Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Brexit: Europa-Kommissionen offentliggør en meddelelse om forberedelserne i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af EU

Bruxelles, den 19. juli 2018

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget en meddelelse, der beskriver, hvordan EU i øjeblikket forbereder sig på alle scenarier for Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union.

Den 30. marts 2019 forlader Det Forenede Kongerige EU og bliver derefter et tredjeland. Det vil have konsekvenser for borgere, virksomheder og myndigheder i både Det Forenede Kongerige og i EU. Disse konsekvenser omfatter alt fra nye kontroller ved EU's ydre grænse med Det Forenede Kongerige til gyldigheden af alle former for attestationer, certifikater og tilladelser og forskellige regler for dataoverførsel m.m.

I meddelelsen opfordres medlemsstaterne og private parter til at optrappe forberedelserne og efterkomme en anmodning fra Det Europæiske Råd (artikel 50) fra sidste måned om at intensivere deres arbejde vedrørende beredskab på alle niveauer og med henblik på alle udfald.

Selv om der i EU arbejdes dag og nat for at nå frem til en aftale, der sikrer, at Det Forenede Kongeriges udtræden foregår på en velordnet måde, vil det uden tvivl skabe problemer – f.eks. for virksomheders forsyningskæder – uanset om der foreligger en aftale eller ej. Eftersom det stadig ikke er sikkert, at der foreligger en ratificeret udtrædelsesaftale på udtrædelsesdatoen, eller hvad en sådan i så fald vil omfatte, har der været gang i en række forberedelser, der skal sikre, at EU-institutionerne, medlemsstaterne og private parter er rustet til Det Forenede Kongeriges udtræden. Under alle omstændigheder vil Det Forenede Kongerige, uanset om der foreligger en aftale eller ej, ikke længere blive betragtet som en medlemsstat efter udtrædelsen og vil derfor heller ikke længere have de samme fordele som medlemsstaterne. Derfor er det af yderste vigtighed, at man forbereder sig på, at Det Forenede Kongerige bliver et tredjeland, også selv om EU og Det Forenede Kongerige når frem til en aftale.

Når det er sagt, er disse forberedelser ikke udelukkende EU-institutionernes ansvar. Det kræver en fælles indsats på EU-plan, nationalt plan og regionalt plan, som også omfatter især de erhvervsdrivende og andre private parter – alle skal nu optrappe forberedelserne med henblik på alle scenarier og tage ansvar for deres særlige situation.

Baggrund

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige Det Europæiske Råd, at det havde besluttet at udtræde af Den Europæiske Union. Medmindre der i en godkendt udtrædelsesaftale fastsættes en anden dato, eller Det Europæiske Råd i henhold til artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union og efter aftale med Det Forenede Kongerige enstemmigt beslutter, at traktaterne ophører med at finde anvendelse på en senere dato, gælder EU's primære og sekundære lovgivning ikke længere for Det Forenede Kongerige fra den 30. marts 2019, kl. 0.00 (CET) ("udtrædelsesaftalen"). Det Forenede Kongerige bliver derefter et tredjeland.

Interessenter, nationale myndigheder og EU-myndighederne bør således forberede sig på to mulige scenarier:

  • Hvis udtrædelsesaftalen ratificeres før den 30. marts 2019, finder EU-retten ikke længere anvendelse på og i Det Forenede Kongerige pr. 1. januar 2021, dvs. efter en overgangsperiode på 21 måneder.
  • Hvis udtrædelsesaftalen ikke ratificeres før den 30. marts 2019, vil der ikke være nogen overgangsperiode, og EU-retten finder ikke længere anvendelse på og i Det Forenede Kongerige pr. 30. marts 2019. Dette kaldes også "ingen aftale"-scenariet eller "brat overgang".

Det seneste år har Kommissionen gennemgået hele EU-retten for at finde ud af, om der er brug for at foretage ændringer i lyset af Det Forenede Kongeriges udtræden. Som følge heraf har Kommissionen vedtaget (og vil fortsat når det er nødvendigt vedtage) specifikke, målrettede lovgivningsforslag for at sikre, at EU-reglerne fortsat kan anvendes gnidningsløst i en Union bestående af 27 medlemsstater efter Det Forenede Kongeriges udtræden. Kommissionen har også offentliggjort mere end 60 sektorspecifikke forberedelsesmeddelelser med henblik på at informere offentligheden om konsekvenserne af Det Forenede Kongeriges udtræden, for så vidt der ikke foreligger en udtrædelsesaftale. Endelig flytter de to organer, der i dag ligger i London, nemlig Det Europæiske Lægemiddelagentur og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, samt andre organer, der er beliggende i Det Forenede Kongerige såsom Galileo-sikkerhedsovervågningscentret, ud af Det Forenede Kongerige pr. 30. marts 2019, ligesom en række opgaver, der i dag løses af de britiske myndigheder, skal omfordeles og placeres uden for Det Forenede Kongerige.

Kommissionens forberedelsesarbejde koordineres af Kommissionens Generalsekretariat.

Yderligere oplysninger:

Meddelelsens fulde ordlyd

Liste over endnu ikke vedtagne lovgivningsinitiativer om forberedelserne

– Europa-Kommissionens websted om Brexitforberedelserne (inkl. "Brexitforberedelsesmeddelelserne")

Konklusioner fra Det Europæiske Råd (artikel 50), 29. juni 2018

Retningslinjer fra Det Europæiske Råd (artikel 50) om rammen for de fremtidige forbindelser mellem EU og UK (23. marts 2018)

 

IP/18/4545

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar