Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Håndtering af migration: Kommissionen redegør nærmere for koncepterne landgang og kontrollerede centre

Bruxelles, den 24. juli 2018

Efter opfordringen fra EU's ledere på Det Europæiske Råds møde i juni kommer Kommissionen i dag med en nærmere redegørelse for konceptet kontrollerede centre og de kortsigtede foranstaltninger, der vil kunne træffes for at forbedre behandlingsprocessen for migranter, der sættes i land i EU. Den fremlægger desuden et første udkast til en mulig vej frem for oprettelsen af regionale landgangsordninger i tredjelande. Regionale landgangsordninger bør betragtes som enheder, der fungerer i samspil med udviklingen af kontrollerede centre i EU: Sammen bør disse to koncepter bidrage til at sikre en reel regional ansvarsdeling med henblik på håndteringen af komplekse migrationsudfordringer.


Kommissær Dimitris Avramopoulos udtaler: "Det er nu vigtigere end nogensinde før, at vi finder europæiske løsninger inden for migration. Vi er klar til at støtte medlemsstaterne og tredjelande med henblik på bedre samarbejde om landgang for dem, som bliver reddet til søs. For at dette skal kunne fungere med det samme på stedet, må vi stå sammen – ikke bare nu, men også på lang sigt. Vi skal arbejde hen imod bæredygtige løsninger".

 

"Kontrollerede centre" i EU

For yderligere at sikre den velordnede og effektive behandling af dem, som sættes i land i Den Europæiske Union, har EU's ledere opfordret til oprettelse af "kontrollerede centre" i EU. Det primære sigte vil være at forbedre processen med hensyn til at sondre mellem personer, der har behov for international beskyttelse, og irregulære migranter, der ikke har ret til at blive i EU, samtidig med at tilbagesendelser fremskyndes.

Centrene vil blive forvaltet af værtsmedlemsstaten med fuld støtte fra EU og EU's agenturer. De vil kunne være af en midlertidig eller ad hoc-karakter afhængig af lokaliteten. Centrenes vigtigste karakteristika er:

  • fuld operationel støtte med landgangsteams bestående af europæiske grænsevagter, asyleksperter, sikkerhedskontrollanter og tilbagesendelsesmedarbejdere, hvor alle omkostninger dækkes af EU-budgettet
  • hurtig, sikker og effektiv behandling, der mindsker risikoen for sekundære bevægelser og fremskynder processen med at fastlægge den pågældende persons status
  • fuld finansiel støtte til frivillige medlemsstater med henblik på at dække omkostninger til infrastruktur og operationelle omkostninger samt finansiel støtte til medlemsstater, der accepterer overførsel af de landsatte (6 000 EUR pr. person).

Med henblik på at afprøve konceptet vil en pilotfase, hvor der anvendes en fleksibel tilgang, kunne iværksættes snarest muligt.

Kommissionen vil også skabe et centralt kontaktpunkt for koordinering mellem de medlemsstater, som deltager i solidaritetsforanstaltningerne. Dette vil være en midlertidig foranstaltning, indtil der kan etableres et fuldt udbygget system i forbindelse med de igangværende reformer af det fælles europæiske asylsystem.

Se faktabladet om kontrollerede centre i EU her.

Regionale landgangsordninger

Ud over oprettelsen af kontrollerede centre har EU's ledere opfordret Kommissionen til at undersøge konceptet med regionale landgangsordninger i tæt samarbejde med IOM og UNHCR og i partnerskab med tredjelande.

Formålet med regionale landgangsordninger er at sørge for hurtig og sikker landgang for de reddede personer på begge sider af Middelhavet i overensstemmelse med folkeretten, herunder princippet om nonrefoulement, og for en ansvarlig proces efter landgangen.

Landgangsordningernes vigtigste karakteristika er:

  • Klare regler for alle: For at mindske antallet af dødsfald på havet og sikre en velordnet og forudsigelig landgang bør alle kyststater i Middelhavsområdet tilskyndes til at oprette eftersøgnings- og redningszoner og søredningskoordinationscentre (MRCC'er).
  • Landgangsordningerne er udviklet af UNHCR og IOM, som vil bidrage til at sikre, at de landsatte kan modtage beskyttelse, hvis de har behov for det, herunder gennem EU's genbosættelsesordninger, eller at de sendes tilbage til deres oprindelseslande, hvis de ikke har behov for beskyttelse, herunder gennem programmerne for frivillig tilbagevenden og reintegration, der drives af IOM.
  • Partnerskaber på lige fod: Samarbejdet med interesserede tredjelande vil blive videreudviklet på grundlag af eksisterende partnerskaber, og der vil blive tilbudt støtte tilpasset landenes specifikke politiske, sikkerhedsmæssige og socioøkonomiske situation
  • Ingen pullfaktorer: Mulighederne for genbosætning ikke vil være tilgængelige for alle landsatte personer, som har behov for international beskyttelse, og modtagepunkter bør oprettes så langt væk som muligt fra de irregulære afrejsesteder.
  • Ingen frihedsberøvelse, ingen lejre: Regionale landgangsordninger betyder, at der er en række fastlagte procedurer og regler til at sikre, at landgangen og behandlingsprocessen derefter fuldt ud overholder folkeretten og menneskerettighederne
  • EU's finansielle og logistiske støtte: EU er parat til at yde finansiel og operationel støtte til landgangsaktiviteter og aktiviteter efter landgangen samt til grænseforvaltning i form af udstyr, uddannelse og andre former for støtte.

Se faktabladet om regionale landgangsordninger her.

De næste skridt

Ved ambassadørmødet i morgen den 25. juli forventes der at finde drøftelser sted vedrørende konceptet om kontrollerede centre i EU og muligheden for hurtigt at kunne anvende en midlertidig landgangsramme for dem, som bliver reddet til søs i EU.

Arbejdet vedrørende regionale landgangsordninger vil også blive berørt på mødet i morgen, og drøftelserne forventes videreført ved et møde med IOM og UNHCR i Genève den 30. juli 2018. Først når en fælles EU-strategi er aftalt, vil man henvende sig til interesserede tredjelande.

Baggrund

Det Europæiske Råd opfordrede i sine konklusioner af den 28.-29. juni Rådet og Kommissionen til hurtigt at undersøge konceptet med regionale landgangsplatforme i tæt samarbejde med relevante tredjelande og De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) og Den Internationale Organisation for Migration (IOM).

Det Europæiske Råd opfordrede desuden til at udvikle "kontrollerede centre" på EU's område – en ny strategi baseret på en fælles indsats i behandlingen af personer, der efter deres redning til søs sættes i land i EU.

Yderligere oplysninger

Uofficielt dokument om "kontrollerede centre" i EU

Uofficielt dokument om regionale landgangsordninger

Faktablad om "kontrollerede centre" i EU

Faktablad om regionale landgangsordninger

Det Europæiske Råds konklusioner af 28. juni 2018

IP/18/4629

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar