Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Řízení migrace: Komise rozšiřuje opatření pro vylodění a koncepce kontrolovaných středisek

Brusel 24. července 2018

.

Na základě požadavku, který na červnovém zasedání Evropské rady vyslovili lídři EU, Komise ke dnešnímu dni rozšiřuje koncepci kontrolovaných středisek a krátkodobá opatření, jež by mohla být přijata za účelem zlepšení procesu nakládání s migranty, kteří se vyloďují na území EU, a naznačuje, kudy by mohla vést cesta ke stanovení regionálních opatření pro vylodění ve třetích zemích. Regionální opatření pro vylodění je vhodné chápat jako doplňující prvek rozvoje kontrolovaných středisek v EU – tyto dvě koncepce mohou společně přispět k zajištění toho, aby regiony doopravdy sdílely zodpovědnost za řešení složitých migračních otázek.


Komisař Avramopoulos prohlásil: „Víc než kdykoliv dřív nyní potřebujeme společná evropská řešení migrace. Jsme připraveni podporovat členské státy a třetí země v lepší koordinaci vyloďování osob zachráněných na moři. Aby naše aktivity měly okamžitý účinek, musíme spojit síly – nejen teď, ale i v dlouhodobém horizontu. Musíme pracovat vstříc udržitelným řešením.“

 

„Kontrolovaná střediska“ na území EU

Za účelem zlepšení organizace a zefektivnění procesu nakládání s osobami vyloděnými v Evropské unii vznesli lídři EU požadavek založit na území EU tzv. kontrolovaná střediska. Jejich primárním cílem by mělo být zlepšení procesu rozlišování mezi osobami, které mezinárodní ochranu potřebují, a nelegálními migranty, kteří právo setrvávat v EU nemají, a urychlení jejich navracení.

Střediska budou řízena hostitelskými členskými státy za plné podpory ze strany EU a agentur EU a v závislosti na jejich umístění by měla být dočasného nebo ad hoc charakteru. Hlavními prvky středisek jsou:

  • plná podpora provozu s jednotkami pro vylodění sestávajícími z příslušníků Evropské pohraniční stráže, odborníků na azyl, pracovníků detekční kontroly a úředníků pro navrácení, plně financovaná z rozpočtu EU,
  • rychlé, bezpečné a efektivní fungování, které přinese snížení rizika nelegálních druhotných pohybů a urychlí proces určování statusu dané osoby,
  • plná finanční podpora na pokrytí nákladů na infrastrukturu a provoz pro členské státy, které dobrovolně nabídnou svou pomoc, a také finanční podpora pro členské státy, které budou přijímat vyloděné osoby (6 000 € na osobu).

Tento koncept by mohl být v brzké době otestován v pilotní fázi uplatňující flexibilní přístup.

Komise bude také provozovat ústřední kontaktní místo pro koordinaci členských států, které se zapojí do těchto solidárních aktivit – půjde o prozatímní opatření, dokud v rámci probíhajících reforem společného evropského azylového systému nevznikne plnohodnotný systém.

Viz informativní přehled o kontrolovaných střediscích v EU dostupný zde.

Regionální opatření pro vylodění

Vedle založení kontrolovaných středisek vyslovili lídři EU požadavek, aby se Komise zabývala konceptem regionálních opatření pro vylodění, a to v úzké spolupráci s Mezinárodní organizací pro migraci (IOM) a Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a společně s třetími zeměmi.

Cílem regionálních opatření pro vylodění je zajistit rychlé a bezpečné vylodění zachráněných osob na obou březích Středozemního moře v souladu s mezinárodním právem, včetně zásady nenavracení a zodpovědného přístupu k procesu následujícímu po vylodění.

Hlavními prvky regionálních opatření pro vylodění jsou:

  • Jasná pravidla pro všechny: Za účelem snížení počtu úmrtí na moři a zajištění řádného a předvídatelného vyloďování osob by bylo vhodné vyzvat všechny pobřežní státy ve Středozemním moři, aby založily pátrací a záchranné zóny a koordinační střediska pro záchranné akce na moři (MRRCC).
  • Na jejich vývoji spolupracují UNHCR a IOM, které pomohou zajistit, že vyloděné osoby budou mít možnost získat v případě potřeby ochranu (např. také prostřednictvím programů EU pro přesídlení), a že lidé, kteří ochranu nepotřebují, budou navráceni do své země původu (např. také prostřednictvím programů pro asistovaný dobrovolný návrat a opětovné začlenění provozovaných IOM).
  • Rovnocenné partnerství: Práce se zainteresovanými třetími zeměmi bude probíhat na základě stávajících partnerství a nabídne podporu šitou na míru konkrétní politické, bezpečnostní a sociálně-ekonomické situaci daného státu.
  • Žádné podněcující faktory: Možnost přesídlení nebude dostupná všem vyloděným osobám, které potřebují mezinárodní ochranu, a místa, kde budou přijímány, by měla vzniknout co nejdále od míst, odkud proudí nelegální migrace.
  • Žádná detenční zařízení: Zavedením regionálních opatření pro vylodění vznikne sada pevně stanovených postupů a pravidel, které zajistí bezpečné a řádné vylodění i nakládání s vyloděnými osobami plně respektující mezinárodní právo a lidská práva.
  • Finanční a logistická podpora EU: EU je připravena poskytnou finanční a provozní podporu pro vyloďování a aktivity následující po vylodění a pro správu hranic poskytováním výbavy, výcviku a dalších forem podpory.

Viz informativní přehled o regionálních opatřeních pro vylodění dostupný zde.

Další kroky

Očekává se, že o kontrolovaných centrech na území EU a o možnosti rychlého využívání prozatímního rámce pro vylodění osob zachráněných na moři v EU se bude diskutovat na zasedání velvyslanců, které se odehraje zítra, 25. července.

Zítřejší zasedání se dotkne také otázky regionálních opatření pro vylodění a očekává se, že se o nich bude dále jednat na zasedání s IOM a UNHCR v Ženevě dne 30. července 2018. Zainteresované třetí země budou osloveny až poté, co bude schválen společný přístup EU.

Souvislosti

Evropská rada v závěrech ze 28.–29. června vyzvala Radu a Komisi, aby se urychleně zabývaly koncepcí „regionálních platforem pro vylodění, a to v úzké spolupráci s příslušnými třetími zeměmi, Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a Mezinárodní organizací pro migraci (IOM)“.

Evropská rada dále vyzvala k rozvoji „kontrolovaných středisek“ na území EU – jedná se o nový přístup k nakládání s osobami, které se po záchraně na moři vyloďují na území EU, který staví na spolupráci.

Další informace

Neoficiální dokument o „kontrolovaných střediscích“ v EU

Neoficiální dokument o regionálních opatřeních pro vylodění

Informativní přehled o „kontrolovaných střediscích“ v EU

Informativní přehled o regionálních opatřeních pro vylodění

Závěry Evropské rady ze dne 28. června 2018

IP/18/4629

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar