EU:n lähestymistavasta on sovittu, otetaan yhteyttä kolmansiin maihin.

Tausta

Eurooppa-neuvosto kehotti 28. ja 29. kesäkuuta antamissaan päätelmissä neuvostoa ja komissiota tutkimaan pikaisesti mahdollisuutta perustaa alueellisia maihinnousupisteitä tiiviissä yhteistyössä asianomaisten kolmansien maiden, YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) ja Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) kanssa.

Eurooppa-neuvosto kehotti myös luomaan EU:n alueelle ”valvottuja keskuksia”. Kyseessä olisi uusi lähestymistapa, joka perustuu yhteisiin toimiin merellä pelastettujen, EU:n alueella maihinnousseiden henkilöiden tilanteen käsittelemiseksi.

Lisätietoja

Epävirallinen asiakirja ”valvotuista keskuksista” EU:ssa

Epävirallinen asiakirja alueellisista maihinnousujärjestelyistä

Tietokooste ”valvotuista keskuksista” EU:ssa

Tietokooste alueellisista maihinnousujärjestelyistä

Eurooppa-neuvoston päätelmät 28. kesäkuuta 2018

IP/18/4629

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar