Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Antitrust: Kommissionen bötfäller Google 4.34 miljarder euro för olagliga metoder kopplade till Android-produkter i syfte att stärka dominansen för Googles sökmotor

Bryssel den 18 juli 2018

Antitrust: Kommissionen bötfäller Google 4.34 miljarder euro för missbruk av dominerande ställning när det gäller Android-produkter

Google måste nu inom 90 dagar avsluta sitt agerande eller betala böter på upp till 5 % av den genomsnittliga dagliga omsättningen globalt för Alphabet, Googles moderbolag.

– Idag står mobilt internet för mer än hälften av den globala internettrafiken, sade Margrethe Vestager, ledamot av kommissionen med ansvar för konkurrensfrågor. Det har förändrat livet för miljoner européer. Vårt ärende gäller tre fall av begränsningar som Google har infört mot tillverkare av Android-enheter och nätoperatörer för att se till att trafiken på Android-enheter går till Googles sökmotor. Google har på så sätt använt Android som ett verktyg för att stärka sin sökmotors dominerande ställning. Dessa metoder har hindrat konkurrenterna från att vara innovativa och konkurrera av egen kraft. Det har undanhållit europeiska konsumenter från fördelarna med verklig konkurrens på det viktiga mobilområdet. Detta är olagligt enligt EU:s antitrustregler.

Google har särskilt

 • krävt att tillverkare ska förinstallera appen Google Search och Googles webbläsare (Chrome) som ett villkor för att få licens till Googles appbutik (Play Store),
 • gjort utbetalningar till vissa stora tillverkare och mobilnätsoperatörer för att uteslutande förinstallera Google Search på sina enheter, och
 • hindrat tillverkare som ville förinstallera Google-appar från att sälja en enda smartmobil som är baserad på alternativa Android-versioner som inte varit godkända av Google (så kallade Android-avknoppningar).

Googles strategi och omfattningen av kommissionens undersökning

Större delen av Googles intäkter kommer från företagets flaggskeppsprodukt, sökmotorn Google. Företaget insåg tidigt att övergången från persondatorer till mobilt internet, vilken startade i mitten av 2000-talet, skulle innebära en grundläggande förändring för Google Search. Google utvecklade därför en strategi för att föregripa konsekvenserna av denna övergång och se till att användarna fortsatte att använda Google Search också på sina mobila enheter.

Google köpte 2005 utvecklaren av mobiloperativsystemet Android och har fortsatt att utveckla Android sedan dess. Omkring 80 % av alla smarta mobilenheter, i Europa och globalt, använder i dag Android.

När Google tar fram en ny version av Android släpps den som öppen källkod. Detta låter i princip tredjeparter ladda ner koden och ändra den för att skapa Android-avknoppningar. Den öppet tillgängliga källkoden till Android omfattar grundläggande funktioner i det smarta mobiloperativsystemet, men inte Googles egna Android-baserade appar och tjänster. Tillverkare av enheter som vill ha tillgång till Googles egna appar och tjänster för Android måste ingå avtal med Google där företaget fastställer en rad begränsningar. Google ingick också avtal och tillämpade vissa av dessa begränsningar på vissa stora mobilnätsoperatörer, som annars också kan avgöra vilka appar och tjänster som installeras på enheter som säljs till slutanvändare.

Kommissionens ärende gäller tre typer av avtalsbegränsningar som införts av Google gentemot tillverkare av enheter och mobilnätsoperatörer. Därmed har Google kunnat använda Android som ett verktyg för att stärka sin sökmotors dominerande ställning. Kommissionens beslut ifrågasätter med andra ord inte den öppna källkodsmodellen eller operativsystemet Android som sådant.

Googles dominerande ställning

Kommissionens beslut drar slutsatsen att Google dominerar på marknaderna för allmänna internetsöktjänster, licenspliktiga smarta mobiloperativsystem och appbutiker för Androids mobiloperativsystem.

Allmänna söktjänster

Google dominerar på de nationella marknaderna för allmänna söktjänster på internet i hela europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), dvs. i samtliga 31 EES-länder. Google har en marknadsandel som överstiger 90 % i flertalet EES-länder, och det är mycket svårt att komma in på marknaden i dessa länder. Detta var också slutsatsen i det så kallade Google Shopping-beslutet i juni 2017.

Smarta mobiloperativsystem som är tillgängliga via licens

Android är ett licenspliktigt smart mobiloperativsystem. Detta innebär att tredjepartstillverkare av smarta mobilenheter kan licensanvända Android i sina enheter.

Genom sin kontroll av Android dominerar Google på världsmarknaden (Kina undantaget) när det gäller licenspliktiga smarta mobiloperativsystem, med en marknadsandel på över 95 %. Det är mycket svårt att komma in på marknaden, delvis beroende på nätverkseffekter: ju fler konsumenter som använder ett operativsystem, desto fler appar kommer utvecklare att ta fram för det systemet, vilket i sin tur attraherar fler konsumenter. Betydande resurser krävs dessutom för att utveckla ett framgångsrikt licenspliktigt mobiloperativsystem.

I och med licensplikten skiljer sig Android från operativsystem som används uteslutande av vertikalt integrerade utvecklare (såsom Apple iOS eller Blackberry). De ingår inte i samma marknad, eftersom de inte är tillgängliga via licenser för tredjepartstillverkare av enheter.

Kommissionen undersökte dock i vilken utsträckning konkurrensen om slutanvändare (nedströms), särskilt mellan Apple- och Android-enheter, indirekt skulle kunna begränsa Googles marknadsinflytande genom licensiering av Android till tillverkare av enheter (uppströms). Kommissionen konstaterade att denna konkurrens inte tillräckligt begränsar Google uppströms, av ett antal skäl, bland annat att

 •          slutanvändarnas inköpsbeslut påverkas av ett antal faktorer (t.ex. produktens prestanda eller varumärke) som är oberoende av mobiloperativsystemet,
 •          Apple-produkter vanligen är dyrare än Android-produkter och därför kanske inte är tillgängliga för en stor del av de som använder Android-enheter,
 •          användare av Android-enheter får besvär när de byter till Apple-enheter, därför att de förlorar appar, data och kontakter samt måste lära sig att använda ett nytt operativsystem, och
 •          slutanvändare som eventuellt ändå byter från Android till Apple har en begränsad inverkan på Googles kärnverksamhet, eftersom Google Search är standardsökmotor i Apple-enheter och Apple-användare därför sannolikt fortsätter använda Google Search för sina sökningar.

Appbutiker för Androids mobiloperativsystem

Google dominerar på världsmarknaden (Kina undantaget) när det gäller appbutiker för Androids mobiloperativsystem. Googles appbutik, Play Store, står för mer än 90 % av alla appar som laddas ner till Android-enheter. Denna marknad präglas också av höga hinder för marknadsinträde. Orsakerna är ungefär samma som de ovanstående, och dominansen för Googles appbutik begränsas inte av Apples appbutik som bara är tillgänglig på iOS-enheter.

Överträdelse av EU:s antitrustregler

Att inneha en dominerande ställning är inte som sådant olagligt enligt EU:s antitrustregler. Företag med dominerande ställning har dock ett särskilt ansvar för att inte missbruka sitt stora inflytande på marknaden genom att begränsa konkurrensen, antingen på den marknad där de dominerar eller på andra marknader.

Google har använt tre olika metoder och i samtliga fall var syftet att upprätthålla och stärka Googles dominerande ställning på marknaden för allmänna söktjänster på internet.

1) Olaglig paketering av Googles sök- och webbläsarappar

Google erbjuder sina mobila appar och tjänster till tillverkare av smarta mobilenheter i ett paket som består av Google Play Store, appen Google Search och webbläsaren Google Chrome. Googles licensvillkor gör det omöjligt för tillverkare att förinstallera vissa appar men inte andra.

Som en del av kommissionens undersökning har tillverkarna av enheter bekräftat att Play Store är ett måste, eftersom användarna förväntar sig att ha denna app förinstallerad på sina enheter (inte minst därför att de inte lagligt kan ladda ner den själva).

Kommissionen drar i sitt beslut slutsatsen att Google har gjort sig skyldigt till olaglig paketering i två fall:

 •          För det första, paketeringen av Google Search som innebär att Google säkrat att dess app Google Search är förinstallerad på praktiskt taget alla Android-enheter som säljs i EES-länderna. Sökappar utgör en viktig inkörsport för sökningar på mobila enheter. Kommissionen anser att denna paketering varit olaglig sedan 2011, när Google blev dominerande på marknaden för appbutiker för Androids mobiloperativsystem.
 •          För det andra, paketeringen av Google Chrome som innebär att Google säkrat att dess mobila webbläsare är förinstallerad på praktiskt taget alla Android-enheter som säljs i EES-länderna. Webbläsare utgör också en viktig inkörsport för sökningar på mobila enheter, och Google Search är standardsökmotor i Google Chrome. Kommissionen anser att denna paketering varit olaglig sedan 2012, när Google inkluderade Chrome i sitt paket.

Förinstallation kan skapa en situation som premierar status quo. Användare som hittar förinstallerade appar på sina enheter tenderar att behålla dessa appar. Kommissionen har exempelvis funnit att användning av Google Search konsekvent är mycket mer utbredd på Android-enheter där den är förinstallerad, än på enheter med Windows, där användarna måste ladda ner den. Detta visar också att användare inte laddar ner konkurrerande appar i en sådan omfattning att det uppväger det betydande kommersiella övertag som kommer genom förinstallation. Till exempel, för år 2016:

 •          På Android-enheter (där Google Search och Chrome är förinstallerade) gjordes omkring 95 % av alla sökningar genom Google Search.
 •          På Windows Mobile-enheter (där Google Search och Chrome inte är förinstallerade) gjordes mindre än 25 % av alla sökningar genom Google Search. Mer än 75 % av sökningarna gjordes med Microsofts sökmotor Bing, som förinstalleras på mobilenheter med Windows operativsystem.

Googles agerande har därför minskat tillverkarnas incitament att förinstallera konkurrerande sök- och webbläsarappar, liksom konsumenternas incitament att ladda ner sådana appar. Detta minskade konkurrenternas förmåga att faktiskt konkurrera med Google.

Kommissionen bedömde också i detalj Googles argument om att paketeringen av Google Search och Chrome var nödvändig, särskilt för att Google skulle kunna få utdelning på sin investering i Android, och drog slutsatsen att dessa argument inte var välgrundade. Googles årliga intäkter från enbart Play Store uppgår till flera miljarder dollar, företaget samlar in en mängd data som är värdefulla för Googles sök- och annonsverksamhet från Android-enheter, och skulle fortfarande ha dragit in betydande inkomster från sökannonsering även utan några begränsningar.

2) Illegala utbetalningar som villkor för exklusiv förinstallation av Google Search

Google gav betydande ekonomiska incitament till vissa av de största tillverkarna av enheter, liksom till mobilnätsoperatörer, på villkor att dessa uteslutande förinstallerade Google Search i hela sitt utbud av Android-enheter. Detta skadade konkurrensen genom att avsevärt minska deras incitament att förinstallera konkurrerande sökappar.

Kommissionens undersökning visade att en konkurrerande sökmotor inte skulle ha kunnat kompensera en tillverkare av enheter eller en mobilnätsoperatör för förlusten av intäkter från Google och fortfarande göra vinst. Detta beror på att tillverkaren av enheter eller mobilnätsoperatören skulle behöva kompenseras för de förlorade intäkterna från Google för samtliga enheter, även om den konkurrerande sökmotorn hade förinstallerats bara i vissa enheter.

I enlighet med EU-domarna i målet Intel har kommissionen bland annat undersökt de villkor enligt vilka utbetalningarna gjordes, deras belopp, den marknadsandel som omfattades av avtalen och deras löptid.

Baserat på detta fann kommissionen att Googles agerande var olagligt mellan 2011 och 2014. År 2013 (efter det att kommissionen inledde sin undersökning) började Google gradvis att avskaffa kravet. Det olagliga agerandet upphörde 2014.

Kommissionen granskade också i detalj Googles argument att utbetalningen av ekonomisk kompensation för exklusiv förinstallation av Google Search i hela utbudet av Android-enheter var nödvändig. Här avvisade kommissionen Googles påstående att utbetalningar för exklusivitet var nödvändiga för att övertyga tillverkare av enheter och mobilnätsoperatörer om att tillverka enheter för Android.

3) Olagligt hindrande av utveckling och distribution av konkurrerande Android-operativsystem

Google har hindrat tillverkare av enheter från att använda alternativa versioner av Android som inte godkänts av Google (Android-avknoppningar). För att kunna förinstallera Googles egna appar på sina enheter, inklusive Play Store och Google Search, måste tillverkarna åta sig att inte utveckla eller sälja någon enda enhet med en Android-avknoppning. Kommissionen anser att detta agerande varit olagligt sedan 2011, när Google blev dominerande på marknaden för appbutiker för Androids mobiloperativsystem.

Det minskade möjligheten att utveckla och sälja enheter med Android-avknoppningar. Kommissionen fann bland annat belägg för att Googles agerande hindrade ett antal stora tillverkare från att utveckla och sälja enheter baserade på Amazons Android-avknoppning Fire OS.

Därmed har Google också stängt en viktig kanal för konkurrenter att introducera appar och tjänster, särskilt allmänna söktjänster, som skulle kunna förinstalleras på Android-avknoppningar. Googles agerande har därför inverkat direkt på konsumenterna genom att neka dem tillgång till ytterligare innovation och smarta mobilenheter med alternativa versioner av operativsystemet Android. Det var med andra ord Google – inte konsumenter, apputvecklare och marknaden – som genom detta agerande faktiskt bestämde vilka operativsystem som skulle utvecklas.

Kommissionen bedömde också i detalj Googles argument om att dessa begränsningar var nödvändiga för att undvika fragmentering av Androids hela ekosystem, och drog slutsatsen att dessa inte var välgrundade. För det första kunde Google ha sett till att Android-enheter med Googles egna appar och tjänster var förenliga med företagets tekniska krav, utan att hindra uppkomsten av Android-avknoppningar. För det andra har Google inte lämnat några trovärdiga bevis för att Android-avknoppningar skulle drabbas av tekniska problem eller oförmåga att stödja appar.

Infographic

Inverkan av Googles olagliga agerande

I kommissionens beslut dras slutsatsen att dessa tre typer av missbruk ingår i en övergripande strategi där Google stärkte sin dominerande ställning när det gäller allmänna internetsökningar vid en tidpunkt då betydelsen av mobilt internet ökade kraftigt.

För det första har Googles agerande nekat alternativa sökmotorer möjligheten att konkurrera av egen kraft. Paketeringen säkrade att Googles sökmotor och webbläsare förinstallerades på praktiskt taget samtliga Android-enheter, och utbetalningar för exklusivitet minskade starkt incitamentet att förinstallera konkurrerande sökmotorer. Google hindrade också utvecklingen av Android-avknoppningar som hade kunnat erbjuda en plattform för konkurrerande sökmotorer att generera trafik. Googles strategi har också hindrat konkurrerande sökmotorer att samla in mer data från smarta mobilenheter, inklusive sök- och lokaliseringsdata, vilket bidrog till att stärka Googles dominerande ställning som sökmotor.

Googles agerande skadade även konkurrens och innovation mer allmänt på mobilområdet, och inte bara i fråga om internetsökningar. Detta därför att företaget hindrade andra mobila webbläsare från att faktiskt konkurrera med den förinstallerade Google Chrome. Slutligen hindrade Google utvecklingen av Android-avknoppningar som hade kunnat erbjuda en plattform för tillväxt även för andra apputvecklare.

Beslutets konsekvenser

Kommissionens böter på €4 342 865 000 tar hänsyn till överträdelsens varaktighet och omfattning. I enlighet med kommissionens riktlinjer för böter från 2006 (se pressmeddelande och MEMO) har bötesbeloppet beräknats på grundval av Googles annonsintäkter från söktjänster på Android-enheter i EES-länderna.

Kommissionens beslut innebär att Google måste avsluta sitt olagliga agerande senast 90 dagar efter beslutet.

Google måste åtminstone upphöra med och inte återuppta någon av de tre metoderna. Enligt beslutet måste Google också avstå från alla åtgärder som har samma eller motsvarande syfte eller effekt som dessa metoder.

Beslutet hindrar inte Google från att införa ett sunt, rättvist och objektivt system som säkrar att Android-enheter med Googles egna appar fungerar korrekt, men utan att därmed påverka friheten för tillverkare av enheter att tillverka produkter som är baserade på Android-avknoppningar.

Google bär ensamt ansvaret för att följa kommissionens beslut. Kommissionen kommer att nära övervaka att Google följer beslutet, och Google ska i sin tur hålla kommissionen underrättad om hur man tänker uppfylla sina skyldigheter.

Om Google inte följer kommissionens beslut kommer företaget att stå inför böter på upp till 5 % av den genomsnittliga dagliga omsättningen globalt för Alphabet, Googles moderbolag. Kommissionen behöver i så fall fastställa detta i ett separat beslut, där betalningen återdateras till den dag när det konstaterades av beslutet inte respekterades.

Slutligen kan Google även ställas inför domstol i en civilrättslig skadeståndstalan i medlemsstaterna av varje person eller företag som berörts av företagets konkurrensbegränsande agerande. Genom det nya EU-direktivet om skadeståndstalan i kartellärenden blir det enklare för de som drabbas av konkurrensbegränsande metoder att begära skadestånd.

Andra Google-ärenden

I juni 2017 gav kommissionen Google böter på 2,42 miljarder euro för att ha missbrukat sin dominerande ställning på marknaden för sökmotorer genom att främja sin egen prisjämförelsetjänst på ett olagligt sätt. Kommissionen övervakar för närvarande aktivt att Google följer detta beslut.

Kommissionen fortsätter också att utreda begränsningar som Google har infört för vissa tredjepartswebbplatsers möjlighet att visa sökannonser från Googles konkurrenter (ärendet AdSense). I juli 2016 drog kommissionen den preliminära slutsatsen att Google har missbrukat sin dominerande ställning när det gäller AdSense.

Bakgrund

Dagens beslut riktar sig till Google LLC (f.d. Google Inc.) och till Alphabet Inc., Googles moderföretag. Kommissionen inledde i april 2015 en undersökning om Googles agerande i fråga om operativsystemet Android och dess applikationer och skickade ett meddelande om invändningar till Google i april 2016.

Enligt artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och artikel 54 i EES-avtalet är missbruk av en dominerande ställning förbjudet.

Mer information om undersökningen finns på kommissionens webbplats om konkurrens, i det offentliga ärenderegistret under ärendenummer 40099.

IP/18/4581

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar