Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Kapitalo rinkų sąjunga. Komisija teikia rekomendacijas, kaip apsaugoti ES tarpvalstybines investicijas

Briuselis, 2018 m. liepos 19 d.

Šiandien Komisija paskelbė rekomendacijas, kurių tikslas – padėti ES investuotojams naudotis savo teisėmis nacionalinėse administravimo institucijose ir teismuose, o valstybėms narėms – apsaugoti viešąjį interesą laikantis ES teisės.

Šiandienos komunikatu siekiama pagerinti ES investuotojų verslo aplinką. Tai itin svarbu norint užtikrinti, kad ES bendrojoje rinkoje būtų daugiau investuojama. ES teisė visų investuotojams galinčių kilti problemų neišsprendžia. Tačiau komunikate paaiškinama, kad ES teisė gina ES investuotojų teises ir užtikrina, kad investuotojai galėtų jomis naudotis nacionalinėse administravimo institucijose ir teismuose.

ES investuotojai nebegali kliautis ES valstybių narių dvišalėmis investicijų sutartimis (ES vidaus DIS). Kaip nuolat teigė Komisija, šios sutartys yra neteisėtos, nes jomis dubliuojamos ES bendrosios rinkos taisyklės ir diskriminuojami ES investuotojai. Neseniai priimtu sprendimu (byloje Achmea) Europos Sąjungos Teisingumo Teismas patvirtino, kad investuotojų ir valstybių arbitražas pagal ES vidaus DIS yra neteisėtas. Remdamasi šiuo sprendimu, Komisija pradėjo intensyvesnį dialogą su visomis valstybėmis narėmis ir paragino jas imtis veiksmų, kad ES vidaus DIS būtų nutrauktos.

Už finansinį stabilumą, finansines paslaugas ir kapitalo rinkų sąjungą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Investicijų skatinimas yra pagrindinis kapitalo rinkų sąjungos prioritetas. ES teisė užtikrina tinkamą pusiausvyrą tarp ES investuotojų teisių apsaugos ir galimybės vyriausybėms imtis reguliavimo atsižvelgiant į viešąjį interesą. Bendrojoje rinkoje nėra vietos valstybių narių dvišalėms investicijų sutartims. Šiandienos komunikatas – aiškus signalas, kad ES teisė jau apsaugo investuotojus. Taigi jie gali būti tikri, kad ES investuoti saugu.“

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainenas sakė: Europos Sąjungoje norime paskatinti investicijas. Investuotojams reikia nuspėjamos, stabilios ir aiškios reglamentavimo aplinkos, kad galėtų ja pasitikėti. Šiandien priimtu komunikatu paaiškinamos bendrojoje rinkoje veikiančių ES investuotojų teisės – tai padės užtikrinti, kad tos teisės būtų žinomos ir gerbiamos visose valstybėse narėse. Tikiu, kad dėl to padidės investuotojų pasitikėjimas ir dar pagerės Europos Sąjungos investavimo aplinka.“ 

Šiandienos komunikate paaiškinama, kad:

- laisvas kapitalo, paslaugų, prekių ir darbuotojų judėjimas ES bendrojoje rinkoje yra ES gyventojų pagrindinės laisvės. Jos suteikia įmonėms ir piliečiams teisę kurti verslą, investuoti į įmonę ir teikti paslaugas ar tiekti prekes įvairiose Europos šalyse. ES investuotojai taip pat apsaugomi taikant bendruosius nediskriminavimo, proporcingumo, teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principus. Pagal ES teisę taip pat pripažįstamos tokios pagrindinės teisės kaip teisė užsiimti verslu, teisė į nuosavybę ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. ES investuotojų apsaugos taisyklės nustatytos ES sutartimi, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, bendraisiais Sąjungos teisės principais ir išsamiais konkretiems sektoriams skirtais teisės aktais;

- investuotojų ir valstybių (valstybės narės ir kitos valstybės narės investuotojo) arbitražas nesuderinamas su ES teise – taip neseniai priimtu sprendimu Achmea byloje nustatė Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. Toje byloje Teismas nurodė, kad investuotojų ir valstybių arbitražo nuostatos ES dvišalėse investicijų sutartyse yra nesuderinamos su ES teise ir kad jos neturi teisinės galios. Sprendimas Achmea byloje taip pat svarbus ES valstybėms narėms taikant Energetikos chartijos sutartį. Komisijos nuomone, Sutartis negali būti naudojama kaip ES investuotojų ir ES valstybių narių ginčų sprendimo pagrindas. ES jau yra sukurta išsami ir veiksminga teisinė sistema, pagal kurią taip pat numatytos teisių gynimo priemonės ES investuotojams, kurie investuoja kitoje valstybėje narėje;

- tačiau pagal ES teisę leidžiama reguliuoti rinkas siekiant tokių teisėtų viešojo intereso tikslų, kaip visuomenės saugumas, visuomenės sveikata, socialinės teisės, vartotojų apsauga ar aplinkos apsauga, o tai gali turėti neigiamų pasekmių investuotojams. Apsaugoti investicijas ir reguliuoti rinkas yra ES ir valstybių narių valdžios institucijų pareiga ir atsakomybė. Todėl ES ir valstybės narės gali imtis teisėtų priemonių tiems interesams apsaugoti. Tačiau tai leidžiama tik tam tikromis aplinkybėmis ir sąlygomis, laikantis ES teisės.

Šiandienos komunikatas padės užtikrinti, kad valstybės narės nesiimtų ES taisyklių neatitinkančių priemonių, taip pat padės investuotojams naudotis savo teisėmis administracinėse institucijose ir nacionaliniuose teismuose, o praktikuojantiems teisininkams – taikyti ES taisykles.

Pagrindiniai faktai

Vienas iš pagrindinių Investicijų plano Europai tikslų – sukurti nuspėjamesnę, stabilesnę ir aiškesnę reglamentavimo aplinką siekiant paskatinti investicijas. Tuo tikslu kapitalo rinkų sąjungos veiksmų plane ir jo laikotarpio vidurio peržiūros ataskaitoje pabrėžiama, kad Europos Sąjungoje norint paskatinti daugiau investicijų labai svarbi stabili verslo aplinka. Komisija yra įsipareigojusi tobulinti ir plėtoti vidaus rinkos taisykles ir jų taikymo aspektus. Tuo tikslu ji pateikė teisės aktų pasiūlymų. Kai kuriuos iš jų ES teisės aktų leidėjas jau priėmė.

ES investuotojų teisių apsaugą garantuoja nacionaliniai teismai ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, taip pat Komisija, visų pirma taikanti pažeidimų nagrinėjimo procedūras.

Daugiau informacijos

Pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai

Komunikatas

IP/18/4528

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar