Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Brexit: EU-kommissionen lägger fram meddelande om förberedelserna inför det brittiska EU-utträdet

Bryssel den 19 juli 2018

EU-kommissionen lägger i dag fram ett meddelande om förberedelserna inför alla tänkbara utfall av det brittiska EU-utträdet.

Storbritannien lämnar EU den 30 mars 2019, och blir därmed ett tredjeland (dvs. ett land som inte är med i EU). Det får följder för enskilda, företag och myndigheter i både Storbritannien och EU. Det är bl.a. fråga om nya kontroller vid EU:s yttre gräns mot Storbritannien, giltigheten av brittiska licenser, intyg och godkännanden och nya regler för dataöverföring.

I meddelandet uppmanar kommissionen EU-länderna och de privata aktörerna att intensifiera förberedelserna, sedan Europeiska rådet (artikel 50) för en månad sedan efterlyste ökad beredskap på alla nivåer för alla utfall.

Även om EU jobbar dygnet runt för att nå ett avtal om ett ordnat brittiskt utträde, kommer det säkerligen att uppstå störningar av bl.a. företagens leveranskedjor oavsett om det finns en överenskommelse eller inte. Eftersom det fortfarande inte är säkert att det kommer att finnas ett ratificerat utträdesavtal den dagen, eller vad det avtalet omfattar, pågår förberedelser för att se till att EU-institutionerna, EU-länderna och de privata aktörerna är beredda på det brittiska utträdet. Under alla omständigheter kommer Storbritannien, även om man kommer överens om ett avtal, inte längre att vara ett EU-land och kan därför inte åtnjuta samma förmåner som en medlem. Att förbereda sig på det brittiska utträdet är därför oerhört viktigt, även om EU och Storbritannien enas om ett avtal.

Mot den bakgrunden är det inte bara EU-institutionernas ansvar att bereda vägen för det brittiska utträdet. Det är en gemensam insats av EU, medlemsländerna och regionerna, och omfattar även näringsidkare och andra privata aktörer: alla måste nu intensifiera sina förberedelser för alla scenarier och ta ansvar för sin egen situation.

Bakgrund

Den 29 mars 2017 underrättade Storbritannien Europeiska rådet om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen. Om inget annat datum anges i ett ratificerat utträdesavtal eller Europeiska rådet, i enlighet med artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen och i samförstånd med Förenade kungariket, enhälligt beslutar att fördragen ska upphöra att gälla vid ett senare datum kommer all EU:s primärrätt och sekundärrätt att upphöra att gälla Förenade kungariket den 30 mars 2019 kl. 00.00 (centraleuropeisk tid). Storbritannien blir då ett tredjeland.

De berörda parterna, de nationella myndigheterna och EU:s myndigheter måste därför förbereda sig på två scenarier:

  • Om utträdesavtalet ratificeras före den 30 mars 2019 kommer EU-lagstiftningen att sluta gälla i Storbritannien den 1 januari 2021, dvs. efter en övergångsperiod på 21 månader.
  • Om utträdesavtalet inte ratificeras före den 30 mars 2019 blir det ingen övergångsperiod, och EU-lagstiftningen slutar att gälla i Storbritannien den 30 mars 2019. Detta kan kallas det avtalslösa scenariot eller stupscenariot.

Det senaste året har kommissionen gått igenom hela EU:s regelverk, för att se vilka ändringar som behövs på grund av det brittiska utträdet. Sedan har kommissionen antagit (och kommer att fortsätta att anta vid behov) avgränsade lagförslag för att se till att EU:s regler fortsätter att fungera smidigt i ett EU med 27 länder efter det brittiska utträdet. Kommissionen har också gett ut över 60 tillkännagivanden på olika områden för att informera allmänheten om vad det brittiska utträdet får för följder om inget utträdesavtal ingås. Dessutom ska de två Londonbaserade EU-organen (Europeiska läkemedelsmyndigheten och Europeiska bankmyndigheten) och alla andra EU-organ i Storbritannien, som Galileos säkerhetscentrum, senast den 30 mars 2019 lämna Storbritannien, och ett antal uppgifter som för närvarande utförs av brittiska myndigheter måste omfördelas till myndigheter i andra länder.

Kommissionens förberedelser samordnas av kommissionens generalsekretariat.

Läs mer

- Meddelandet i fulltext

- Pågående lagstiftningsinitiativ om förberedelser

- EU-kommissionens webbplats för brexitförberedelser (med tillkännagivanden om brexit)

- Europeiska rådet (artikel 50) – Slutsatser den 29 juni 2018

- Riktlinjer från Europeiska rådet (artikel 50) för de framtida förbindelserna mellan EU och Storbritannien (23 mars 2018)

 

IP/18/4545

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar