Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Den europæiske grænse- og kystvagt: aftale om operationelt samarbejde indgået med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

Bruxelles, den 18. juli 2018

.

EU-kommissær Dimitris Avramopoulos og Oliver Spasovski, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens indenrigsminister, har i dag paraferet udkastet til en statusaftale om operationelt samarbejde, der muliggør udstationeringen af team fra Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning til Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. Når aftalen er trådt i kraft, vil den gøre det muligt for agenturet at udføre fælles operationer med og inden for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, især i tilfælde af pludselige migrationsudfordringer.

Kommissær med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab, Dimitris Avramopoulos, udtaler: "Jeg vil gerne lykønske Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien med dette vigtige operationelle skridt fremad i vores samarbejde på stedet. Denne aftale vil give Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning mulighed for fuldt ud at indfri sit potentiale, så det hurtigt kan reagere på de migrationsmæssige udfordringer og beskytte vores fælles grænser. Dagens aftale er den anden aftale, som vi nu har paraferet, og jeg håber på, at de igangværende forhandlinger med de andre vestlige Balkanpartnere vil blive afsluttet hurtigst muligt."

Kommissionen har forpligtet sig til yderligere at styrke Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtnings rolle i beskyttelsen af EU's grænser, herunder tættere samarbejde med EU's nabolande. Statusaftaler som den, der blev paraferet i dag, med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, vil styrke agenturets evne til at agere i EU's umiddelbare nabolande, så det bedre kan bistå med håndteringen af den irregulære migration og yderligere øge sikkerheden ved EU's ydre grænser.

Et tættere samarbejde mellem agenturet og de vestlige Balkanpartnere er også et centralt element i Kommissionens strategi for "Et troværdigt udvidelsesperspektiv for landene på Vestbalkan og et øget engagement heri fra Den Europæiske Unions side", som understreger Vestbalkans europæiske fremtid og opfordrer til øget strategisk og operationelt samarbejde om migration og grænseforvaltning.

De næste skridt

Udkastet til aftalen, der blev paraferet i dag med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, vil formelt blive undertegnet på et senere tidspunkt, efter begge parter har gennemført de nødvendige retlige procedurer. Europa-Parlamentet skal give sit samtykke til aftalen.

Når aftalen er trådt i kraft, vil Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning være i stand til at udføre operationelle aktiviteter og indsætte team i de regioner i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, der grænser op til EU, som følge af aftalen med både myndighederne i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og myndighederne i de tilgrænsende EU-medlemsstater.

Baggrund

Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning har under sit nye styrkede mandat tilladelse til at gennemføre operationer i tilgrænsende tredjelande efter forudgående aftale. Kommissionen vedtog en standardstatusaftale i november 2016 og anmodede efterfølgende Rådet om først at indlede forhandlinger med Serbien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien i januar 2017. Senere fik Kommissionen også mandat til at forhandle aftaler med Albanien, Montenegro og Bosnien-Hercegovina.

Dagens udkast til statusaftale er den anden forhandling, som er afsluttet mellem Den Europæiske Union og EU's partnere i det vestlige Balkan, efter en aftale med Albanien i februar 2018. Et udkast til en statusaftale med Montenegro blev aftalt på det tekniske plan i april 2018, og forhandlinger med Serbien og Bosnien-Hercegovina er i gang.

Yderligere oplysninger

Hjemmeside: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning.

Hjemmeside: GD HOME

IP/18/4567

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar