Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Rände haldamine: komisjon arendab edasi maabumiskohtade ja kontrollitavate keskuste ideed

Brüssel, 24. juuli 2018

.

Pärast juunis toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel esitatud ELi juhtide üleskutset täpsustab komisjon täna kontrollitavate keskuste ideed ning lühiajalisi meetmeid, mida võiks võtta, et parandada ELis maabunud rändajatega tegelemist, ning esitab esialgse kava selle kohta, mida võiks teha, et sõlmida kolmandate riikidega piirkondlikud maabumiskokkulepped. Piirkondlikke maabumiskokkuleppeid tuleks vaadelda kui vahendit, mis toimib koos kontrollitavate keskuste arendamisega ELis: mõlemad nähtused koos peaksid aitama tagada, et piirkonnad jagavad tõesti vastutust keerukate rändeprobleemide lahendamise eest.

Volinik Avramopoulos sõnas: „Rohkem kui kunagi varem vajame me praegu rändeprobleemidele ühiseid Euroopa lahendusi. Me oleme valmis aitama liikmesriikidel ja kolmandatel riikidel teha paremat koostööd merelt päästetud isikute maaletoimetamise alal. Aga selleks, et see kohe toimima hakkaks, peame tegutsema ühiselt, mitte ainult praegu, aga ka pikemas perspektiivis. Me peame tegema tööd jätkusuutlike lahenduste leidmiseks.“

„Kontrollitavad keskused“ ELis

Et parandada nõuetekohast ja tulemuslikku tegelemist Euroopa Liidus maabunud rändajatega, kutsusid ELi juhid üles looma ELis „kontrollitavad keskused“. Peamine eesmärk oleks parandada rahvusvahelist kaitset vajavate isikute eristamist ebaseaduslikest rändajatest, kellel pole õigust ELi jääda, ning kiirendada samas tagasisaatmist.

Keskusi hakkaks haldama vastuvõttev liikmesriik ELi ja ELi asutuste täielikul toetusel, ning need võiksid olla asukohast sõltuvalt ajutised või vajaduspõhised. Nende keskuste põhiomadused on järgmised.

  • täielik operatiivne toetus, mida pakuvad Euroopa piirivalveametnikest, varjupaigaekspertidest, julgeolekukontrollijatest ja tagasisaatmisametnikest koosnevate maabumisrühmad, ning kõik kulud kantakse ELi eelarvest;
  • kiire, turvaline ja tulemuslik menetlemine, mis vähendab teisese rände ohtu ja kiirendab asjaomaste isikute staatuse kindlaksmääramise protsessi;
  • täielik rahaline toetus vabatahtlikele liikmesriikidele, et katta taristu- ja tegevuskulud; samuti rahaline toetus liikmesriikidele, kes nõustuvad maabunud isikute üleviimisega (6000 eurot inimese kohta).

Kontseptsiooni testimiseks võiks niipea kui võimalik käivitada paindliku lähenemisviisiga katseetapi.

Komisjon loob ka keskse kontaktpunkti solidaarsusmeetmetes osalevate liikmesriikide tegevuse koordineerimiseks. See on ajutine meede kuni täiemahulise süsteemi loomiseni Euroopa ühise varjupaigasüsteemi praegu toimuva reformimise raames.

Vt teabelehte kontrollitavate keskuste kohta ELis

Piirkondlikud maabumiskokkulepped

Lisaks kontrollitavate keskuste loomisele palusid ELi juhid komisjonil analüüsida piirkondlike maabumiskokkulepete ideed tihedas koostöös IOMi ja ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ametiga ning partnerluses kolmandate riikidega.

Piirkondlike maabumiskokkulepete eesmärk on võimaldada päästetud inimeste kiiret ja turvalist maaletoimetamist Vahemere mõlemal kaldal kooskõlas rahvusvahelise õigusega, sealhulgas tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõttega, ning vastutustundlikku maabumisjärgset menetlust.

Piirkondlike maabumiskokkulepete põhiomadused on järgmised.

  • Selged eeskirjad kõigile: et vähendada inimohvrite arvu merel ning tagada korrapärane ja prognoositav maabumine, tuleks kõiki Vahemere rannikuäärseid riike julgustada looma otsingu- ja päästepiirkondi ning merepääste koordinatsioonikeskusi (MRCC).
  • ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet ja Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon aitavad tagada, et maabunud isikud saavad kaitset, kui nad seda vajavad, sealhulgas ümberasustamiskavade kaudu; või saadetakse tagasi oma päritoluriiki, kui nad kaitset ei vaja, sealhulgas IOMi korraldatavate toetatud vabatahtliku tagasipöördumise ja taasintegreerimise programmide kaudu.
  • Võrdne partnerlus: olemasolevate partnerluste põhjal edendatakse koostööd huvitatud kolmandate riikidega ning pakutakse toetust vastavalt nende poliitilisele, julgeolekualasele ja sotsiaal-majanduslikule olukorrale.
  • Tõmbetegurite puudumine: kõigile rahvusvahelist kaitset vajavatele maabunud isikutele ei pakuta ümberasustamisvõimalust ning vastuvõtupunktid tuleks luua võimalikult kaugele ebaseadusliku rände lähtepunktidest;
  • Ei kinnipidamisele ja laagritele: piirkondlikud maabumiskokkulepped tähendavad, et kehtestatakse kord ja eeskirjad, et tagada turvaline ja korrapärane maabumine ja maabumisjärgne menetlemine, austades täielikult rahvusvahelist õigust ja inimõigusi;
  • ELi rahaline ja logistiline tugi: EL on valmis andma rahalist ja operatiivabi maabumiseks ja maabumisjärgseks tegevuseks ning piirihalduseks, pakkudes seadmeid, koolitust ja muud liiki toetust.

Vt teabelehte piirkondlike maabumiskokkulepete kohta.

Järgmised sammud

Suursaadikute kohtumistel homme, 25. juulil, arutatakse eeldatavasti kontrollitavate keskuste kontseptsiooni ELis ja võimalust võtta kiiresti kasutusele ajutine raamistik ELis merelt päästetud isikute maaletoimetamiseks.

Homsel kohtumisel puudutatakse ka piirkondlike maabumiskokkulepete valdkonnas tehtavat tööd ning seda teemat arendatakse edasi kohtumisel IOMi ja ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ametiga 30. juulil 2018 Genfis. Alles siis, kui ELi ühine lähenemisviis on kokku lepitud, võetakse ühendust huvitatud kolmandate riikidega.

Taust

Euroopa Ülemkogu kutsus oma 28.–29. juuni järeldustes nõukogu ja komisjoni üles kiiresti analüüsima „piirkondlike maabumisplatvormide kontseptsiooni tihedas koostöös asjaomaste kolmandate riikide ning ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti ja Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooniga (IOM)“.

Euroopa Ülemkogu kutsus samuti üles arendama „kontrollitavaid keskusi“ ELi territooriumil – see on uus lähenemisviis, mis põhineb jagatud jõupingutustel selliste isikutega tegelemisel, kes on päästetud merel ja toimetatakse seejärel maale ELis.

Lisateave

Mitteametlik dokument kontrollitavate keskuste kohta ELis

Mitteametlik dokument piirkondlike maabumiskokkulepete kohta

Teabeleht kontrollitavate keskuste kohta ELis

Teabeleht piirkondlike maabumiskokkulepete kohta

Euroopa Ülemkogu järeldused, 28. juuni 2018

IP/18/4629

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar