Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Kapitaliturgude liit: komisjon annab juhiseid ELi piiriüleste investeeringute kaitse kohta

Brüssel, 19. juuli 2018

Täna andis komisjon välja juhendi, et aidata ELi investoritel kasutada oma õigusi valitsusasutustes ja kohtutes ning aidata liikmesriikidel kaitsta avalikke huve ELi õiguse kohaselt.

Tänase teatisega tahetakse ELi investorite jaoks ettevõtluskeskkonda parandada. Tegemist on hädavajaliku elemendiga, et toetada ELi ühtsel turul elavamat investeerimist. ELi õigus ei lahenda kõiki probleeme, mis võivad investoritel nende tegevuses ette tulla. Siiski selgitatakse teatises, et ELi õigus kaitseb ELi investorite õigusi ja investorid võivad need õigused valitsusasutustes ja kohtutes maksma panna.

ELi investorid ei saa enam tugineda ELi-sisestele kahepoolsetele investeerimislepingutele. Nagu komisjon on korduvalt märkinud, on sellised lepingud ebaseaduslikud, sest nad kattuvad ELi ühtse turu eeskirjadega ega kohtle ELi investoreid võrdselt. Ühes hiljutises kohtuotsuses (Achmea kohtuasjas) on Euroopa Kohus kinnitanud, et ELi-siseste kahepoolsete investeerimislepingute puhul on investori ja riigi vaheline vahekohtumenetlus ebaseaduslik. Pärast seda kohtuotsust on komisjon tihendanud dialoogi kõikide liikmesriikidega, kutsudes neid võtma meetmeid, et ELi-sisesed kahepoolsed investeerimislepingud lõpetada.

Euroopa Komisjoni asepresident ning finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu volinik Valdis Dombrovskis ütles: „Investeerimise hoogustamine on kapitaliturgude liidu üks peamisi prioriteete. ELi õigus loob õige tasakaalu, kaitstes ELi investoreid ja võimaldades samas valitsustel kehtestada avalikes huvides õigusnorme. Liikmesriikide kahepoolsete investeerimislepingute jaoks ei ole ühtsel turul ruumi. Tänane teatis annab selge signaali, et ELi õigus juba kaitseb investoreid. Seega võivad nad ka edaspidi ELis kõhklusteta investeerida.“

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav asepresident Jyrki Katainen ütles: „Me tahame Euroopa Liidus investeerimist hoogustada. Investoritel peab olema võimalik arvestada etteaimatava, stabiilse ja selge õiguskeskkonnaga. Täna vastu võetud teatis muudab selgemaks õigused, mis on ELi investoritel ühtsel turul tegutsedes, ja aitab seeläbi tagada, et neid õigusi tuntakse ja austatakse kõikides liikmesriikides. Loodan, et see suurendab investorite usaldust ja parandab veelgi Euroopa Liidu investeerimiskliimat.“ 

Tänases teatises selgitatakse, et:

- kapitali teenuste, kaupade ja töötajate vaba liikumine ELi ühtsel turul on ELi elanike põhivabadused. Need annavad äriühingutele ja kodanikele õiguse luua oma ettevõte, investeerida mõnda äriühingusse ning osutada teenuseid ja pakkuda kaupu üle Euroopa piiride. Samuti kaitsevad ELi investoreid mittediskrimineerimise, proportsionaalsuse, õiguskindluse ja õiguspärase ootuse kaitse üldpõhimõtted. ELi õigus tunnustab ka põhiõigusi, nagu õigust ajada äri, õigust omandile ja õigust tõhusale kohtulikule kaitsele. ELi investorite kaitse eeskirjad on sätestatud ELi lepingus, Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, Euroopa Liidu õiguse üldpõhimõtetes ja ulatuslikus valdkondlikus õigustikus;

- investori ja riigi vaheline vahekohtumenetlus liikmesriigi ja teise liikmesriigi investori vahel on ELi õigusega vastuolus. See kehtib ka ELi-siseste kahepoolsete investeerimislepingute puhul, nagu Euroopa Kohus hiljutises Achmea kohtuasjas märkis. Selles kohtuasjas leidis kohus, et kahepoolsetes investeerimislepingutes olevad investori ja riigi vahelise vahekohtumenetluse sätted ei ole kooskõlas ELi õigusega ning et neil ei ole õiguslikku toimet. Kohtuotsus Achmea kohtuasjas on asjakohane ka energiaharta lepingu kohaldamisel ELi liikmesriikide vahel. Komisjoni arvates ei saa nimetatud lepingut kasutada alusena ELi investorite ja ELi liikmesriikide vaheliste vaidluste lahendamisel. ELi õiguses on juba praegu ELi-siseste investorite jaoks olemas terviklik ja mõjus õigusraamistik, sealhulgas õiguskaitsevahendid, juhuks kui nad investeerivad teise liikmesriiki;

- samas võimaldab ELi õigus reguleerida turge, et kaitsta õiguspäraseid avalikke huve, nagu avalik julgeolek, rahvatervis, sotsiaalsed õigused, tarbijakaitse või keskkonnakaitse, mis aga võib põhjustada investoritele negatiivseid tagajärgi. ELi avaliku sektori asutustel ja liikmesriikidel on kohustus ja vastutus niihästi kaitsta investeeringuid kui ka reguleerida turge. Seetõttu võivad EL ja liikmesriigid võtta õiguspäraseid meetmeid, et neid huve kaitsta. Seda saavad nad aga teha üksnes teatavatel juhtudel ja teatavatel tingimustel ning järgides ELi õigusnorme.

Tänane teatis aitab hoida vältida seda, et liikmesriigid kehtestaksid meetmeid, mis rikuvad ELi eeskirju, ja aitab investoritel kaitsta oma õigusi valitsusasutustes ja kohtutes. Samuti aitab see õiguspraktikutel kohaldada ELi õigusnorme.

Taustteave

Euroopa investeerimiskava üks peamisi eesmärke on luua prognoositavam, stabiilsem ja selgem õiguskeskkond, et edendada investeeringuid. Osana sellest tööst on kapitaliturgude liidu tegevuskavas ja selle vahearuandes rõhutatud, et stabiilne ettevõtluskeskkond on Euroopa Liidus investeerimise elavdamiseks otsustava tähtsusega. Komisjon on võtnud endale kohustuse siseturu eeskirju ja nende toimimist parandada ja edasi arendada. Selleks on ta esitanud hulga seadusandlikke ettepanekuid, millest mõned on ELi seadusandja juba vastu võtnud.

ELi investorite õiguste kaitse tagavad liikmesriikide kohtud ja Euroopa Kohus ning ka komisjon, eriti rikkumismenetluste kaudu.

Lisateave

Pressiteade

Küsimused ja vastused:

Link teatisele:

IP/18/4528

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar