Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Obchod: Komise zavádí prozatímní ochranná opatření na dovoz výrobků z oceli

Brusel 18. července 2018

Evropská komise dnes oznamuje zavedení prozatímních ochranných opatření, která se týkají dovozu řady výrobků z oceli.

Tato opatření reagují na odklon vývozu oceli z jiných zemí na trh EU v důsledku cel nedávno uvalených USA. Ochranná opatření nabydou účinku ve čtvrtek 19. července. Tradičního dovozu výrobků z oceli se nedotknou.

Komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová uvedla: „Cla uložená Spojenými státy na výrobky z oceli způsobují odklon obchodu, který může výrobcům oceli a pracovníkům v tomto odvětví v EU způsobit vážnou újmu. Nezbývá nám nic jiného, než zavést prozatímní ochranná opatření, abychom ochránili naše domácí výrobní odvětví před nárůstem dovozu. Tato opatření však zajišťují, aby trh EU zůstal otevřený, a zachovají tradiční obchodní toky. Jsem přesvědčena, že přinášejí správnou rovnováhu mezi zájmy výrobců oceli v EU i uživateli oceli v EU, jako je například automobilový průmysl a odvětví stavebnictví, závislými na dovozu. Dovoz oceli budeme i nadále sledovat, abychom nejpozději počátkem příštího roku mohli přijmout konečné rozhodnutí.

Prozatímní opatření se týkají 23 kategorií výrobků z oceli a budou mít podobu celní kvóty. U každé z těchto 23 kategorií budou cla ve výši 25 % uvalena pouze tehdy, pokud dovoz přesáhne průměr za poslední tři roky. Kvóta se přiděluje podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“, v této fázi tedy nikoli podle jednotlivých zemí vývozu. Tato opatření se zavádějí vůči všem zemím s výjimkou některých rozvojových zemí, které do EU vyvážejí v omezeném množství. Vzhledem k úzkým hospodářským vazbám mezi EU a zeměmi Evropského hospodářského prostoru (EHP) (Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem) byly tyto země z opatření rovněž vyňaty. Vynětí těchto zemí je slučitelné s dvoustrannými i mnohostrannými závazky EU v rámci Světové obchodní organizace (WTO).

Prozatímní ochranná opatření mohou být zavedena nejvýše po dobu 200 dnů. Všechny zúčastněné strany nyní budou mít možnost se k dosavadním zjištěním šetření vyjádřit. Komise jejich připomínky zohlední při přijímání konečných závěrů, k čemuž dojde nejpozději počátkem roku 2019. Budou-li splněny všechny podmínky, může to vést k zavedení konečných ochranných opatření.

V souvislosti s těmito opatřeními vyjádřily členské státy EU Komisi širokou podporu.

Souvislosti

Opatření, která jsou dnes oznamována, jsou součástí trojí reakce, kterou již Evropská komise nastínila v průběhu letošního roku. Vzhledem k dovozním clům, která Spojené státy od 23. března uplatňují podle článku 232 amerického zákona o rozšíření obchodu z roku 1962, se stal vývoz oceli do Spojených států méně atraktivní. Již se ukazuje, že dodavatelé oceli v důsledku toho odklonili část svého vývozu z USA do EU. Aby se zabránilo náhlému nárůstu dovozu, který by výrobcům oceli v EU – kteří se již potýkají s celosvětovou nadměrnou kapacitou – způsobil další hospodářské problémy, je Komise toho názoru, že prozatímní ochranná opatření jsou nezbytná a odůvodněná.

Přijetí opatření navazuje na zahájení šetření dne 26. března. Toto šetření se týká 28 kategorií výrobků. Bylo zjištěno, že u 23 kategorií výrobků z oceli dovoz v několika posledních letech vzrostl, a hrozí, že další nárůst dovozu – především odkloněný z USA v důsledku opatření podle článku 232 – způsobí újmu ocelářskému průmyslu EU, který zatím krizi v ocelářství nepřekonal. Pravidla WTO umožňují zavést za těchto podmínek ochranná opatření.

Dodatečné clo ve výši 25 % se bude vybírat až po dosažení obvyklé úrovně dovozu za poslední tři roky. 25% clo bylo vypočítáno na základě tzv. ekonomického modelu dílčí rovnováhy, což je standardní nástroj pro analýzu obchodní politiky používaný orgány provádějícími šetření, včetně Komise. Na základě určitých skutečností a předpokladů (vyloučení dovozu USA, očekávaný odklon obchodu, substituce dovozu atd.) se model použije ke stanovení cla při překročení kvóty, které slouží jako odrazující prostředek pro dovoz překračující historickou úroveň dovozu.

Podle pravidel WTO by se ochranná opatření měla vztahovat na veškerý dovoz bez ohledu na jeho původ. WTO však rovněž požaduje, aby byl z opatření vyňat dovoz rozvojových zemí, činí-li méně než 3 % celkového dovozu. Nařízení proto uvádí seznam rozvojových zemí, na něž se opatření nevztahují.

V případě 12 kategorií výrobků z oceli podléhajících prozatímním ochranným opatřením se na dovoz například z Číny, Ruska a Ukrajiny v současnosti uplatňují antidumpingová a vyrovnávací cla. Aby se zabránilo zavedení „dvojitých nápravných opatření“, Komise při překročení celní kvóty zváží, zda by tato cla neměla být pozastavena nebo snížena, aby se zajistilo, že kombinovaný účinek těchto opatření nepřekročí nejvyšší úroveň platných ochranných nebo antidumpingových/antisubvenčních cel.

Vedle ochranných opatření, která jsou dnes oznamována, zahrnuje trojí reakce EU na cla uložená Spojenými státy na ocel a hliník vyrovnávací opatření zaměřená na dovoz USA, která byla zavedena 20. června, a právní řízení u WTO, zahájené dne 1. června.

Další informace

Nařízení, kterým se zavádějí ochranná opatření

IP/18/4563

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar