Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Szczyt UE–Chiny: pogłębianie strategicznego globalnego partnerstwa

Beijing, 16 lipca 2018 r.

Podczas 20. szczytu Unii Europejskiej i Chińskiej Republiki Ludowej, który odbył się w dniu dzisiejszym w Pekinie, podkreślono, że partnerstwo to osiągnęło nowy poziom pod względem znaczenia dla naszych obywateli, dla obszarów sąsiedzkich i dla społeczności międzynarodowej w szerszym kontekście.

Unię Europejską na tym szczycie reprezentowali przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Chińską Republikę Ludową reprezentował premier Li Keqiang. W szczycie wzięli również udział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej do spraw miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności Jyrki Katainen, komisarz do spraw handlu Cecilia Malmström oraz komisarz do spraw transportu Violeta Bulc. Przewodniczący Donald Tusk i przewodniczący Jean-Claude Juncker spotkali się również z prezydentem Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem.

Zawsze mocno wierzyłem w potencjał partnerstwa między UE a Chinami. W dzisiejszym świecie takie partnerstwo ma większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej. Nasza współpraca po prostu ma sens, powiedział przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Europa jest największym partnerem handlowym Chin, a Chiny są naszym drugim największym partnerem handlowym. Wartość handlu towarami pomiędzy nami wynosi każdego dnia ponad 1,5 mld euro. Ale wiemy także, że możemy zrobić znacznie więcej. Dlatego tak ważne jest, że w dniu dzisiejszym poczyniliśmy postępy w odniesieniu do kompleksowej umowy inwestycyjnej dzięki pierwszej wymianie ofert dotyczących dostępu do rynku, a także w kierunku osiągnięcia porozumienia w sprawie oznaczeń geograficznych. Pokazuje to, że chcemy stworzyć więcej możliwości dla obywateli w Chinach i w Europie.

Pełną wypowiedź przewodniczącego Junckera wygłoszoną na konferencji prasowej po szczycie można znaleźć na stronie internetowej.

Wspólne oświadczenie na zakończenie szczytu przyjęte przez Unię Europejską i Chiny odzwierciedla szeroki zakres pogłębionych stosunków pomiędzy UE a Chinami oraz pozytywny wpływ, jaki takie partnerstwo może mieć, w szczególności jeśli chodzi o wyzwania globalne i regionalne, na przykład zmianę klimatu, wspólne zagrożenia dla bezpieczeństwa, propagowanie multilateralizmu oraz wspieranie otwartego i sprawiedliwego handlu. Szczyt ten ma miejsce po dialogu strategicznym wysokiego szczebla, któremu to dialogowi współprzewodniczyli wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa/wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Federica Mogherini oraz doradca państwa chińskiego Wang Yi, w Brukseli w dniu 1 czerwca, oraz po dialogu wysokiego szczebla w dziedzinie gospodarki i handlu, któremu współprzewodniczyli wiceprzewodniczący Jyrki Katainen i chiński wicepremier Liu He, w Pekinie dnia 25 czerwca.

20. szczyt ukazuje wiele konkretnych sposobów, w jakie Unia Europejska i Chiny zacieśniają już i tak wszechstronne relacje. Oprócz wspólnego oświadczenia uzgodniono szereg innych konkretnych rezultatów, obejmujących:

 

Współpraca na rzecz bardziej zrównoważonej planety

W oświadczeniu przywódców w sprawie zmiany klimatu i czystej energii Unia Europejska i Chiny zobowiązały się do zacieśnienia współpracy na rzecz gospodarek niskoemisyjnych oraz wdrożenia porozumienia klimatycznego z Paryża z 2015 r. W tym kontekście UE i Chiny zintensyfikują współpracę polityczną, techniczną, gospodarczą i naukową w odniesieniu do klimatu i czystej energii.

Z zadowoleniem przyjmując to zobowiązanie, przewodniczący Jean-Claude Juncker stwierdził: Podkreśliliśmy nasz wspólny, zdecydowany zamiar walki ze zmianą klimatu i wykazania, że odgrywamy wiodącą rolę na świecie. Potwierdza to nasze zaangażowanie na rzecz multilateralizmu i stanowi uznanie faktu, że zmiany klimatu są globalnym wyzwaniem dla wszystkich krajów na świecie. Nie ma czasu na to, aby siedzieć z założonymi rękami i spokojnie się przyglądać. Nadszedł czas na zdecydowane działania.

Wiceprzewodniczący Jyrki Katainen oraz minister ds. ekologii i środowiska Li Ganjie* podpisali również protokół ustaleń dotyczący zwiększenia współpracy w zakresie handlu uprawnieniami do emisji. Podkreśla się w nim znaczący potencjał handlu uprawnieniami do emisji w kontekście przyczynienia się do gospodarki niskoemisyjnej, oraz dodatkowo zacieśnia współpracę dwóch największych systemów handlu uprawnieniami do emisji na świecie.

W oparciu o sukces tzw. błękitnego roku (ang. Blue Year) UE–Chiny 2017 UE i Chiny podpisały również Umowę o partnerstwie na rzecz oceanów. Dwie z największych światowych gospodarek oceanicznych będą wspólnie działać na rzecz poprawy międzynarodowego zarządzania oceanami, w tym poprzez zwalczanie nielegalnych połowów i szukanie potencjalnych możliwości biznesowych i badawczych w oparciu o czyste technologie w gospodarce morskiej. Partnerstwo zawiera jasne zobowiązania do ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem, między innymi odpadami z tworzyw sztucznych; do przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie z porozumieniem paryskim oraz realizacji Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, w szczególności celu 14. Podpisanie wspomnianego partnerstwa na rzecz oceanów to pierwszy tego rodzaju krok, który otwiera możliwości przyszłych partnerstw między UE a innymi kluczowymi podmiotami polityki w zakresie oceanów.

Wiceprzewodniczący Jyrki Katainen i przewodniczący Krajowej Komisji ds. Rozwoju i Reform He Lifeng* podpisali także protokół ustaleń w sprawie współpracy na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, który to protokół stanowić będzie ramy współpracy, obejmujące dialog polityczny na wysokim szczeblu, w celu wspierania przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Współpraca obejmie strategie, prawodawstwo, polityki i badania w dziedzinach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Będzie dotyczyć systemów zarządzania i narzędzi politycznych, takich jak ekoprojekt, oznakowanie ekologiczne, rozszerzona odpowiedzialność producenta oraz ekologiczne łańcuchy dostaw, a także finansowania gospodarki o obiegu zamkniętym. Obie strony będą wymieniać się najlepszymi praktykami w kluczowych dziedzinach, a mianowicie w odniesieniu do parków przemysłowych, chemikaliów, tworzyw sztucznych i odpadów.

W kontekście unijnego Międzynarodowego programu współpracy miejskiej, w ramach szczytu, komisarz Corina Creţu była świadkiem podpisania wspólnej deklaracji pomiędzy chińskimi i europejskimi miastami: Kunming i Grenada (ES); Haikou i Nicea (FR); Yantai i Rzym (IT); Liuzhou i Barnsley (UK) i Weinan i Reggio Emilia (IT). Partnerstwa te ułatwią wymiany w celu zbadania i opracowania lokalnych planów działania odzwierciedlających zintegrowane podejście UE do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, przy jednoczesnym uwzględnieniu wyzwań społecznych, gospodarczych, demograficznych i środowiskowych.

 

Centrum otwartego i uczciwego handlu stanowi system oparty na międzynarodowych zasadach

Obecnie jestem przekonany bardziej niż kiedykolwiek, że w dobie globalizacji i współzależności multilateralizm musi stanowić podstawę naszych działań. Oczekujemy, że wszyscy nasi partnerzy będą przestrzegać międzynarodowych zasad i zobowiązań, które przyjęli i których się podjęli, w szczególności w ramach Światowej Organizacji Handlu, powiedział przewodniczący Jean-Claude Juncker w swoim głównym wystąpieniu podczas okrągłego stołu na temat działalności gospodarczej UE–Chiny w Pekinie. Spotkanie to umożliwiło przywódcom z UE i Chin wymianę poglądów z przedstawicielami środowisk biznesowych. Jednocześnie prawdą jest, że obecnie obowiązujące zasady WTO nie pozwalają na zajęcie się kwestią nieuczciwych praktyk w najbardziej skuteczny sposób. Zamiast wylewać dziecko z kąpielą musimy zachować wielostronny system i naprawić go od środka. Pełne wystąpienie przewodniczącego Junckera można znaleźć na stronie internetowej. Również komisarz Cecilia Malmström wypowiedziała się podczas tego spotkania.

Podczas szczytu UE i Chiny potwierdziły swoje zdecydowane poparcie dla opartego na zasadach, przejrzystego, niedyskryminacyjnego, otwartego i integracyjnego wielostronnego systemu handlu, którego podstawą jest WTO, i zobowiązały się do przestrzegania obowiązujących zasad WTO. Zobowiązały się również do współpracy nad reformą WTO, aby pomóc tej organizacji w sprostaniu nowym wyzwaniom, i w tym celu ustanowiły wspólną grupę roboczą ds. reformy WTO pod przewodnictwem przewodniczącego na szczeblu wiceministra.

Zadowalające postępy poczyniono w odniesieniu do trwających negocjacji w sprawie umowy inwestycyjnej, która stanowi priorytet i jest kluczowym projektem na drodze do ustanowienia i utrzymania otwartego, przewidywalnego, sprawiedliwego i przejrzystego otoczenia biznesowego dla europejskich i chińskich inwestorów. UE i Chiny wymieniły oferty dotyczące dostępu do rynku, dzięki czemu negocjacje przeszły do nowego etapu, w którym można przyspieszyć prace nad ofertami i innymi kluczowymi aspektami negocjacji. Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), część Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz chiński Fundusz Jedwabnego Szlaku (ang. Silk Road Fund) podpisały protokół ustaleń w celu potwierdzenia pierwszej współinwestycji przeprowadzonej w ramach niedawno ustanowionego Funduszu współinwestycyjnego Chiny–UE, który wspiera współpracę inwestycyjną między Unią Europejską a Chinami oraz rozwój synergii między chińską inicjatywą „Jeden pas i jeden szlak” a planem inwestycyjnym dla Europy.

W odniesieniu do stali obie strony zgodziły się wzmocnić współpracę w ramach globalnego forum ds. nadwyżki mocy produkcyjnych w przemyśle stalowym i zobowiązały się – zgodnie z decyzjami ze szczytów w Hangzhou w 2016 r. i w Hamburgu w 2017 r., jak również decyzjami ministerialnymi z 2017 r. – do realizacji uzgodnionych zaleceń politycznych.

UE i Chiny uzgodniły również, że przed końcem października – o ile to możliwe – zakończą negocjacje dotyczące umowy o współpracy w zakresie tzw. oznaczeń geograficznych i ochrony przed podrabianiem produktów spożywczych i napojów. Porozumienie w tej dziedzinie zapewniłoby wysoki poziom ochrony naszym odpowiednim oznaczeniom geograficznym, które stanowią odzwierciedlenie istotnych tradycji i bogatych zasobów zarówno po stronie UE, jak i Chin.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywności, UE i Chiny uzgodniły, że będą promować najwyższe normy bezpieczeństwa żywności i że są gotowe do uwzględnienia zasady regionalizacji oraz do rozszerzenia dostępu do rynku dla produktów spożywczych.

Podpisały ponadto plan działania dotyczący współpracy celnej między UE a Chinami w zakresie praw własności intelektualnej (2018–2020), mający służyć wzmocnieniu egzekwowania przepisów celnych w celu zwalczania podrabiania i piractwa w handlu między tymi dwoma partnerami. Wspomniany plan działania będzie także propagować współpracę między organami celnymi i innymi organami ścigania, aby powstrzymywać produkcję i rozbijać sieci dystrybucji.

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz Generalna Administracja Celna Chin podpisały strategiczne porozumienie o współpracy administracyjnej i plan działania (2018–2020) dotyczące wzmocnienia współpracy w zwalczaniu oszustw celnych, w szczególności oszustw związanych z przeładunkiem, nielegalnym handlem odpadami oraz oszustw polegających na zaniżaniu wartości.

Podczas trzeciego posiedzenia platformy łączności UE-Chiny, które odbyło się przy okazji szczytu i któremu przewodniczyła komisarz Violeta Bulc, obie strony potwierdziły swoje zaangażowanie na rzecz połączeń transportowych w oparciu o odpowiednie priorytety polityczne, zrównoważony rozwój, przepisy rynkowe i koordynację na szczeblu międzynarodowym.

W ramach wymian skupiono się na:

  • współpracy politycznej opartej na transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) oraz inicjatywie „Jeden pas i jeden szlak”, z udziałem odnośnych państw trzecich, między UE i Chinami;
  • współpracy w dziedzinie dekarbonizacji transportu i cyfryzacji, w tym na takich forach międzynarodowych jak Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) oraz Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO);
  • współpracy w zakresie projektów inwestycyjnych w oparciu o kryteria zrównoważonego rozwoju, przejrzystość i równe warunki działania w celu wspierania inwestycji w sektorze transportu między UE a Chinami.

Wspólny uzgodniony protokół z posiedzenia przewodniczących jest dostępny na stronie internetowej wraz z wykazem europejskich projektów w dziedzinie transportu przedstawionym w ramach platformy łączności UE-Chiny.

 

Partnerstwo dla obywateli

Zarówno Unia Europejska, jak i Chiny stawiają swoich obywateli w centrum przedmiotowego partnerstwa strategicznego. Prowadzono owocne dyskusje na temat współpracy zagranicznej i w zakresie bezpieczeństwa oraz sytuacji w sąsiedztwach obu partnerów. Podczas szczytu przywódcy UE i Chin dyskutowali na temat sposobów wspierania pokojowego rozwiązania sytuacji na Półwyspie Koreańskim; zobowiązania na rzecz nieprzerwanego, pełnego i skutecznego wdrożenia Wspólnego wszechstronnego planu działania – porozumienia jądrowego z Iranem; wspólnych, skoordynowanych działań na rzecz procesu pokojowego w Afganistanie; i sytuacji na wschodniej Ukrainie oraz nielegalnej aneksji Krymu i Sewastopola. Omówili również inne wyzwania w dziedzinie polityki zagranicznej i wyzwania związane z bezpieczeństwem, takie jak te na Bliskim Wschodzie, w Libii i w Afryce, jak również wspólne zaangażowanie na rzecz multilateralizmu i opartego na zasadach ładu światowego, którego podstawę stanowi Organizacja Narodów Zjednoczonych.

W ramach Roku Turystyki UE–Chiny 2018, którego celem było promowanie mniej znanych miejsc turystycznych, poprawa doświadczeń odnoszących się do podróży i turystyki oraz zapewnienie możliwości zacieśnienia współpracy gospodarczej, odbyło się już wiele udanych wydarzeń. Podczas szczytu przywódcy zobowiązali się do dalszego rozwijania odpowiednich działań, ułatwiających współpracę w dziedzinie turystyki oraz kontakty międzyludzkie.

Mając na uwadze ochronę praw człowieka i poprawę sytuacji w tym zakresie będące centralnymi wartościami Unii Europejskiej oraz jej globalnych partnerstw, przywódcy odnieśli się również do kwestii związanych z prawami człowieka, tydzień po tym, jak UE i Chiny przeprowadziły swój ostatni dialog dotyczący praw człowieka.

Obie strony potwierdziły, że będą kontynuować równoległe negocjacje dotyczące drugiej fazy planu działania odnoszącego się do dialogu UE–Chiny w zakresie migracji i mobilności, a mianowicie porozumienia w sprawie ułatwień wizowych oraz umowy o współpracy w zakresie zwalczania nielegalnej migracji.

UE i Chiny uzgodniły również rozpoczęcie nowych dialogów dotyczących kwestii związanych z narkotykami i pomocą humanitarną.

* Nazwiska zmienione 16:42 16/7/2018

Dodatkowe informacje

Strona internetowa poświęcona szczytowi UE–Chiny

Stosunki UE–Chiny (nota informacyjna)

Wspólne oświadczenie po 20. szczycie UE–Chiny

Wypowiedź przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera na konferencji prasowej po 20. szczycie UE–Chiny

Główne wystąpienie przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera podczas okrągłego stołu na temat działalności gospodarczej UE–Chiny

Strona internetowa delegatury Unii Europejskiej w Chinach

 

IP/18/4521

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar