Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Съюз на капиталовите пазари: Комисията предоставя насоки относно защитата на трансграничните инвестиции в ЕС

Брюксел, 19 юли 2018 r.

Днес Комисията публикува насоки, чиято цел е да се помогне на инвеститорите да се позовават на своите права пред националните администрации и съдилища, а на държавите членки — да защитават обществения интерес в съответствие с правото на ЕС.

С днешното съобщение се цели да се подобри деловата среда за инвеститорите от ЕС. Това е от решаващо значение за насърчаването на повече инвестиции в рамките на единния пазар на ЕС. Правото на ЕС не решава всички проблеми, които инвеститорите биха могли да срещнат при дейността си. В съобщението обаче се пояснява, че законодателството на ЕС защитава правата на инвеститорите от ЕС и че инвеститорите могат да упражняват правата си пред националните административни и съдебни органи.

Инвеститорите от ЕС вече не могат да разчитат на двустранните инвестиционни споразумения между държави от ЕС („ДИС в рамките на ЕС“). Както Комисията многократно е посочвала, тези договори са незаконосъобразни, тъй като се припокриват с правилата на единния пазар на ЕС и дискриминират определени инвеститори от ЕС. В неотдавнашно свое решение (по делото Achmea) Съдът на Европейския съюз потвърди незаконосъобразността на арбитражното производство между инвеститор и държава при ДИС в рамките на ЕС. Вследствие на това решение Комисията засили диалога си с всички държави членки, като ги призова да предприемат действия за прекратяването на ДИС в рамките на ЕС.

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, който отговаря за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: „Насърчаването на инвестициите е основен приоритет на съюза на капиталовите пазари. В правото на ЕС е постигнат точният баланс между защитата на правата на инвеститорите от ЕС и възможността за правителствата да предприемат нормативни мерки с оглед на обществения интерес. На единния пазар няма място за двустранни инвестиционни договори между държавите членки. С днешното съобщение се заявява недвусмислено, че правото на ЕС вече защитава инвеститорите. Следователно те могат да инвестират в ЕС с доверие.“

Заместник-председателят Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, инвестициите и конкурентоспособността, заяви:Желанието ни е да насърчаваме инвестициите в Съюза. Инвеститорите трябва да могат да разчитат на предвидима, стабилна и ясна нормативна среда. С приетото днес съобщение се изясняват правата на инвеститорите от ЕС, които извършват дейност в рамките на единния пазар; така тези права ще бъдат познати и уважавани във всички държави членки. Вярвам, че това ще увеличи доверието на инвеститорите и ще подобри още повече инвеститорския климат в Европейския съюз.“ 

С днешното съобщение се уточнява, че:

свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали в рамките на единния пазар на ЕС представлява основни свободи за гражданите на ЕС. Тези свободи предоставят на дружествата и гражданите правото да установяват стопанската си дейност, да инвестират в предприятия и да предоставят услуги и стоки в трансграничен план в рамките на ЕС. Инвеститорите от ЕС се защитават и с общите принципи на недискриминация, съразмерност, правна сигурност и защита на оправданите правни очаквания. Освен това законодателството на ЕС също така признава основните права като например правото на стопанска инициатива, правото на собственост и правото на ефективна съдебна защита. Нормите на ЕС за защита на инвеститорите се съдържат в Договора за ЕС, в Хартата на основните права на Европейския съюз, в общите принципи на правото на Съюза, както и на многобройни места в секторното законодателство;

арбитражното производство между държава членка и инвеститор, който се намира в друга държава членка, е несъвместимо с правото на ЕС, включително при „ДИС в рамките на ЕС“, както Съдът на Европейския съюз постанови в неотдавнашното си решение по делото „Achmea“. По това дело Съдът прие, че клаузите в двустранните инвестиционни договори между държави от ЕС за арбитраж между инвеститор и държава са несъвместими с правото на Съюза и не пораждат правни последици. Решението по делото „Achmea“ е от значение и за прилагането на Договора за Енергийната харта, сключен между държавите членки на ЕС. Комисията смята, че този договор не може да служи за отправна точка при разрешаването на спорове между инвеститори от ЕС и държави членки на ЕС. Инвестирането в друга държава членка на ЕС от инвеститори от една държава членка е уредено в правото на ЕС обстойно и ефективно, като са предвидени средства за правна защита;

— същевременно правото на ЕС предвижда регламентиране на пазарите с оглед на легитимни обществени интереси като обществената сигурност, здравеопазването, социалните права, защитата на потребителите или опазването на околната среда — което може да има отрицателни последици за инвеститорите. Публичните власти в ЕС и в държавите членки имат задължението и отговорността да защитават инвестициите и да регламентират пазарите. Поради това ЕС и държавите членки могат да предприемат законни мерки за защита на тези интереси. Те обаче могат да правят това само при определени обстоятелства и условия, и в съответствие с правото на ЕС.

С днешното съобщение ще се допринесе за ограничаване на предприеманите от държавите членки мерки, които нарушават нормите на ЕС, и ще се помогне на инвеститорите да се позовават на своите права пред администрациите и националните съдилища. То ще помогне и на практикуващите юристи да прилагат правото на ЕС.

Контекст

Основна цел в Плана за инвестиции за Европа е да се създаде по-предвидима, стабилна и ясна нормативна среда за насърчаване на инвестициите. В тази връзка в Плана за действие за съюза на капиталовите пазари (СКП) и в неговия Междинен преглед бе подчертано, че наличието на стабилна делова среда е от решаващо значение за увеличаване на инвестициите в рамките на Европейския съюз. Комисията пое ангажимент да усъвършенства и доразвива уредбата на вътрешния пазар и нейното функциониране. За тази цел тя представи редица законодателни предложения, някои от които законодателят на ЕС вече прие.

Защитата в ЕС на правата на инвеститорите се гарантира от националните съдилища и Съда на Европейския съюз, както и от Комисията, по-специално чрез производствата за установяване на нарушение.

За повече информация:

Съобщение за медиите

Въпроси и отговори

Връзка към съобщението

IP/18/4528

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar