Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Unia rynków kapitałowych: Komisja zapewnia wytyczne dotyczące ochrony transgranicznych inwestycji unijnych

Bruksela, 19 lipca 2018 r.

Komisja opublikowała dziś wytyczne, aby pomóc unijnym inwestorom w dochodzeniu ich praw przed krajowymi organami administracji i sądami oraz aby pomóc państwom członkowskim w ochronie interesu publicznego zgodnie z prawem UE.

Celem dzisiejszego komunikatu jest poprawa otoczenia biznesowego dla inwestorów z UE. Jest to kluczowy element przy wspieraniu zwiększenia liczby inwestycji na jednolitym rynku UE. Prawo UE nie rozwiązuje wszystkich problemów, na które inwestorzy mogą się natknąć przy prowadzeniu swojej działalności. W komunikacie wyjaśniono jednak, że prawo UE chroni prawa unijnych inwestorów, którzy mają możliwość ich egzekwowania przed krajowymi organami administracji i sądami.

Unijni inwestorzy nie mogą już opierać się na wewnątrzunijnych dwustronnych umowach inwestycyjnych („wewnątrzunijne BIT”). Komisja konsekwentnie utrzymuje, że umowy te są nielegalne, ponieważ pokrywają się z zasadami jednolitego rynku UE i dyskryminują niektórych unijnych inwestorów. W niedawnym wyroku (w sprawie Achmea) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził, że arbitraż w sporach pomiędzy inwestorem a państwem w wewnątrzunijnych dwustronnych umowach inwestycyjnych jest niezgodny z prawem. W następstwie tego wyroku Komisja zintensyfikowała dialog ze wszystkimi państwami członkowskimi, wzywając je do podjęcia działań zmierzających do rozwiązania wewnątrzunijnych dwustronnych umów inwestycyjnych.

Wiceprzewodniczący Valdis Dombrovskis, odpowiedzialny za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, powiedział: Pobudzanie inwestycji jest głównym priorytetem unii rynków kapitałowych. Prawo UE zapewnia odpowiednią równowagę między ochroną praw unijnych inwestorów a umożliwieniem rządom wprowadzania regulacji w interesie publicznym. W ramach jednolitego rynku nie ma miejsca na dwustronne umowy inwestycyjne zawierane między państwami członkowskimi. Dzisiejszy komunikat stanowi wyraźny sygnał, że prawo UE już chroni inwestorów. W związku z tym mogą oni nadal pewnie inwestować w UE.

Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność, oświadczył: Chcemy zachęcać do inwestowania w Unii Europejskiej. Inwestorzy muszą mieć możliwość polegania na przewidywalnym, stabilnym i przejrzystym otoczeniu regulacyjnym. Przyjęty dziś komunikat pozwoli zapewnić, by prawa, z których unijni inwestorzy korzystają podczas prowadzenia działalności na jednolitym rynku, były znane i przestrzegane we wszystkich państwach członkowskich. Wierzę, że przyczyni się to do zwiększenia zaufania inwestorów i dalszej poprawy klimatu inwestycyjnego w Unii Europejskiej. 

W dzisiejszym komunikacie wyjaśniono, że:

Swobodny przepływ kapitału, usług, towarów i pracowników w ramach jednolitego rynku UE stanowią podstawowe swobody dla osób fizycznych w UE. Dają one przedsiębiorstwom i obywatelom prawo do zakładania działalności gospodarczej, inwestowania w przedsiębiorstwa oraz świadczenia usług i dostarczania towarów na całym terenie UE. Unijni inwestorzy są chronieni również za pomocą ogólnych zasad niedyskryminacji, proporcjonalności, pewności prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań. Prawo UE uznaje również prawa podstawowe, takie jak prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, prawo własności oraz prawo do skutecznej ochrony sądowej. Przepisy UE chroniące inwestorów można znaleźć w Traktacie o Unii Europejskiej, Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, zasadach ogólnych prawa Unii oraz w obszernym prawodawstwie sektorowym;

Arbitraż w sporach pomiędzy państwem członkowskim a inwestorem z innego państwa członkowskiego jest niezgodny z prawem UE, również na podstawie wewnątrzunijnych dwustronnych umów inwestycyjnych, jak orzekł ostatnio Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Achmea. W tej sprawie Trybunał uznał, że zapisy na sąd polubowny między inwestorem a państwem w unijnych dwustronnych umowach inwestycyjnych nie są zgodne z prawem UE i nie mają mocy prawnej. Wyrok w sprawie Achmea ma również znaczenie dla stosowania Traktatu karty energetycznej między państwami członkowskimi. W opinii Komisji traktat ten nie może być wykorzystywany jako podstawa rozstrzygania sporów między unijnymi inwestorami i państwami członkowskimi UE. Prawo UE dysponuje już kompleksowymi i skutecznymi ramami prawnymi, w tym środkami zaradczymi dla wewnątrzunijnych inwestorów, w przypadku gdy inwestują oni w innym państwie członkowskim;

Jednocześnie prawo UE zezwala na regulowanie rynków w celu realizowania uzasadnionych interesów publicznych, takich jak: bezpieczeństwo publiczne, zdrowie publiczne, prawa socjalne, ochrona konsumentów lub ochrona środowiska, co może mieć negatywne konsekwencje dla inwestorów. Do obowiązków i zakresu odpowiedzialności władz publicznych UE i państw członkowskich należy zarówno ochrona inwestycji, jak i regulowanie rynków. W związku z tym UE i państwa członkowskie mogą podejmować uzasadnione działania w celu ochrony tych interesów. Mogą one jednakże uczynić to jedynie w określonych okolicznościach i pod pewnymi warunkami oraz zgodnie z prawem UE.

Dzisiejszy komunikat pomoże zapobiec przyjmowaniu przez państwa członkowskie środków naruszających przepisy UE oraz ułatwi inwestorom egzekwowanie przysługujących im praw przed organami administracji i sądami krajowymi. Pomoże on również prawnikom w stosowaniu przepisów UE.

Kontekst

Kluczowym celem planu inwestycyjnego dla Europy jest stworzenie bardziej przewidywalnego, stabilnego i przejrzystego otoczenia regulacyjnego sprzyjającego inwestycjom. W związku z tym w planie działania na rzecz unii rynków kapitałowych oraz w jego przeglądzie śródokresowym podkreślono, że stabilne otoczenie biznesowe ma zasadnicze znaczenie dla pobudzania inwestycji w Unii Europejskiej. Komisja jest zdecydowana ulepszać i nadal rozwijać przepisy dotyczące rynku wewnętrznego oraz ich funkcjonowanie. W tym celu przedstawiła szereg wniosków ustawodawczych, z których część została już przyjęta przez prawodawcę UE.

Ochronę praw inwestorów w UE gwarantują sądy krajowe i Europejski Trybunał Sprawiedliwości, a także Komisja, w szczególności poprzez instrument, jakim jest postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Więcej informacji:

Komunikat Prasowy

Pytania i odpowiedzi

Link do komunikatu

IP/18/4528

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar