Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Brexit: Eiropas Komisija publicē paziņojumu par gatavošanos tam, ka Apvienotā Karaliste izstājas no Eiropas Savienības

Briselē, 2018. gada 19. jūlijā

Eiropas Komisija šodien pieņēma paziņojumu, kurā izklāstīts notiekošais darbs pie tā, lai sagatavotos visiem Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības radītajiem iznākumiem.

Apvienotā Karaliste 2019. gada 30. martā pametīs ES un kļūs par trešo valsti. Tas radīs sekas iedzīvotājiem, uzņēmumiem un administrācijai gan Apvienotajā Karalistē, gan ES. Šīs sekas aptver gan jaunas pārbaudes pie ES ārējās robežas ar Apvienoto Karalisti, gan Apvienotās Karalistes izsniegto licenču, sertifikātu un atļauju derīgumu, gan atšķirīgus noteikumus datu pārsūtīšanai.

Šodien pieņemtajā tekstā dalībvalstis un privātie subjekti tiek aicināti paātrināt sagatavošanās darbus, un tas seko Eiropadomes (50. pants) lūgumam pagājušajā mēnesī pastiprināt darbu, lai panāktu gatavību visos līmeņos un visiem iznākumiem.

Kamēr ES dienu un nakti strādā pie vienošanās, kas nodrošinātu sakārtotu izstāšanos, Apvienotās Karalistes izstāšanās neapšaubāmi radīs traucējumus, piemēram, uzņēmumu piegādes ķēdēs, neatkarīgi no tā, vai būs panākta vienošanās. Tā kā joprojām nav skaidrības, ka minētajā datumā būs spēkā ratificēts izstāšanās līgums, vai kas tajā būs ietverts, notiek sagatavošanās darbi, lai mēģinātu nodrošināt, ka ES iestādes, dalībvalstis un privātie subjekti ir sagatavoti tam, ka Apvienotā Karaliste izstājas. Jebkurā gadījumā, pat ja vienošanās tiks panākta, Apvienotā Karaliste pēc izstāšanās vairs nebūs dalībvalsts un tāpēc vairs nevarēs izmantot tās pašas priekšrocības, kādas saņem dalībvalsts. Tāpēc, gatavošanās tam, ka Apvienotā Karaliste kļūs par trešo valsti, ir sevišķi svarīga, pat ja ES un Apvienotās Karalistes starpā tiks panākta vienošanās.

Ņemot vērā iepriekš minēto, gatavošanās tam, ka Apvienotā Karaliste izstājas, nav tikai ES iestāžu pienākums. Tas ir kopīgs pasākums ES, valstu un reģionālā līmenī, un tas aptver arī jo sevišķi ekonomikas dalībniekus un citus privātus subjektus – ikvienam tagad ir jāpaātrina sagatavošanās visiem scenārijiem un jāuzņemas atbildība par savu konkrēto situāciju.

Konteksts

Apvienotā Karaliste 2017. gada 29. martā paziņoja Eiropadomei par savu nodomu izstāties no Eiropas Savienības. Ja vien ratificētajā izstāšanās līgumā nebūs noteikts cits datums vai Eiropadome saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 3. punktu un, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, vienprātīgi nenolems, ka Līgumi vairs nav saistoši, sākot no vēlāka datuma, visi Savienības primārie un sekundārie tiesību akti Apvienotajai Karalistei vairs nebūs saistoši no 2019. gada 30. marta plkst. 00.00 (pēc Centrāleiropas laika) (“izstāšanās datums”). Pēc tam Apvienotā Karaliste kļūs par trešo valsti.

Tāpēc ieinteresētajām personām, kā arī valstu un ES iestādēm ir jāsagatavojas diviem galvenajiem iespējamiem scenārijiem:

  • ja Izstāšanās līgums tiek ratificēts līdz 2019. gada 30. martam, ES tiesību aktus Apvienotajai Karalistei vairs nepiemēros un tie Apvienotajā Karalistē nebūs spēkā no 2021. gada 1. janvāra, t. i., pēc 21 mēneša pārejas perioda.
  • Ja Izstāšanās līgums līdz 2019. gada 30. martam netiek ratificēts, pārejas perioda nebūs, un ES tiesību aktus Apvienotajai Karalistei vairs nepiemēros un tie Apvienotajā Karalistē nebūs spēkā no 2019. gada 30. marta. Šis tiek saukts par vienošanās nepanākšanas jeb “kraujas malas” scenāriju.

Pagājušā gada laikā Komisija ir izskatījusi visu Savienības acquis (ES tiesību aktu kopumu), lai izpētītu, vai, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos, ir nepieciešamas kādas izmaiņas. Šajā nolūkā Komisija ir pieņēmusi (un pieņems, kad vien nepieciešams) konkrētus, mērķtiecīgus tiesību aktu priekšlikumus, lai nodrošinātu, ka ES noteikumi turpina netraucēti darboties 27 valstu Savienībā pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās. Komisija ir arī publicējusi vairāk nekā 60 konkrētām nozarēm paredzētus paziņojumus par sagatavotību, lai informētu sabiedrību par Apvienotās Karalistes izstāšanās radītajām sekām gadījumā, kad nav noslēgts nekāds izstāšanās līgums. Visbeidzot, līdz 2019. gada 30. martam divas Londonā bāzētās aģentūras – Eiropas Zāļu aģentūra un Eiropas Banku iestāde –, kā arī citas Apvienotajā Karalistē bāzētās struktūras, piemēram Galileo drošības uzraudzības centrs, pametīs Apvienoto Karalisti, un no Apvienotās Karalistes būs jāpārceļ arī vairāki uzdevumi, kurus veic Apvienotās Karalistes iestādes.

Komisijas sagatavošanās darbu koordinē Komisijas Ģenerālsekretariāts.

Sīkāka informācija

Paziņojuma teksts

Saraksts ar vēl nepieņemtām tiesību aktu iniciatīvām attiecībā uz “sagatavotību”

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par sagatavotību Brexit (ieskaitot “Brexit sagatavotības paziņojumus”)

Eiropadome (50. pants) – 2018. gada 29. jūnija secinājumi

Eiropadomes (50. pants) nostādnes par satvaru turpmākajām attiecībām starp ES un Apvienoto Karalisti (2018. gada 23. marts)

 

IP/18/4545

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar