Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Kapitāla tirgu savienība: Komisija sniedz norādes par ES pārrobežu ieguldījumu aizsardzību

Briselē, 2018. gada 19. jūlijā

Komisija šodien ir izdevusi norādes, lai palīdzētu ES ieguldītājiem izmantot savas tiesības valstu pārvaldes iestādēs un tiesās un lai palīdzētu dalībvalstīm aizsargāt sabiedrības intereses saskaņā ar ES tiesību aktiem.

Šodien sniegtā paziņojuma mērķis ir stiprināt uzņēmējdarbības vidi ES ieguldītājiem. Tas ir būtisks elements, lai ES vienotajā tirgū nodrošinātu vairāk ieguldījumu. ES tiesību akti nenodrošina iespēju atrisināt visas problēmas, ar kurām ieguldītāji var saskarties. Tomēr paziņojumā tiek precizēts, ka ES tiesību akti aizsargā ES ieguldītāju tiesības un ieguldītāji var izmantot minētās tiesības valstu pārvaldes iestādēs un tiesās.

ES ieguldītāji vairs nevar balstīties uz ES dalībvalstu vidū noslēgtiem divpusējiem ieguldījumu līgumiem (“iekšējie DIL”). Kā Komisija pastāvīgi ir norādījusi, šādi līgumi ir nelikumīgi, jo tie pārklājas ar ES vienotā tirgus noteikumiem un diskriminē ES ieguldītājus. Eiropas Savienības Tiesa nesenajā spriedumā (lietā Achmea) apstiprināja, ka ieguldītāju un valstu tiesvedība šķīrējtiesā saskaņā ar iekšējo DIL ir nelikumīga. Pēc šā sprieduma pieņemšanas Komisija pastiprināja dialogus ar visām dalībvalstīm, tās aicinot veikt pasākumus, lai pārtrauktu iekšējos DIL.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgus savienības jautājumos Valdis Dombrovskis sacīja: “Ieguldījumu stimulēšana ir svarīga kapitāla tirgus savienības prioritāte. ES tiesību akti nodrošina pareizu līdzsvaru starp ES ieguldītāju tiesību aizsardzību un valdību spēju reglamentēt sabiedrības interesēs. Vienotajā tirgū nav vietas divpusējiem ieguldījumu līgumiem starp dalībvalstīm. Šodien pieņemtajā paziņojumā pausts spēcīgs signāls tam, ka ES tiesību akti jau aizsargā ieguldītājus. Tāpēc viņi var būt pārliecināti, ka veikt ieguldījumus ES ir droši.”

Jirki Katainens, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kas atbild par darbvietām, izaugsmi, ieguldījumiem un konkurētspēju, sacīja: Mēs gribam veicināt ieguldījumus Eiropas Savienībā. Ieguldītājiem ir jābūt drošiem, ka var paļauties uz paredzamu, stabilu un skaidru normatīvo vidi. Precizējot tiesības, kuras ES ieguldītāji var izmantot darbībai vienotajā tirgū, šodien pieņemtais paziņojums palīdzēs nodrošināt, ka minētās tiesības zina un ievēro visās dalībvalstīs. Es ticu, ka tas palielinās ieguldītāju uzticēšanos un vēl vairāk uzlabos ieguldījumu klimatu Eiropas Savienībā.” 

Šodien pieņemtajā paziņojumā precizēts, ka:

- brīva kapitāla, pakalpojumu, preču un darbinieku aprite ES vienotajā tirgū ir ES iedzīvotāju pamatbrīvības.Tās dod tiesības uzņēmumiem un pilsoņiem veidot uzņēmumus, veikt ieguldījumus uzņēmumos un sniegt pakalpojumus un pārdot preces pāri Eiropas robežām. ES ieguldītājus aizsargā arī vispārēji nediskriminācijas, samērīguma, juridiskās noteiktības un tiesiskās paļāvības aizsardzības principi. ES tiesību akti arī atzīst pamattiesības, piemēram, tiesības veikt uzņēmējdarbību, tiesības uz īpašumu un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā. Es noteikumi, kas aizsargā ieguldītājus, ir noteikti ES Līgumā, Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, vispārējos Savienības tiesību aktu principos un daudzajos tiesību aktos, kas reglamentē konkrētas nozares;

- ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršana starp dalībvalsti un ieguldītāju no citas dalībvalsts ir pretrunā ES tiesību aktiem, tostarp iekšējiem ES DIL, kā to konstatēja Tiesa nesenajā spriedumā Achmea lietā. Šajā lietā Tiesa norādīja, ka ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršana ES divpusējos ieguldījumu līgumos ir pretrunā ES tiesību aktiem un tiem nav juridiska spēka. Achmea spriedums ir arī relevants Enerģētikas hartas nolīguma piemērošanā dalībvalstu starpā. Komisija uzskata, ka nolīgumu nevar izmantot par pamatu strīdu izšķiršanai starp ES ieguldītājiem un ES dalībvalstīm. ES tiesību akti jau piedāvā visaptverošu un efektīvu tiesisko regulējumu, tostarp aizsardzības līdzekļus, attiecībā uz iekšējiem ES ieguldītājiem, kad tie veic ieguldījumus citā dalībvalstī;

- Vienlaikus ES tiesību akti ļauj tirgu regulēšanu ar mērķi ievērot citas publiskās leģitīmās intereses, piemēram, sabiedrības drošību, sabiedrības veselību, sociālās tiesības, patērētāju aizsardzību vai vides aizsardzību, kas var negatīvi ietekmēt ieguldītājus. ES un dalībvalstu publiskā sektora iestādēm ir pienākums un atbildība gan aizsargāt ieguldījumu vidi, gan arī regulēt tirgus. Tāpēc ES un dalībvalstis var veikt likumīgus pasākumus minēto interešu aizsardzībai. Tomēr šāda rīcība ir iespējama tikai zināmos apstākļos un ievērojot zināmus nosacījumus, kā arī saskaņā ar ES tiesību aktiem.

Šodien pieņemtais paziņojums palīdzēs novērst to, ka dalībvalstis pieņem pasākumus, kas pārkāpj ES tiesību aktus, un palīdzēs ieguldītājiem izmantot savas tiesības valsts pārvaldes iestādēs un valstu tiesās. Tas palīdzēs arī praktizējošiem juristiem piemērot ES tiesību aktus.

Priekšvēsture

Svarīgs Investīciju plāna Eiropai mērķis ir izveidot paredzamāku, stabilāku un skaidrāku normatīvo vidi nolūkā aizsargāt ieguldījumus. Šā darba ietvarā kapitāla tirgu savienības (KTS) rīcības plānā un tā vidusposma pārskatā uzsvērts, ka stabila uzņēmējdarbības vide ir izšķiroši būtiska, lai veicinātu lielākus ieguldījumus Eiropas Savienībā. Komisija ir apņēmusies pilnveidot un izstrādāt turpmākus iekšējā tirgus noteikumus un to darbību. Šajā nolūkā tā nāca klajā ar vairākiem tiesību aktu priekšlikumiem, dažus no kuriem ES likumdevēji jau ir pieņēmuši.

ES ieguldītāju tiesību aizsardzību garantē valstu tiesas un Eiropas Savienības Tiesa, kā arī Komisija, jo īpaši, uzsākot pārkāpumu procedūras.

Papildinformācija

Paziņojums presei

Jautājumi un atbildes

Saite uz paziņojumu

IP/18/4528

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar