Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Pääomamarkkinaunioni: komissiolta ohjeet rajatylittävien EU-investointien suojelusta

Bryssel 19. heinäkuuta 2018

Komissio on tänään antanut ohjeet, joilla autetaan EU:n sijoittajia vetoamaan oikeuksiinsa kansallisissa hallinnoissa ja tuomioistuimissa ja jäsenvaltioita suojelemaan yleistä etua EU-lainsäädännön mukaisesti.

Tämänpäiväisen tiedonannon tavoitteena on vahvistaa liiketoimintaympäristöä EU:n sijoittajien hyväksi. Se on ratkaiseva tekijä pyrittäessä kasvattamaan investointeja EU:n sisämarkkinoille. EU-lainsäädäntö ei ratkaise kaikkia ongelmia, joita sijoittajat saattavat toiminnassaan kohdata. Tiedonannossa kuitenkin selvennetään, että EU-lainsäädännöllä suojellaan EU:n sijoittajien oikeuksia ja että sijoittajat voivat käyttää näitä oikeuksiaan kansallisissa hallintoelimissä ja tuomioistuimissa.

EU:n sijoittajat eivät enää voi käyttää EU:n sisäisiä kahdenvälisiä investointisopimuksia. Kuten komissio on johdonmukaisesti todennut, ne ovat laittomia, koska ne ovat päällekkäisiä EU:n sisämarkkinasääntöjen kanssa ja johtavat EU:n sijoittajien väliseen syrjintään. Euroopan unionin tuomioistuin on äskettäin antamassaan Achmea-tuomiossa vahvistanut, että sijoittajan ja valtion välinen välimiesmenettely EU:n sisäisissä kahdenvälisissä investointisopimuksissa on lainvastainen. Tämän tuomion jälkeen komissio on tehostanut vuoropuhelua kaikkien jäsenvaltioiden kanssa ja kehottanut niitä ryhtyvän toimiin tällaisten sopimusten lakkauttamiseksi.

Rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista vastaava komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis sanoo investointien lisäämisen olevan pääomamarkkinaunionin ensisijainen tavoite. ”EU:n lainsäädännössä on löydetty sopiva tasapaino EU:n sijoittajien oikeuksien suojaamisen ja hallitusten toteuttaman, yleisen edun mukaisen sääntelyn välillä. Sisämarkkinoilla ei ole sijaa jäsenvaltioiden kahdenvälisille investointisopimuksille. Tämänpäiväinen tiedonanto on vahva merkki siitä, että EU:n lainsäädännöllä suojellaan jo sijoittajia. Siksi ne voivat luottavaisin mielin tehdä investointeja EU:n alueella.”

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaavan komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen mukaan komissio haluaa lisätä investointeja Euroopan unionissa. ”Sijoittajien on voitava luottaa siihen, että sääntely-ympäristö on ennustettava, vakaa ja selkeä. Tänään hyväksytty tiedonanto selkeyttää EU:n sisämarkkinoilla toimivien sijoittajien oikeuksia ja auttaa näin varmistamaan, että niitä kunnioitetaan ja noudatetaan kaikissa jäsenmaissa. Tämä lisää sijoittajien luottamusta ja parantaa investointiympäristöä Euroopan unionissa.” 

Tänään julkaistussa tiedonannossa selvennetään, että

- pääomien, palvelujen, tavaroiden ja työntekijöiden vapaa liikkuvuus EU:n sisämarkkinoilla on EU:n kansalaisten perusoikeus. Se antaa yrityksille ja kansalaisille oikeuden harjoittaa liiketoimintaa, investoida yrityksiin ja tarjota palveluja ja tavaroita Euroopan rajojen yli. EU:n sijoittajia suojaavat myös yleiset syrjimättömyyden, suhteellisuuden, oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteet. EU-lainsäädännössä tunnustetaan myös perusoikeudet, kuten oikeus harjoittaa liiketoimintaa, omistusoikeus ja oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan. Sijoittajia suojaavat EU:n säännöt on kirjattu EU:n perussopimukseen, Euroopan unionin perusoikeuskirjaan, unionin oikeuden yleisiin periaatteisiin ja kattavaan alakohtaiseen lainsäädäntöön;

- jäsenvaltion ja toisesta jäsenvaltiosta tulevan sijoittajan välinen välimiesmenettely on ristiriidassa EU-oikeuden kanssa, myös silloin kun se toteutetaan EU:n sisäisin kahdenvälisin investointisopimuksin. Tämän on Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on hiljattain todennut Achmea-tuomiossa. Siinä tuomioistuin katsoo, että sijoittajan ja valtion välisten EU:n kahdenvälisten investointisopimusten välityslausekkeet eivät ole EU-lainsäädännön mukaisia ja että ne ovat oikeudellisesti pätemättömiä. Achmea-tuomiolla on merkitystä myös EU:n jäsenvaltioiden välisen energiaperuskirjasta tehdyn sopimuksen soveltamisen kannalta. Komissio katsoo, että sopimusta ei voida käyttää perustana riitojenratkaisulle EU:n sijoittajien ja EU:n jäsenvaltioiden välillä. EU-lainsäädäntö tarjoaa jo kattavan ja tehokkaan oikeudellisen kehyksen sekä oikeussuojakeinot EU:hun sijoittautuneille sijoittajille silloin, kun ne investoivat toiseen jäsenvaltioon;

- samaan aikaan EU-lainsäädännössä sallitaan markkinoiden sääntely oikeutettujen yleisten etujen ajamiseksi, joita ovat yleinen turvallisuus, kansanterveys, sosiaaliset oikeudet, kuluttajansuoja ja ympäristönsuojelu, millä saattaa olla kielteisiä seurauksia sijoittajille. EU:n ja jäsenvaltioiden viranomaisilla on velvollisuus sekä suojella investointeja että säännellä markkinoita. Sen vuoksi EU ja jäsenvaltiot voivat ryhtyä oikeutettuihin toimenpiteisiin näiden etujen suojelemiseksi. Ne voivat kuitenkin tehdä niin vain tietyissä olosuhteissa, tietyin edellytyksin ja EU:n lainsäädännön mukaisesti.

Tänään annetun tiedonannon avulla estetään jäsenvaltioita ottamasta käyttöön EU:n sääntöjä rikkovia toimenpiteitä ja autetaan sijoittajia vetoamaan oikeuksiinsa hallintoelimissä ja kansallisissa tuomioistuimissa. Se auttaa myös oikeusalan toimijoita soveltamaan EU:n sääntöjä.

Tausta

Euroopan investointiohjelman keskeinen tavoite on luoda ennustettavampi, vakaampi ja selkeämpi sääntely-ympäristö investointien edistämiseksi. Osana tätä työtä pääomamarkkinaunionia koskevassa toimintasuunnitelmassa ja sen väliarvioinnissa korostettiin, että vakaa liiketoimintaympäristö on ratkaisevan tärkeä investointien lisäämiseksi Euroopan unionissa. Komissio on sitoutunut parantamaan ja kehittämään edelleen sisämarkkinasääntöjä ja niiden toimivuutta. Tätä varten se on esittänyt useita säädösehdotuksia, joista osan unionin lainsäätäjät ovat jo hyväksyneet.

Kansallisten tuomioistuinten ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen sekä komission on taattava EU:n sijoittajien oikeuksien suojelu, erityisesti rikkomusmenettelyjen avulla.

Lisätietoja

Lehdistötiedote

Kysymyksiä ja vastauksia

Linkki tiedonantoon

IP/18/4528

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar