Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Brexit: Euroopa Komisjon avaldab teatise Ühendkuningriigi EList väljaastumise ettevalmistamise kohta

Brüssel, 19. juuli 2018

Euroopa Komisjon võttis täna vastu teatise, milles kirjeldatakse käimasolevat tööd, et olla valmis Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise kõigiks võimalikeks lõpptulemusteks.

30. märtsil 2019 lahkub Ühendkuningriik EList ja temast saab kolmas riik. Sellel on tagajärjed nii Ühendkuningriigi kui ka ELi kodanikele, ettevõtjatele ja ametiasutustele. Need tagajärjed hõlmavad ELi ja Ühendkuningriigi välispiiril kehtestatavaid uusi kontrolle, Ühendkuningriigi välja antud eri litsentside, sertifikaatide ja lubade kehtivust ning andmete edastamise uusi tingimusi.

Täna avaldatud teatises kutsutakse liikmesriike ja eraõiguslikke isikuid üles ettevalmistusi intensiivistama. Teatis põhineb Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) juunis esitatud üleskutsel parandada valmisolekut kõigil tasanditel ja kõikvõimalikeks tulemusteks.

Kuigi EL teeb korrakohase väljaastumise saavutamiseks kõvasti tööd, põhjustab Ühendkuningriigi liidust väljaastumine kahtlemata häireid (näiteks ettevõtete tarneahelatele), olenemata sellest, kas kokkulepe saavutatakse või mitte. Kuna ikka veel puudub kindlus, kas nimetatud kuupäevaks on olemas ratifitseeritud väljaastumisleping või mida see sisaldab, on ettevalmistustega püütud tagada, et ELi institutsioonid, liikmesriigid ja eraõiguslikud isikud oleksid Ühendkuningriigi väljaastumiseks valmis. Isegi kui kokkulepe saavutatakse, ei ole Ühendkuningriik enam pärast väljaastumist ELi liikmesriik ja tal ei saa seetõttu olla enam samu eeliseid, mis on liikmesriigil. Seepärast on ülimalt oluline valmistuda selleks, et Ühendkuningriigist saab kolmas riik, ja seda ka ELi ja Ühendkuningriigi vahelise kokkuleppe korral.

See aga ei tähenda, et valmistumine Ühendkuningriigi väljaastumiseks oleks vaid ELi institutsioonide vastutus. See on nii ELi kui ka riiklike ja piirkondlike tasandite ühine ülesanne, hõlmates eeskätt ka majandustegevuses osalejaid ja teisi eraõiguslikke isikuid. Nüüd tuleb kõigil jõupingutusi intensiivistada, et valmistuda igaks võimalikuks stsenaariumiks ja võtta vastutus omaenda konkreetse olukorra eest.

Taust

29. märtsil 2017 teatas Ühendkuningriik Euroopa Ülemkogule oma kavatsusest lahkuda Euroopa Liidust. Välja arvatud juhul, kui ratifitseeritud väljaastumislepingus kehtestatakse teine kuupäev või kui Euroopa Ülemkogu vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikele 3 ja kokkuleppel Ühendkuningriigiga ühehäälselt otsustab, et aluslepingute kohaldamine lõpetatakse hilisemal kuupäeval, lõpetatakse liidu esmase ja teisese õiguse kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes 30. märtsil 2019 kell 00.00 Kesk-Euroopa aja järgi („väljaastumise kuupäev“). Selle tulemusel muutub Ühendkuningriik kolmandaks riigiks.

Seepärast peavad sidusrühmad ning liikmesriikide ja ELi ametiasutused olema valmis kaheks võimalikuks põhistsenaariumiks.

  • Kui väljaastumisleping ratifitseeritakse enne 30. märtsi 2019, lõpetatakse ELi õiguse kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis 1. jaanuaril 2021 ehk pärast 21-kuulist üleminekuaega.
  • Kui väljaastumislepingut enne 30. märtsi 2019 ei ratifitseerita, siis üleminekuaega ei ole ning ELi õiguse kohaldamine lõpetatakse Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis 30. märtsil 2019. Seda olukorda nimetatakse kokkuleppeta stsenaariumiks.

Komisjon on möödunud aasta jooksul vaadanud läbi kogu liidu acquis' (ELi õigusnormid), et selgitada välja, kas seda tuleks seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega muuta. Selleks on komisjon võtnud vastu (ja teeb seda vajaduse korral ka edaspidi) sihipärased seadusandlikud ettepanekud, et tagada ELi õigusnormide jätkuvalt sujuv toimimine 27 liikmesriigiga liidus ka pärast Ühendkuningriigi lahkumist. Komisjon on avaldanud Brexitiks valmistumise eesmärgil ka üle 60 valdkondliku teate, millega teavitatakse üldsust Ühendkuningriigi väljaastumise tagajärgedest väljaastumislepingu puudumise korral. Väljaastumise tagajärgede hulgas on ka see, et kaks Londonis asuvat ametit (Euroopa Ravimiamet ja Euroopa Pangandusjärelevalve) ja muud Ühendkuningriigis asuvad asutused, näiteks Galileo turvaseirekeskus, lahkuvad Ühendkuningriigist 30. märtsiks 2019. Lisaks sellele viiakse Ühendkuningriigist välja ka teatavad Ühendkuningriigi ametiasutuste täidetavad ülesanded.

Komisjoni ettevalmistavat tegevust koordineerib komisjoni peasekretariaat.

Lisateave

Teatise tekst

Nimekiri väljaastumist ettevalmistavatest pooleliolevatest seadusandlikest algatustest

– Euroopa Komisjoni Brexitiks valmistumise veebisait (sh Brexitiks valmistumist käsitlevad teated)

Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) 29. juuni 2018. aasta järeldused

Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) suunised ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete raamistiku kohta (23. märts 2018)

 

IP/18/4545

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar