Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropská komise vydala sdělení o přípravách na brexit

Brusel 19. července 2018

Evropská komise dnes vydala sdělení, v němž nastínila probíhající přípravy na všechny varianty vystoupení Spojeného království z Evropské unie.

Dne 30. března 2019 vystoupí Spojené království z EU a stane se třetí zemí. To bude mít důsledky pro občany, podniky a správní orgány Spojeného království i EU. Dopady sahají od nových kontrol na vnější hranici EU se Spojeným královstvím přes platnost průkazů, osvědčení a povolení vydaných ve Spojeném království až po různá pravidla pro předávání údajů.

Dnešní sdělení vyzývá členské státy i soukromé subjekty k intenzivnějším přípravám na tuto situaci, a to v návaznosti na žádost Evropské rady (článek 50) z minulého měsíce, aby se zlepšila připravenost na všech úrovních a s ohledem na všechny možné scénáře.

Přestože EU usilovně pracuje na dohodě, která zajistí spořádané vystoupení Spojeného království z EU, způsobí odchod této země nepochybně jisté rušivé dopady – například v rámci obchodního dodavatelského řetězce – bez ohledu na to, zda bude dohody nakonec dosaženo. Vzhledem k tomu, že stále není jisté, že k příslušnému datu bude již ratifikována dohoda o vystoupení ani co bude obsahovat, provádějí se přípravy s cílem zajistit, aby byly orgány EU, členské státy i soukromé subjekty na vystoupení Spojeného království pokud možno připraveny. I když se podaří dosáhnout dohody, Spojené království po vystoupení každopádně již nebude členským státem, a nebude tedy mít stejné výhody jako členové EU. Proto jsou přípravy na situaci, kdy se Spojené království stane třetí zemí, extrémně důležité, a to i v případě, že EU a Spojené království nakonec dohody dosáhnou.

Příprava na brexit ovšem není pouze úkolem evropských institucí. Jedná se o společné úsilí na unijní, vnitrostátní a regionální úrovni, které se týká rovněž hospodářských a dalších soukromých subjektů – každý se nyní musí začít intenzivněji připravovat na všechny možnosti a převzít odpovědnost za svou konkrétní situaci.

Souvislosti

Dne 29. března 2017 Spojené království oznámilo Evropské radě svůj záměr vystoupit z Evropské unie. Pokud ratifikovaná dohoda o vystoupení nestanoví jiné datum nebo pokud Evropská rada v souladu s čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii po dohodě se Spojeným královstvím jednomyslně nerozhodne, že Smlouvy přestanou platit k pozdějšímu dni, veškeré primární i sekundární právo Unie přestane pro Spojené království platit 30. března 2019 v 00:00 hodin (SEČ), tedy k datu vystoupení. Spojené království se v tom okamžiku stane třetí zemí.

Zainteresované subjekty, stejně jako vnitrostátní a unijní orgány, se proto musí připravovat na dva možné hlavní scénáře:

  • Pokud bude dohoda o vystoupení ratifikována před 30. březnem 2019, přestane právo Unie ve Spojeném království platit dne 1. ledna 2021, tj. po uplynutí přechodného období v délce 21 měsíců.
  • Pokud dohoda o vystoupení do 30. března 2019 ratifikována nebude, žádné přechodné období nenastane a právo Unie přestane ve Spojeném království platit od 30. března 2019. Jednalo by se o takzvaný scénář bez dohody, kdy se Spojené království od EU naráz „odstřihne“.

V uplynulém roce Komise přezkoumala celý soubor právních předpisů (acquis) Unie s cílem posoudit, zda jsou v souvislosti s odchodem Spojeného království zapotřebí nějaké změny. Za tímto účelem pak Komise přijala (a bude-li to nutné, ještě přijme) specifické, cílené legislativní návrhy zajišťující, že pravidla EU budou v Unii s 27 členy nadále bez problémů fungovat i po odchodu Spojeného království. Komise rovněž vydala více než 60 oznámení týkajících se připravenosti pro jednotlivá odvětví, v nichž informuje veřejnost o důsledcích vystoupení Spojeného království v případě, že dohody dosaženo nebude. Také obě agentury se sídlem v Londýně – Evropská agentura pro léčivé přípravky a Evropský orgán pro bankovnictví – stejně jako další subjekty sídlící ve Spojeném království, například bezpečnostní kontrolní středisko systému Galileo, z této země do 30. března 2019 odejdou. Rovněž řada úkolů prováděných orgány Spojeného království bude muset být nově přidělena jiným státům.

Práci Komise týkající se připravenosti koordinuje generální sekretariát Komise.

Další informace:

Text sdělení

Seznam projednávaných legislativních iniciativ týkajících se připravenosti

Internetové stránky Evropské komise věnované připravenosti na brexit (včetně „oznámení týkajících se připravenosti na brexit“)

Závěry Evropské rady (článek 50) ze dne 29. června 2018

Pokyny Evropské rady (článek 50) týkající se rámce pro budoucí vztahy mezi EU a Spojeným královstvím (23. března 2018)

 

IP/18/4545

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar