Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Vrh EU-Kitajska: poglobitev strateškega globalnega partnerstva

Beijing, 16. julija 2018

Na 20. vrhu med Evropsko unijo in Ljudsko republiko Kitajsko, ki je potekal danes v Pekingu, je bilo poudarjeno, da je to partnerstvo postalo še pomembnejše za naše državljane, naše sosednje regije in širšo mednarodno skupnost.

Evropsko unijo sta na vrhu zastopala predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker in predsednik Evropskega sveta Donald Tusk. Ljudsko republiko Kitajsko je zastopal premier Li Kečiang. Vrha so se udeležili še podpredsednik Komisije za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost Jyrki Katainen, komisarka za trgovino Cecilia Malmström in komisarka za promet Violeta Bulc. Predsednik Tusk in predsednik Juncker sta se srečala tudi s predsednikom Ljudske republike Kitajske Ši Džinpingom.

„Od nekdaj sem močno zaupal v potencial partnerstva med EU in Kitajsko. V današnjem svetu je to partnerstvo pomembnejše kot kdaj koli prej. Naše sodelovanje je preprosto smiselno,“ je dejal predsednik Komisije Jean-Claude Juncker. „Evropa je največja trgovinska partnerica Kitajske, Kitajska pa naša druga največja. Vrednost naše medsebojne blagovne menjave vsak dan doseže več kot 1,5 milijarde evrov. Vemo pa tudi, da lahko storimo še veliko več. Zato je tako pomembno, da smo danes s prvo izmenjavo ponudb za dostop do trga dosegli napredek pri celovitem sporazumu o naložbah ter pri sporazumu o geografskih označbah. To je pokazatelj, da želimo prebivalcem in prebivalkam Kitajske in Evrope ponuditi več priložnosti.“

Celotna izjava predsednika Junckerja z novinarske konference po vrhu je na voljo na spletu.

Skupna izjava vrha, o kateri sta se dogovorili Evropska unija in Kitajska, ponazarja širino in globino odnosov med EU in Kitajsko ter pozitiven učinek, ki ga takšno partnerstvo lahko doseže, zlasti pri reševanju svetovnih in regionalnih izzivov, kot so podnebne spremembe, skupne varnostne grožnje, spodbujanje multilateralizma ter spodbujanje odprte in pravične trgovine. Vrh sledi strateškemu dialogu na visoki ravni, ki sta mu sopredsedovala visoka predstavnica EU za zunanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednica Evropske komisije Federica Mogherini ter kitajski državni svetnik Wang Yi v Bruslju 1. junija, ter gospodarsko-trgovinskemu dialogu na visoki ravni, ki sta mu sopredsedovala podpredsednik Komisije Jyrki Katainen in podpredsednik kitajske vlade Liu He v Pekingu 25. junija.

Ta 20. vrh z veliko vidikov ponazarja, kako Evropska unija in Kitajska konkretno krepita že tako celovit odnos. Poleg skupne izjave so bile dogovorjene številne druge konkretne zaveze. Med njimi so:

 

Skupna prizadevanja za bolj trajnosten planet

V izjavi voditeljev o podnebnih spremembah in čisti energiji sta se Evropska unija in Kitajska zavezali, da bosta okrepili sodelovanje za prehod na gospodarstvi z nizkimi emisijami toplogrednih plinov in izvajanje Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah iz leta 2015. Pri tem bosta poglobili politično, tehnično, gospodarsko in znanstveno sodelovanje na področju podnebnih sprememb in čiste energije.

Predsednik Juncker je to zavezo pozdravil in dejal: „Potrdili smo, da smo trdno odločeni, da skupaj ukrepamo v boju proti podnebnim spremembam in dokažemo našo vodilno vlogo v svetu. To kaže na našo zavezanost multilateralizmu, vendar pa tudi priznavamo, da so podnebne spremembe globalen izziv, ki vpliva na vse države na Zemlji. Ni časa za odlašanje in pasivnost. Zdaj je čas za odločno ukrepanje.“

Podpredsednik Jyrki Katainen in minister za ekologijo in okolje Li Ganjie* sta podpisala tudi Memorandum o soglasju za okrepitev sodelovanja na področju trgovanja z emisijami, ki priznava velik potencial trgovanja z emisijami pri prehodu na nizkoogljično gospodarstvo ter dodatno krepi sodelovanje dveh največjih sistemov trgovanja z emisijami na svetu.

EU in Kitajska sta na podlagi uspeha modrega leta EU-Kitajska 2017 podpisali tudi Partnerski sporazum o oceanih. Dve največji oceanski gospodarstvi na svetu si bosta skupaj prizadevali izboljšati mednarodno upravljanje oceanov, vključno z bojem proti nezakonitemu ribolovu in preučitvijo potencialnih poslovnih in raziskovalnih priložnosti v pomorskem gospodarstvu, ki temeljijo na čistih tehnologijah. Partnerstvo vsebuje jasne zaveze za zaščito morskega okolja pred onesnaževanjem, vključno s plastičnimi odpadki; reševanje podnebnih sprememb v skladu s Pariškim sporazumom in izvajanje agende za trajnostni razvoj do leta 2030, zlasti cilja 14. To je prvo tovrstno oceansko partnerstvo, ki odpira vrata za prihodnja partnerstva med EU in drugimi ključnimi akterji na področju oceanov.

Podpredsednik Jyrki Katainen in predsednik Komisije za nacionalni razvoj in reforme He Lifeng* sta podpisala tudi Memorandum o soglasju o sodelovanju na področju krožnega gospodarstva, ki bo zagotovil okvir za sodelovanje, vključno s političnim dialogom na visoki ravni, v podporo prehodu na krožno gospodarstvo. Sodelovanje bo zajemalo strategije, zakonodajo, politike in raziskave na področjih skupnega interesa. Obravnavalo bo sisteme upravljanja in orodja politike, kot so okoljsko primerna zasnova, ekološko označevanje, razširjena odgovornost proizvajalca in zelene dobavne verige ter financiranje krožnega gospodarstva. Strani si bosta izmenjali dobre prakse na ključnih področjih, kot so industrijski parki, kemikalije, plastika in odpadki.

V okviru mednarodnega programa EU za sodelovanje mest je bila komisarka Corina Crețu ob robu vrha priča podpisu skupne izjave naslednjih kitajskih in evropskih mest: Kunminga in Granade (ES); Haikouja in Nice (FR); Yantaija in Rima (IT); Liuzhouja in Barnsleyja (Združeno kraljestvo) ter Weinana in Reggia Emilia (IT). Ta partnerstva bodo olajšala izmenjave, namenjene proučitvi in razvoju lokalnih akcijskih načrtov, kar odraža celostni pristop EU k trajnostnemu razvoju mest, obenem pa bodo obravnavala socialne, gospodarske, demografske in okoljske izzive.

 

Mednarodni sistem, ki temelji na pravilih, v središču odprte in pravične trgovine

„Bolj kot kdaj koli prej sem prepričan, da nas mora v času globalizacije in soodvisnosti voditi multilateralizem. Pričakujemo, da bodo vsi naši partnerji spoštovali mednarodna pravila in zaveze, ki so jih sprejeli, zlasti v okviru Svetovne trgovinske organizacije,“ je dejal predsednik Jean-Claude Juncker v svojem osrednjem govoru na okrogli mizi o poslovanju med EU in Kitajsko v Pekingu, na kateri so imeli voditelji EU in Kitajske priložnost izmenjati mnenja s predstavniki poslovne skupnosti. „Res je tudi, da obstoječa pravila STO niso najučinkovitejša pri odpravljanju nepoštenih praks, vendar zaradi pomanjkljivosti ne smemo zavreči celotnega sistema. Multilateralni sistem je treba ohraniti in izboljšati njegovo zasnovo.“ Celoten govor predsednika Junckerja je na voljo na spletu. Na okrogli mizi je sodelovala tudi komisarka Cecilia Malmström.

Na vrhu sta EU in Kitajska potrdili, da trdno podpirata multilateralni trgovinski sistem, ki temelji na pravilih, je pregleden, nediskriminatoren, odprt in vključujoč ter v središču katerega je STO, poleg tega pa sta se zavezali k spoštovanju obstoječih pravil STO. Zavezali sta se tudi, da bosta sodelovali pri reformi STO in tej organizaciji pomagali pri reševanju novih izzivov. Zato sta ustanovili skupno delovno skupino za reformo STO, kateri v ta namen predsedujejo namestnikov ministrov.

Velik napredek je bil dosežen pri tekočih pogajanjih o sporazumu o naložbah, ki je glavna prednostna naloga in ključni projekt za vzpostavitev in ohranitev odprtega, predvidljivega, poštenega in preglednega poslovnega okolja za evropske in kitajske vlagatelje. EU in Kitajska sta si izmenjali ponudbe za dostop do trga in tako v pogajanjih prešli v novo fazo, v kateri je mogoče pospešiti delo v zvezi s ponudbami in drugimi ključnimi vidiki pogajanj. Evropski investicijski sklad (EIS), ki je del skupine Evropske investicijske banke, in kitajski Forum za svilno pot sta podpisala memorandum o soglasju, da bi potrdila prvo sovlaganje v okviru nedavno ustanovljenega sovlagateljskega sklada Kitajska-EU („CECIF“), ki spodbuja sodelovanje pri naložbah med Evropsko unijo in Kitajsko ter razvoj sinergij med kitajsko pobudo En pas, ena pot ter naložbenim načrtom za Evropo.

Kar zadeva jeklo, sta se obe strani strinjali, da bosta okrepili sodelovanje v okviru globalnega foruma o presežni jeklarski zmogljivosti, in se zavezali, da bosta v skladu s sklepi z vrhov v Hangzhouju leta 2016 in Hamburgu leta 2017 ter ministrskimi sklepi iz leta 2017 izpolnili dogovorjena politična priporočila.

EU in Kitajska sta se prav tako dogovorili, da bosta zaključili pogajanja v zvezi s sporazumom o sodelovanju na področju ponarejanja značilnih prehrambenih proizvodov in pijač, t. i. geografskih označb, ter zaščite pred njim, , če bo mogoče pred koncem oktobra. Sporazum na tem področju bi prinesel visoko raven varstva evropskih in kitajskih geografskih označb, ki so pomembna tradicija in bogati viri tako za EU kot tudi za Kitajsko.

Na področju varnosti hrane sta se EU in Kitajska dogovorili o spodbujanju najvišjih standardov varnosti hrane. Obe strani sta pripravljeni upoštevati načelo regionalizacije in sta zavezani razširitvi dostopa do trga za prehrambene proizvode.

EU in Kitajska sta prav tako podpisali akcijski načrt za carinsko sodelovanje med Kitajsko in EU na področju pravic intelektualne lastnine (2018–2020), da bi okrepili uveljavljanje carine v okviru boja proti ponarejanju in piratstvu v trgovini med obema stranema. Akcijski načrt bo tudi spodbudil sodelovanje med carinskimi organi in drugimi organi kazenskega pregona za zaustavitev proizvodnje in ukinitev distribucijskih omrežij.

Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) in splošna carinska uprava Kitajske sta podpisala strateški dogovor o upravnem sodelovanju in akcijski načrt (2018–2020) o krepitvi sodelovanja pri boju proti carinskim goljufijam, zlasti na področju goljufij pri pretovarjanju, nedovoljene trgovine z odpadki in goljufij zaradi podcenjevanja.

Na tretjem srečanju platforme za povezljivost med EU in Kitajsko, ki je potekalo ob robu vrha in mu je na strani EU predsedovala komisarka Violeta Bulc, sta obe strani ponovno potrdili svojo zavezanost prometni povezljivosti na podlagi ustreznih političnih prednostnih nalog, trajnosti, tržnih pravil in mednarodnega usklajevanja.

Izmenjave so bile osredotočene na:

  • politično sodelovanje na podlagi okvira vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) ter pobude En pas, ena pot, ki vključuje zadevne tretje države med EU in Kitajsko,
  • sodelovanje na področju razogljičenja prometa in digitalizacije, vključno na mednarodnih forumih, kot sta Mednarodna organizacija civilnega letalstva (ICAO) in Mednarodna pomorska organizacija (IMO),
  • sodelovanje pri naložbenih projektih na podlagi trajnostnih meril, preglednosti in enakih konkurenčnih pogojev za spodbujanje naložb v promet med EU in Kitajsko.

Skupni potrjeni zapisnik srečanja predsedujočih je na voljo na spletu, skupaj s seznamom evropskih prometnih projektov, ki so bili predstavljeni v okviru platforme za povezljivost med EU in Kitajsko.

 

Partnerstvo za ljudi

Evropska unija in Kitajska postavljata svoje državljane in državljanke v središče strateškega partnerstva. Potekale so koristne razprave o sodelovanju na področju zunanje politike in varnostnem sodelovanju ter razmerah v sosedstvih obeh strani. Na vrhu so voditelji EU in Kitajske razpravljali o načinih, kako podpreti mirno rešitev na Korejskem polotoku; svoji zavezanosti nadaljnjemu, popolnemu in učinkovitemu izvajanju skupnega celovitega načrta ukrepanja – jedrskega dogovora z Iranom; skupnih in usklajenih prizadevanjih v zvezi z mirovnim procesom v Afganistanu ter razmerah v vzhodni Ukrajini in nezakoniti priključitvi Krima in Sevastopola. Razpravljali so tudi o drugih zunanjepolitičnih in varnostnih izzivih, na primer na Bližnjem vzhodu, v Libiji in Afriki, ter njihovi skupni zavezanosti multilateralizmu in mednarodnemu redu, ki temelji na pravilih, z Združenimi narodi v središču.

Številne uspešne dejavnosti so bile že izvedene v okviru leta turizma Kitajska-EU 2018, ki je namenjeno promociji manj znanih destinacij, izboljšanju potovalnih in turističnih izkušenj ter zagotavljanju priložnosti za večje gospodarsko sodelovanje. Voditelji so se na vrhu zavezali, da bodo še naprej razvijali ustrezne dejavnosti, spodbujali sodelovanje na področju turizma in stike med ljudmi.

Ker je varstvo in izboljšanje človekovih pravic v samem jedru Evropske unije in njenih globalnih partnerstev, so voditelji obravnavali tudi vprašanja v zvezi s človekovimi pravicami, in sicer v enem tednu po tem, ko je med EU in Kitajsko potekal zadnji dialog o človekovih pravicah.

Obe strani sta potrdili, da bosta nadaljevali vzporedna pogajanja o drugi fazi časovnega načrta v okviru dialoga o mobilnosti in migracijah med EU in Kitajsko, in sicer o sporazumu o poenostavitvi vizumskih postopkov in sporazumu o sodelovanju pri obravnavanju nedovoljenih migracij.

EU in Kitajska sta se dogovorili tudi o začetku novih dialogov o vprašanjih v zvezi z drogami in humanitarni pomoči.

* Imeni popravljeni ob 16:42, 16. 7. 2018.

Več informacij

Spletno mesto vrha EU-Kitajska

Odnosi EU-Kitajska (informativni pregled)

Skupna izjava po 20. vrhu EU-Kitajska

Pripombe predsednika Jeana-Clauda Junckerja na novinarski konferenci po 20. vrhu EU-Kitajska

Osrednji govor predsednika Jeana-Clauda Junckerja na okrogli mizi o poslovanju med EU in Kitajsko

Spletno mesto delegacije Evropske unije na Kitajskem

 

IP/18/4521

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar