Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa piiri- ja rannikuvalve: saavutati operatiivkoostöö kokkulepe endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigiga

Brüssel, 18. juuli 2018

.

Euroopa Komisjoni volinik Dimitris Avramopoulos ja endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi siseminister Oliver Spasovski parafeerisid täna operatiivkoostöö staatust käsitleva kokkuleppe eelnõu, mille alusel on Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (edaspidi „amet“) meeskondadel lubatud tegutseda endises Jugoslaavia Makedoonia vabariigis. Jõustunud kokkulepe võimaldab ametil üheskoos endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigiga ja selles riigis viia läbi ühisoperatsioone eelkõige ootamatute rändeprobleemide puhul.

Rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos märkis: „Soovin õnnitleda endist Jugoslaavia Makedoonia vabariiki selle olulise tegevusalase sammu puhul, mille abil liigutakse edasi meie kohapealse koostöö suunas. See kokkulepe võimaldab Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametil täielikult kasutada oma potentsiaali, kui on vaja kiirelt reageerida rändeprobleemidele ja kaitsta meie ühiseid piire. Tänaseks on parafeeritud kaks kokkulepet ning võib loota, et läbirääkimised teiste Lääne-Balkani partneritega jõuavad kiiresti lõpule.“

Euroopa Komisjon kohustus veelgi tugevdama ameti rolli nii ELi piiride kaitsmisel ka tihedama koostöö kaudu ELi naaberriikidega. Selliste staatust käsitlevate kokkulepetega nagu täna endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigiga parafeeritud kokkulepe tugevdatakse ameti võimet tegutseda ELi vahetus naabruses, aidates paremini ohjata ebaseaduslikku rännet ning veelgi tõhustades julgeolekut ELi välispiiridel.

Tihedam koostöö ameti ja Lääne-Balkani partnerite vahel on ka üks põhielemente Euroopa Komisjoni strateegias „Lääne-Balkani riikide reaalne ELiga ühinemise väljavaade ning ELi tõhustatud koostöö nende riikidega“, milles tõstetakse esile Lääne-Balkani riikide Euroopa perspektiivi ning nõutakse strateegilist ja operatiivset koostööd rände ja piirihalduse valdkonnas.

Järgmised sammud

Täna endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigiga parafeeritud staatust käsitleva kokkuleppe eelnõu allkirjastatakse ametlikult hiljem, kui mõlemad osalised on lõpetanud vajalikud õiguslikud menetlused. Kokkuleppe allkirjastamiseks on vaja ka Euroopa Parlamendi nõusolekut.

Kui kokkulepe on jõustunud, saab amet nii endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi ametiasutuste kui ka piirnevate ELi liikmesriikide ametiasutuste nõusolekul viia ellu operatiivtegevusi ning rakendada oma töötajaid endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi piirkondades, mis piirnevad ELiga.

Taust

Hiljuti laiendatud volituse alusel võib Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet teostada eelneva kokkuleppe alusel operatsioone naabruses asuvate kolmandate riikide territooriumil. Komisjon võttis 2016. aasta novembris vastu näidiskokkuleppe ning seejärel 2017. aasta jaanuaris palus nõukogul esmalt alustada läbirääkimisi Serbia ja endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigiga. Hiljem anti komisjonile volitused pidada läbirääkimisi Albaania, Montenegro ning Bosnia ja Hertsegoviinaga.

Euroopa Liidu ja ELi Lääne-Balkani partnerite vahel lõpetatud läbirääkimiste tulemusena saavutati 2018. aasta veebruaris kokkulepe Albaaniaga ning seega on tänane staatust käsitleva kokkuleppe eelnõu juba teine. Staatust käsitleva kokkuleppe eelnõu Montenegroga saavutati tehnilisel tasandil 2018. aasta aprillis ning praegu käivad läbirääkimised Serbia ning Bosnia ja Hertsegoviinaga.

Lisateave

Veebisait: Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet

Veebisait: Rände ja siseasjade peadirektoraat

IP/18/4567

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar