Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Toppmöte mellan EU och Kina: fördjupning av det strategiska globala partnerskapet

Beijing den 16 juli 2018

Det tjugonde toppmötet mellan EU och Kina ägde rum i dag i Beijing, och där framhölls att partnerskapet fått ökad betydelse för våra egna medborgare, våra respektive angränsande regioner och världssamfundet som helhet.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk företrädde EU vid toppmötet. Kina representerades av premiärminister Li Keqiang. Vid toppmötet deltog även näringskommissionär Jyrki Katainen, handelskommissionär Cecilia Malmström och transportkommissionär Violeta Bulc. Donald Tusk och Jean-Claude Juncker träffade även den kinesiska presidenten Xi Jinping.

– Jag har alltid trott på potentialen i ett partnerskap mellan EU och Kina, och i dagens värld är det partnerskapet viktigare än någonsin. Det är helt enkelt en god idé att vi samarbetar, säger EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. EU är Kinas största handelsparter, och Kina är vår näst största. Varuhandeln mellan oss står för över 1,5 miljarder euro om dagen. Men vi vet också att vi kan göra mycket mer. Därför är det så viktigt att vi i dag har nått resultat med det övergripande investeringsavtalet genom en första omgång erbjudanden om marknadstillträde, och framsteg med ett avtal om geografiska beteckningar. Det visar att vi vill skapa möjligheter för människorna i Kina och EU.

Jean-Claude Junckers fulla uttalande vid presskonferensen efter toppmötet finns på nätet.

Av det gemensamma uttalande som EU och Kina enats om framgår bredden och djupet i relationerna mellan EU och Kina och de positiva följder ett sådant partnerskap kan få, särskilt när det gäller globala och regionala utmaningar som kilmatförändringar, gemensamma säkerhetshot samt främjande av multilateralism och öppen, rättvis handel. Toppmötet följer efter den strategiska högnivådialogen mellan EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini och hennes kinesiska motsvarighet Wang Yi i Bryssel den 1 juni och den ekonomiska högnivådialogen mellan Jyrki Katainen och den kinesiska vice premiärministern Liu He i Beijing den 25 juni.

Det här toppmötet visar på hur många sätt EU och Kina stärker något som redan nu är ett starkt partnerskap. Förutom det gemensamma uttalandet kom man vid toppmötet även överens om följande:

 

Samarbete för en hållbarare värld

I ledarnas uttalande om klimatförändringar och ren energi åtar sig EU och Kina att intensifiera samarbetet för koldioxidsnåla ekonomier och genomförandet av Parisavtalet från 2015 om klimatförändringar. De kommer därmed att intensifiera sitt politiska, tekniska, ekonomiska och vetenskapliga samarbete inom klimatförändringar och ren energi.

– Vi har framhållit vår gemensamma beslutsamhet att bekämpa klimatförändringarna och uppvisa globalt ledarskap. Det visar vårt engagemang för multilateralism och att klimatförändringarna är en global utmaning som påverkar alla världens länder. Vi har inte tid att bara stå och se på. Nu krävs beslutsam handling, säger Jean-Claude Juncker i en kommentar till uttalandet.

Jyrki Katainen och den kinesiska miljöministern Li Ganjie*, undertecknade också ett samförståndsavtal om utökat samarbete om handel med utsläppsrätter, där denna handel framhävs som ett sätt att bidra till en koldioxidsnål ekonomi och samarbetet mellan världens två största system för utsläppshandel stärks.

Med utgångspunkt i det framgångsrika blå året mellan EU och Kina 2017 har man också undertecknat ett partnerskapsavtal om världshaven. Två av världens största havsekonomier kommer att samarbeta för att förbättra den internationella förvaltningen av världshaven, bl.a. genom att bekämpa tjuvfiske och utforska kommersiella och vetenskapliga möjligheter på grundval av ren teknik i havsekonomin. Partnerskapet innehåller tydliga åtaganden om skydd av havsmiljön mot föroreningar, bl.a. plastnedskräpning, klimatförändringar i enlighet med Parisavtalet och genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling, särskilt mål 14. Det här partnerskapet är det första i sitt slag och skapar möjligheter till fler partnerskap mellan EU och andra viktiga världshavsaktörer.

Jyrki Katainen och ordföranden i Kinas nationella utvecklings- och reformkommission, He Lifeng*, undertecknade ett samförståndsavtal om cirkulär ekonomi som ska utgöra grunden för samarbete, bl.a. i form av politisk högnivådialog, för att underlätta övergången till en cirkulär ekonomi. Samarbetet omfattar strategier, lagstiftning, politik och forskning på områden av ömsesidigt intresse. Det ska också handla om förvaltningssystem och politiska verktyg som ekodesign, miljömärkning, utökat producentansvar och gröna leveranskedjor samt finansiering av den cirkulära ekonomin. Bägge sidor ska utbyta bästa praxis när det bl.a. gäller industriområden, kemikalier, plast och avfall.

Inom EU:s program för internationellt stadssamarbete närvarade i anslutning till toppmötet Corina Creţu vid undertecknandet av en gemensam deklaration från ett antal städer i Kina och EU: Kunming och Granada, Spanien, Haikou och Nice, Frankrike, Yantai och Rom, Italien, Liuzhou och Barnsley, Förenade kungariket samt Weinan och Reggio Emilia, Italien. Dessa partnerskap ska underlätta utbyten för att granska och utveckla lokala handlingsplaner som överensstämmer med EU:s integrerade strategi för hållbar stadsutveckling och samtidigt tar hänsyn till samhälle, ekonomi, demografi och miljö.

 

Ett internationellt regelbaserat system i centrum för öppen och rättvis handel

– Jag är mer än någonsin övertygad om att i globaliseringens och det ömsesidiga beroendets tidevarv måste multilateralism stå i centrum för det vi gör. Vi förväntar oss att alla våra partner följer de internationellt reglerna och håller vad de lovat, särskilt inom Världshandelsorganisationen, sade Jean-Claude Juncker i ett tal vid det ekonomiska rundabordsmötet mellan EU och Kina i Beijing, ett tillfälle för EU:s och Kinas ledare att utbyta åsikter med näringslivets företrädare. Det är också riktigt att dagens WTO-regler inte låter oss ta itu med orättvisa handelsmetoder på effektivast möjliga sätt, men i stället för att slänga ut barnet med badvattnet måste vi bevara det multilaterala systemet och förbättra det inifrån . Jean-Claude Junckers fullständiga tal finns på nätet. Handelskommissionär Cecilia Malmström yttrade sig också.

Vid toppmötet bekräftade EU och Kina sitt fasta stöd för det regelbaserade, transparenta, öppna, icke-diskriminerande och inkluderande handelssystemet med Världshandelsorganisationen i centrum, och åtog sig att följa Världshandelsorganisationens befintliga regler. De åtog sig också att samarbeta om att reformera Världshandelsorganisationen så att den kan möta nya utmaningar, och inrättade en gemensam arbetsgrupp för detta ändamål med statssekreterare som ordförande.

Goda framsteg gjordes i förhandlingarna om investeringsavtalet, som är högprioriterat för att upprätta och upprätthålla en öppen, förutsägbar, rättvis och tydlig affärsmiljö för europeiska och kinesiska investerare. EU och Kina utbytte erbjudanden om marknadstillträde, vilket innebär att förhandlingarna gått in i en ny fas där arbetet kan påskyndas i fråga om erbjudanden och andra viktiga aspekter av förhandlingarna. Europeiska investeringsfonden, en del av Europeiska investeringsbanksgruppen, och Kinas Sidenvägsfond har undertecknat ett samförståndsavtal för att bekräfta den första saminvesteringen enligt Kinas och EU:s nyligen inrättade saminvesteringsfond (CECIF) som främjar investeringssamarbete och synergieffekter mellan EU och Kinas initiativ Ett bälte, en väg och investeringsplanen för Europa.

Beträffande stål enades parterna om att stärka samarbetet inom det globala forumet för överkapacitet i stålsektorn och enades i enlighet med besluten från toppmötena 2016 i Hangzhou och 2017 i Hamburg och ministerbesluten från 2017 om att genomföra de överenskomna politiska rekommendationerna.

EU och Kina enades också om att före slutet av oktober bli färdiga med förhandlingarna om avtalet om geografiska beteckningar på livsmedel och skydd mot imitationer, om det är möjligt. Ett avtal om detta skulle leda till ett starkt skydd för våra geografiska beteckningar, som utgör ett rikt kulturarv och en viktig resurs för både EU och Kina.

Inom livsmedelssäkerhet enades EU och Kina om att främja högsta möjliga krav på livsmedelssäkerhet, var redo att beakta regionaliseringsprincipen och åtog sig att utöka marknadstillträdet för livsmedel.

EU och Kina har också undertecknat en handlingsplan för tullsamarbete på det immaterialrättsliga området (2018–2020), för att stärka tullens insatser mot varumärkesförfalskning och piratkopiering i handeln mellan parterna. Handlingsplanen ska också främja samarbete mellan tullen och andra brottsbekämpande myndigheter för att stoppa produktionen och spränga distributionsnäten.

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och den kinesiska tullen har undertecknat en överenskommelse om förvaltningssamarbete och en handlingsplan (2018–2020) för att stärka samarbetet mot tullbedrägerier, särskilt vad gäller omlastningsbedrägerier, avfallssmuggling och undervärderingsbedrägerier.

Vid det tredje mötet i förbindelseplattformen mellan EU och Kina i anslutning till toppmötet, för EU:s del under ledning av transportkommissionär Violeta Bulc, bekräftade parterna sitt engagemang för transportförbindelser på grundval av politiska prioriteringar, hållbarhet, marknadsregler och internationell samordning.

Samtalen inriktades på följande:

  • Politiskt samarbete på grundval av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) och Kinas initiativ Ett bälte, en väg, under medverkan av berörda tredjeländer mellan EU och Kina.
  • Samarbete om digitaliserade, koldioxidsnåla transporter inom bl.a. internationella forum som Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) och Internationella sjöfartsorganisationen (IMO).
  • Samarbete om investeringsprojekt som bygger på kriterier om hållbarhet, öppenhet och lika villkor för att främja investeringar i transporter mellan EU och Kina.

Det justerade protokollet från ordförandenas möte finns på nätet, med en förteckning över europeiska transportprojekt inom förbindelseplattformen mellan EU och Kina.

 

Ett partnerskap för människorna

EU och Kina sätter sina medborgare i centrum för det strategiska partnerskapet. Det fördes konstruktiva diskussioner om utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete och situationen i parternas respektive närområden. Vid toppmötet diskuterade EU:s och Kinas ledare sätt att stödja en fredlig lösning på Koreahalvön, sitt engagemang för ett fortsatt, fullständigt och effektivt genomförande av kärnteknikavtalet med Iran, gemensamt och samordnat arbete för fredsprocessen i Afghanistan samt situationen i östra Ukraina och den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol. De tog också upp andra utrikes- och säkerhetsfrågor, såsom Mellanöstern, Libyen och Afrika, och deras gemensamma engagemang för multilateralism och en regelbaserad världsordning med Förenta nationerna i centrum.

Många framgångsrika verksamheter har redan genomförts under Kinas och EU:s turistår 2018, som är avsett att främja mindre kända destinationer, förbättra resenärernas och turisternas upplevelser och skapa möjligheter att öka det ekonomiska samarbetet. Vid toppmötet åtog sig ledarna att ytterligare utveckla verksamheten och underlätta turistsamarbetet och kontakterna mellan människor.

Eftersom skyddet och stärkandet av de mänskliga rättigheterna står i centrum för EU och dess globala partnerskap diskuterade ledarna också frågor rörande mänskliga rättigheter, en vecka efter att EU och Kina hållit sin senaste människorättsdialog.

Bägge parter bekräftade att de tänkte gå vidare med parallella förhandlingar om den andra fasen av färdplanen för rörlighets- och migrationsdialogen mellan EU och Kina, vilket omfattar ett avtal om förenklade viseringsförfaranden och ett avtal om samarbete kring irreguljär migration.

EU och Kina enades också om att inleda nya dialoger om drogrelaterade frågor och om humanitärt bistånd.

* Namnen korrigerade 16:42, 16/7/2018.

Mer information

Webbplats för toppmötet mellan EU och Kina

Förbindelserna mellan EU och Kina (faktablad)

Gemensamt uttalande från det tjugonde toppmötet mellan EU och Kina

Jean-Claude Junckers uttalande vid presskonferensen efter det tjugonde toppmötet mellan EU och Kina

Jean-Claude Junckers tal vid rundabordssamtalet mellan EU:s och Kinas näringsliv

Webbplats för EU:s delegation i Kina

 

IP/18/4521

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar