Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Управление на миграцията: Комисията доразвива концепциите за дебаркиране и за контролирани центрове

Брюксел, 24 юли 2018 r.

.

В отговор на призива, отправен от лидерите на ЕС на Европейския съвет през юни, Комисията доразвива днес концепцията за контролираните центрове, както и краткосрочните мерки, които биха могли да бъдат предприети за подобряване на обработването на досиетата на мигрантите, които биват сваляни на брега в ЕС, и набелязва първи щрихи на възможния начин за постигане на напредък по създаването на регионални платформи за дебаркиране с трети държави. Функционирането на регионалните платформи за дебаркиране следва да се разглежда съвместно с разработването на контролирани центрове в ЕС: взети заедно, двете концепции следва да спомогнат за осигуряването на истинска споделена регионална отговорност при посрещането на сложните предизвикателства, свързани с миграцията.

Комисар Аврамопулос заяви: „Сега повече от всякога се нуждаем от европейски решения в областта на миграцията. Готови сме да помагаме на държавите членки и третите държави, за да си сътрудничат по-добре във връзка със свалянето на брега на спасените в морето хора. За да може обаче сътрудничеството да действа веднага по места, трябва да бъдем единни — не само в момента, но и в дългосрочен план. Необходимо е да работим за устойчиви решения.“

„Контролирани центрове“ в ЕС

За да се подобри надлежното и ефективно обработване на досиетата на лицата, свалени на брега в Европейския съюз, лидерите на ЕС призоваха за създаването на „контролирани центрове“ в ЕС. Основната цел е да се подобри процесът на разграничаване на лицата, нуждаещи се от международна закрила, и незаконните мигранти, които нямат право да останат в ЕС, като същевременно се ускори процесът на връщане.

Центровете ще се управляват от приемащата държава членка с пълната подкрепа на ЕС и агенциите на ЕС и биха могли да имат временен или ad-hoc характер в зависимост от местоположението. Основните характеристики на тези центрове са следните:

  • пълна оперативна подкрепа от екипи за дебаркиране, състоящи се от европейски гранични служители, експерти по убежището, служители, извършващи проверки за сигурност, и служители по връщането, като всички разходи се покриват от бюджета на ЕС;
  • бърза, сигурна и ефективна обработка на досиетата, която намалява риска от вторични движения и ускорява процеса на определяне на статута на засегнатото лице;
  • пълна финансова подкрепа за държавите членки доброволци за покриването на инфраструктурните и оперативните разходи; както и финансова подкрепа за държавите членки, които приемат прехвърлянето в тях на лица, свалени на брега (6 000 EUR на човек).

За да се изпробва концепцията, във възможно най-кратък срок може да бъде стартирана пилотна фаза, при която се прилага гъвкав подход.

Комисията ще осигури също така централно звено за контакт за целите на координацията между държавите членки, които участват в усилия за солидарност, като временна мярка до момента, в който може да бъде създадена една напълно функционираща система в контекста на текущите реформи на общата европейска система за убежище.

Вж. тук информационния документ относно контролираните центрове в ЕС.

Регионални договорености за дебаркиране

В допълнение към призива за създаване на контролирани центрове лидерите на ЕС призоваха Комисията да разгледа концепцията за регионални договорености за платформи за дебаркиране в тясно сътрудничество с МОМ и ВКБООН, както и в партньорство с трети държави.

С регионалните договорености за дебаркиране се цели да се осигури бързо и безопасно дебаркиране от двете страни на Средиземно море на спасени хора в съответствие с международното право, включително принципа на забрана за връщане, и предприемането на отговорни действия след свалянето на брега.

Основните характеристики на регионалните договорености за дебаркиране са следните:

  • ясни правила за всички: за да се намалят жертвите в морето и за да се осигури организирано и предсказуемо дебаркиране, всички крайбрежни държави в средиземноморския регион следва да бъдат насърчавани да определят зони за издирване и спасяване и да създават центрове за координация на морските спасителни дейности;
  • ВКБООН и МОМ ще допринасят за осигуряването на закрила на тези, които са свалени на брега, ако те се нуждаят от нея, включително чрез схеми на ЕС за презаселване, или за връщането им в техните държави на произход, ако не се нуждаят от закрила, включително чрез програмите за подпомагане на доброволното връщане и за реинтеграция, управлявани от МОМ;
  • равноправни партньорства: ще бъде продължена работата със заинтересованите трети държави въз основа на съществуващите партньорства и ще им бъде предложена подкрепа, специално пригодена към тяхното специфично политическо и социално-икономическо положение, а също и към тяхното положение от гледна точка на сигурността;
  • елиминиране на притегателните фактори: не на всички свалени на брега лица, нуждаещи се от международна закрила, ще бъдат предоставени възможности за презаселване и точките за прием следва да бъдат създадени възможно най-далече от точките на незаконно заминаване;
  • отсъствие на задържане, отсъствие на лагери: регионалните договорености за дебаркиране означават осигуряване на набор от установени процедури и правила за гарантиране на безопасно и организирано дебаркиране, а така също и за обработване на досиета след дебаркиране при пълно зачитане на международното право и правата на човека;
  • логистична и финансова подкрепа от ЕС: ЕС е готов да предостави финансова и оперативна подкрепа за дейностите, свързани със свалянето на брега, и за дейностите, следващи свалянето на брега, както и за управлението на границите под формата на оборудване, обучение и под други форми.

Вж. тук информационния документ относно регионалните договорености за дебаркиране.

Следващи стъпки

Очаква се на утрешната си среща (25 юли) посланиците да обсъдят концепцията за контролирани центрове в ЕС и възможността за бързо използване на временна рамка за сваляне на спасените в морето хора на брега в ЕС.

Работата по регионалните договорености за дебаркиране също ще бъде разгледана на утрешната среща и се очаква да бъде продължена по време на срещата с МОМ и ВКБООН в Женева на 30 юли 2018 г. Едва след като бъде договорен общ подход на ЕС, ще бъдат предприети действия за популяризиране на концепцията сред заинтересованите трети държави.

Контекст

В заключенията си от 28—29 юни Европейският съвет прикани Съвета и Комисията да разгледат в кратки срокове „концепцията за регионални платформи за дебаркиране в тясно сътрудничество със съответните трети държави, както и с Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) и Международната организация по миграция (МОМ)“.

Европейският съвет призова и за създаването на „контролирани центрове” на територията на ЕС — нов подход, основан на споделени усилия за обработване на досиетата на лица, които след тяхното спасяване в морето са били свалени на брега в ЕС.

За повече информация

Неофициален документ относно „контролираните центрове“ в ЕС

Неофициален документ относно регионалните договорености за дебаркиране

Информационен документ относно „контролираните центрове“ в ЕС

Информационен документ относно регионалните договорености за дебаркиране

Заключения на Европейския съвет, 28 юни 2018 г.

IP/18/4629

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar