Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommissionen och EU:s konsumentmyndigheter offentliggör slutlig bedömning av dialogen med Volkswagen

Bryssel den 17 juli 2018

EU-kommissionen och de nationella konsumentmyndigheterna i EU offentliggör i dag sina slutsatser om 8,5 miljoner bilar i EU som återkallats av Volkswagenkoncernen efter den s.k. dieselgate-skandalen.

Man välkomnar Volkswagenkoncernens ansträngningar för att bygga upp förtroendet för återkallandena, liksom den tydliga förbättringen av informationen till konsumenterna. Reparationsnivån har nu nått 80 %, och Volkswagen har lovat att fortsätta den kostnadsfria uppdateringen och den därtill kopplade de facto-garantin för att lösa eventuella problem som uppstår efter uppdateringen och fram till slutet av 2020. Kommissionen och konsumentmyndigheterna beklagar dock att företaget inte kunde ge en fullständig och tydlig garanti för eventuella problem efter reparationen.

– Vi har arbetat hårt för att Volkswagen ska agera mer proaktivt gentemot de EU-konsumenter som drabbats av dieselgate-skandalen, säger kommissionär Věra Jourová, som ansvarar för bland annat konsumentfrågor. Volkswagen fullföljde den utlovade handlingsplanen, men det var också allt. Detta är ytterligare en påminnelse om behovet av hårdare regler om enskildas rätt till kompensation i EU, t.ex. genom grupptalan.

I sina slutsatser är kommissionen och konsumentmyndigheterna överens om att de åtgärder som vidtagits av Volkswagen gett positiva effekter i fråga om den information som finns tillgänglig på nätet, med omfattande frågor och svar samt videoklipp med information om skälen för uppdateringen, hur man får tillgång till den, och om den förtroendeskapande åtgärden. Å andra sidan har Volkswagen inte lämnat någon fullständig och tydlig garanti för att uppdateringen inte påverkar bilarnas prestanda och har vägrat att förenkla de villkor som ger tillgång till den förtroendeskapande åtgärden. Volkswagenkoncernen har åtagit sig att besvara alla klagomål som konsumenterna kan ha efter reparationerna. Berörda konsumenten uppmanas att kontakta sina lokala bilhandlare om de får problem i samband med uppdateringen. Om de nekas stöd bör de lämna in ett formellt klagomål till Volkswagen nationella kontaktpunkter för återkallande, och de kan även informera sina nationella konsumentorganisationer.

Vad händer nu?

De samordnade åtgärderna på EU-nivå utesluter inte ytterligare åtgärder av tillsynsmyndigheter på nationell nivå, beroende på de lokala förhållandena.

Bakgrund

I kölvattnet av dieselgate fick kommissionär Věra Jourová i september 2016 ta emot en EU-omfattande handlingsplan från Volkswagen, som skulle se till att berörda bilar i EU repareras, att konsumenterna får tillräcklig information, och att de inte drabbas av några olägenheter av processen. I juni 2017 gick reparationsprocessen fortfarande långsamt. Volkswagen erbjöd då den så kallade förtroendeskapande åtgärden, som innebar att företaget också lovade att lösa problem som uppstår efter reparationerna och fram till slutet av 2018. Den de facto-garanti som är kopplad till den förtroendeskapande åtgärden omfattar bara elva motorkomponenter.

De nationella konsumentmyndigheterna, under ledning av den nederländska myndigheten ACM, och EU-kommissionen bad i september 2017 Volkswagen att göra ytterligare ansträngningar. I dagens rapport redovisas resultaten av de åtgärder som Volkswagen vidtagit efter denna begäran.

Genom EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete kopplas nationella konsumentmyndigheter samman i ett europeiskt tillsynsnätverk. Det gör att en myndighet i ett EU-land kan be motsvarande myndighet i ett annat EU-land att ingripa mot en gränsöverskridande överträdelse av EU:s konsumentskyddsregler.

Samarbetet omfattar konsumentskyddsregler på olika områden, t.ex. direktivet om otillbörliga affärsmetoder, direktivet om konsumenträttigheter och direktivet om försäljning och garantier. Inom ramen för konsumentskyddssamarbetet granskar myndigheterna regelbundet sådant som är av gemensamt intresse för konsumentskyddet på den inre marknaden och samordnar sin marknadsövervakning och sina verkställighetsåtgärder. Kommissionen hjälper till vid utbytet av information mellan myndigheterna och underlättar samordningen av deras arbete.

Mer allmänt så gäller att om en biltillverkare bryter mot EU:s regler om typgodkännande måste den medlemsstat som har godkänt biltypen göra två saker: dels kräva korrigerande åtgärder i form av t.ex. återkallanden så att alla berörda bilar uppfyller kraven i EU-lagstiftningen, dels tillämpa ändamålsenliga, proportionella och avskräckande sanktioner mot biltillverkaren.

Kommissionen offentliggör regelbundet en lägesrapport över antalet återkallanden med koppling till kväveoxidutsläpp. Den följer också medlemsstaternas genomförande av dessa bestämmelser mycket noggrant och har inlett ett antal överträdelseförfaranden som gäller Volkswagenkoncernen, bland annat mot Tyskland, Luxemburg, Spanien och Storbritannien.

Kommissionen har också förespråkat en grundläggande översyn av EU:s regler för typgodkännande av fordon. Som ett resultat av detta kommer kommissionen från och med september 2020 att kunna kräva EU-omfattande återkallanden och utdöma administrativa påföljder för dem som tillverkar fordon eller tillhandahåller tekniska tjänster på upp till 30 000 euro per bil som inte uppfyller kraven.

Läs mer

Slutsatser om fallet Volkswagen

IP/18/4549

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar