Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Unija kapitalskih trgov: Komisija predstavila smernice o zaščiti čezmejnih naložb v EU

Bruselj, 19. julija 2018

Komisija je danes izdala smernice, da bi vlagateljem iz EU pomagala pri uveljavljanju njihovih pravic pred nacionalnimi upravami in sodišči, državam članicam pa pri varovanju javnega interesa v skladu s pravom EU.

Namen današnjega sporočila je okrepiti poslovno okolje za vlagatelje v EU. To je ključni element pri podpiranju več naložb na enotnem trgu EU. Pravo EU ne rešuje vseh težav, s katerimi se lahko vlagatelji srečujejo pri svojih dejavnostih. Vendar je v sporočilu pojasnjeno, da pravo EU ščiti pravice vlagateljev iz EU, ti pa lahko te pravice uveljavljajo pred nacionalnimi upravami in sodišči.

Vlagatelji iz EU se ne morejo več zanašati na bilateralne investicijske pogodbe znotraj EU. Kot je Komisija že večkrat navedla, so te pogodbe nezakonite, saj se prekrivajo s pravili enotnega trga EU in diskriminirajo med vlagatelji iz EU. V nedavni sodbi (v zadevi Achmea) je Sodišče Evropske unije potrdilo, da je arbitražno reševanje sporov med vlagatelji in državo v okviru bilateralnih investicijskih pogodb znotraj EU nezakonito. Po tej sodbi je Komisija okrepila dialog z vsemi državami članicami in jih pozvala, naj sprejmejo ukrepe za prekinitev takih pogodb.

Podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis, pristojen za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov, je dejal: „Spodbujanje naložb je ključna prednostna naloga unije kapitalskih trgov. Pravo EU vzpostavlja pravo ravnovesje med zaščito pravic evropskih vlagateljev in omogočanjem vladam zakonsko urejanje v javnem interesu. Na enotnem trgu ni prostora za bilateralne investicijske pogodbe med državami članicami. Današnje sporočilo pošilja jasen signal, da pravo EU že ščiti vlagatelje. Zato lahko še naprej brez tovrstnih pomislekov vlagajo znotraj EU.“

Podpredsednik Evropske komisije Jyrki Katainen, pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, je povedal: Želimo spodbujati naložbe v Evropski uniji. Vlagateljem je treba omogočiti, da se lahko zanesejo na predvidljivo, stabilno in jasno regulativno okolje. V danes sprejetem sporočilu so pojasnjene pravice, ki jih imajo evropski vlagatelji, ko poslujejo na enotnem trgu, s čimer bo pripomoglo k zagotavljanju, da so pravice znane in se spoštujejo v vseh državah članicah. Prepričan sem, da bo to povečalo zaupanje vlagateljev in dodatno izboljšalo naložbeno ozračje v Evropski uniji.“ 

V današnjem sporočilu je pojasnjeno:

da so prosti pretok kapitala, storitev, blaga in delavcev na enotnem trgu EU temeljne svoboščine posameznikov v EU.Podjetja in državljani imajo pravico ustanoviti podjetje, vlagati v podjetje ter zagotavljati storitve in blago prek evropskih meja. Evropski vlagatelji so prav tako zaščiteni s splošnimi načeli nediskriminacije, sorazmernosti, pravne varnosti in varstva legitimnih pričakovanj. Pravo EU priznava tudi temeljne pravice, kot so pravica do gospodarske pobude, lastninska pravica in pravica do učinkovitega sodnega varstva. Pravila EU za zaščito vlagateljev so navedena v Pogodbi EU, Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, splošnih načelih prava Unije in v obsežni sektorski zakonodaji;

– da je arbitražno reševanje sporov med državo članico in vlagateljem iz druge države članice nezdružljivo s pravom EU, kar velja tudi za bilateralne investicijske pogodbe znotraj EU, kot je nedavno razsodilo Sodišče v nedavni sodbi v zadevi Achmea. V navedeni zadevi je Sodišče menilo, da arbitražne klavzule med vlagatelji in državo v bilateralnih investicijskih pogodbah niso skladne s pravom EU in da nimajo pravnega učinka. Sodba v zadevi Achmea je pomembna tudi za uporabo Pogodbe o energetski listini med državami članicami EU. Po mnenju Komisije te pogodbe ni mogoče uporabljati kot podlage za reševanje sporov med vlagatelji iz EU in državami članicami EU. Pravo EU vlagateljem znotraj EU že zagotavlja celovit in učinkovit pravni okvir, vključno s pravnimi sredstvi, kadar vlagajo v drugi državi članici;

– da pravo EU hkrati omogoča, da se trgi zakonsko urejajo za uveljavljanje legitimnih javnih interesov, kot so javna varnost, javno zdravje, socialne pravice, varstvo potrošnikov ali varstvo okolja, kar ima lahko negativne posledice za vlagatelje. Javni organi EU in držav članic imajo dolžnost in odgovornost za zaščito naložb in zakonsko urejanje trgov. Zato lahko EU in države članice sprejmejo upravičene ukrepe za zaščito teh interesov. Vendar lahko to storijo le v določenih okoliščinah in pod določenimi pogoji ter v skladu z zakonodajo EU.

Današnje sporočilo bo državam članicam pomagalo pri preprečevanju sprejemanja ukrepov, ki kršijo pravila EU, in pomagalo vlagateljem pri uveljavljanju njihovih pravic pred upravami in nacionalnimi sodišči. Prav tako bo delavcem v pravni stroki pomagalo pri uporabi predpisov EU.

Ozadje

Ključni cilj naložbenega načrta za Evropo je ustvariti predvidljivejše, stabilnejše in jasnejše regulativno okolje za spodbujanje naložb. V okviru tega dela je bilo v akcijskem načrtu za unijo kapitalskih trgov in njenem vmesnem pregledu poudarjeno, da je stabilno poslovno okolje ključno za spodbujanje naložb v Evropski uniji. Komisija se je zavezala, da bo izboljšala in nadalje razvijala pravila notranjega trga in njihovo delovanje. V ta namen je predstavila številne zakonodajne predloge, od katerih je zakonodajalec EU nekatere že sprejel.

Zaščito pravic vlagateljev v EU zagotavljajo nacionalna sodišča in Sodišče ter Komisija, zlasti v okviru postopkov za ugotavljanje kršitev.

Več informacij:

Sporočilo za javnost

Vprašanja in odgovori

Povezava na sporočilo

IP/18/4528

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar