Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise radí v otázkách ochrany přeshraničních investic v rámci unie kapitálových trhů

Brusel 19. července 2018

Komise dnes vydala doporučení, jež mají pomoci investorům z EU dovolávat se u správních orgánů a soudů svých práv a členským státům chránit veřejný zájem v souladu s unijním právem.

Jak vyplývá z dnešního sdělení, cílem je zlepšit podnikatelské prostředí v zájmu investorů z EU, což je klíčové, má-li do jednotného trhu EU proudit více investic. Ačkoliv unijní právo neřeší všechny problémy, s nimiž se investoři v praxi setkávají, chrání jejich práva a dává jim možnost domáhat se jich u vnitrostátních správních orgánů a soudů.

Na intraunijní dvoustranné dohody o investicích už se investoři nemohou spoléhat. Komise je opakovaně prohlásila za protiprávní, protože se prolínají s pravidly jednotného trhu EU a určité investory diskriminují. Protiprávnost rozhodčího řízení mezi investorem a státem zakotveného v těchto dohodách nedávno potvrdil i Soudní dvůr Evropské unie (rozsudkem v případu Achmea). V návaznosti na rozsudek Komise zintenzívnila dialog se všemi členskými státy a vyzvala je, aby tento druh bilaterálních dohod ukončily.

Místopředseda Evropské komise odpovědný za finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů Valdis Dombrovskis se k tomu vyjádřil takto: „Podpora investic je v rámci unie kapitálových trhů klíčovou prioritou. Právo Unie nastoluje rovnováhu mezi ochranou práv investorů z EU a právem národních vlád na regulaci ve veřejném zájmu. Pro dvoustranné dohody členských států o investicích není na jednotném trhu místo. Dnešní sdělení zní jasně: investoři už chráněni jsou, a to právem Unie. Mohou tedy investování uvnitř EU důvěřovat.“

Jyrki Katainen, místopředseda pro pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, jej doplnil: Chceme podpořit investice uvnitř Evropské unie. Investoři musí být schopni spolehnout se na předvídatelné, stabilní a jasné právní prostředí. Sdělení jasně vysvětluje, jaká práva investoři z EU působící na jednotném trhu mají, a pomáhá zajistit, aby je ve všech členských státech znali a respektovali. Věřím, že důvěra investorů díky tomu vzroste, a že investiční klima v Evropské unii tak bude opět o něco lepší.“ 

Sdělení jasně uvádí:

– Volný pohyb kapitálu, služeb, zboží a pracovníků uvnitř jednotného trhu EU jsou základní svobody občanů EU. Dávají společnostem i jednotlivcům právo založit podnik, investovat do společnosti a nabízet služby a zboží kdekoliv v EU. Kromě toho chrání investory obecné zásady nediskriminace, proporcionality, právní jistoty a ochrany legitimních očekávání. Právo Unie také přiznává základní práva, jako je svoboda podnikání, právo vlastnit majetek a právo na účinnou soudní ochranu. Unijní pravidla ochrany investorů jsou zakotvena ve Smlouvě o EU, v Listině základních práv Evropské unie, v obecných zásadách práva Unie i v rozsáhlé odvětvové legislativě.

– Rozhodčí řízení mezi členským státem a investorem z jiného členského státu, a to i na základě vnitrounijních dvoustranných dohod o investicích, je v rozporu s právem Unie, jak nedávno rozhodl Evropský soudní dvůr v případě Achmea. Podle rozhodnutí soudu doložky o rozhodčím řízení mezi investorem a státem ve dvoustranných dohodách o investicích v EU nejsou v souladu s právem Unie a nejsou právně účinné. Rozsudek v případu Achmea má dopad i na uplatňování Smlouvy o energetické chartě mezi členskými státy EU. Komise má za to, že ji nelze aplikovat na urovnávání sporů mezi investory z EU a členskými státy. Právo Unie již investorům z EU investujícím v jiném členském státě nabízí komplexní a účinný právní rámec i právní ochranu.

– Právo Unie zároveň umožňuje trhy regulovat ve prospěch oprávněného veřejného zájmu, jakým je veřejná bezpečnost, veřejné zdraví, sociální práva, ochrana spotřebitele či ochrana životního prostředí, což muže mít na investory negativní dopad. Orgány veřejné moci v EU i v členských státech mají povinnost jak chránit investice, tak regulovat trhy, což znamená, že EU a členské státy mohou za účelem ochrany těchto zájmů podnikat oprávněné kroky. Mohou tak ovšem činit pouze za určitých okolností, a jsou-li splněny určité podmínky, a také dodržen soulad s právními předpisy EU.

Smyslem dnešního sdělení je proto pomoci zabránit tomu, aby členské státy přijímaly opatření v rozporu s předpisy EU, a pomoci investorům domoci se svých práv u vnitrostátních správních orgánů a soudů. V neposlední řadě má také pomoci právníkům s uplatňováním předpisů EU.

Souvislosti

Hlavním cílem investičního plánu pro Evropu je vytvořit předvídatelnější, stabilnější a jasnější právní prostředí podporující investice. Jeho součástí je akční plán unie kapitálových trhů a jeho přezkum v polovině období, jež zdůraznily, že stabilní podnikatelské prostředí je pro podporu investic v Evropské unii zcela zásadní. Komise se zavázala, že pravidla vnitřního trhu a jeho fungování zdokonalí a ještě více rozvine. Za tím účelem představila několik legislativních návrhů, z nichž některé již unijní zákonodárci schválili.

Ochranu práv investorů v EU zaručují vnitrostátní soudy spolu s Evropským soudním dvorem a také Komise, především prostřednictvím řízení o nesplnění povinnosti.

Další informace:

Tisková zpráva

Otázky a odpovědi

Odkaz na sdělení

IP/18/4528

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar