Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Európska iniciatíva občanov: Komisia zaregistrovala iniciatívu s názvom „Trvalé občianstvo Európskej únie“

Brusel 18. júl 2018

Kolégium komisárov dnes rozhodlo o registrácii európskej iniciatívy občanov s názvom „Trvalé občianstvo Európskej únie“.

Hlavným cieľom navrhovanej iniciatívy je zaručiť, aby európske občianstvo a s ním spojené práva nebolo po získaní možné stratiť.Organizátori uvádzajú najmä kontext brexitu a budúcu stratu občianstva EÚ a práv, ktorej budú čeliť občania Spojeného kráľovstva.

Rozhodnutie Komisie zaregistrovať túto iniciatívu sa týka iba právnej prípustnosti návrhu. V tomto štádiu Komisia ešte neanalyzuje jeho obsah.

Iniciatíva bude zaregistrovaná 23. júla 2018, pričom organizátori iniciatívy budú mať následne jeden rok na to, aby zozbierali podpisy na jej podporu. Ak sa v priebehu roka podarí získať pre iniciatívu jeden milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich z najmenej siedmich rôznych členských štátov, Komisia sa k nej bude musieť do troch mesiacov vyjadriť. Komisia sa môže rozhodnúť, či v súvislosti so žiadosťou bude alebo nebude konať, pričom v oboch prípadoch bude musieť svoje rozhodnutie vysvetliť.

Súvislosti

Európske iniciatívy občanov zaviedla Lisabonská zmluva. Občania môžu využívať tento nástroj na ovplyvňovanie tvorby politiky od apríla 2012, keď nadobudlo účinnosť nariadenie o európskej iniciatíve občanov, ktorým sa ustanovenia zmluvy vykonávajú.

Európska iniciatíva občanov musí byť najskôr formálne zaregistrovaná. Potom môže jej prostredníctvom jeden milión občanov pochádzajúcich najmenej z jednej štvrtiny členských štátov EÚ vyzvať Európsku komisiu, aby predložila právny akt v oblastiach, v ktorých má právomoc tak urobiť.

Navrhovaná iniciatíva je prípustná za podmienok stanovených v nariadení o európskej iniciatíve občanov: nesmie byť zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu, nesmie predstavovať zjavné zneužitie práva, byť zjavne neopodstatnená alebo šikanujúca a nesmie byť zjavne v rozpore s hodnotami Únie.

Ďalšie informácie

Úplné znenie navrhovanej európskej iniciatívy občanov s názvom „Trvalé občianstvo Európskej únie“

Ďalšie EIO, ktoré v súčasnosti zbierajú podpisy

Webové sídlo európskej iniciatívy občanov

Nariadenie o európskej iniciatíve občanov

Fórum o európskej iniciatíve občanov

 

 

IP/18/4566

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar