Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

ELi ja Hiina tippkohtumine: globaalse strateegilise partnerluse süvendamine

Beijing, 16. juuli 2018

Täna Pekingis toimunud Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi tippkohtumine on oluline märk selle kohta, et partnerlus on jõudnud uuele tähtsusastmele nii meie kodanike ja naaberpiirkondade kui ka laiema rahvusvahelise avalikkuse jaoks.

Euroopa Liitu esindasid tippkohtumisel Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk. Hiina Rahvavabariiki esindas peaminister Li Keqiang. Tippkohtumisel osalesid ka Euroopa Komisjoni töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav asepresident Jyrki Katainen, kaubandusvolinik Cecilia Malmström ja transpordivolinik Violeta Bulc. Eesistuja Tusk ja president Juncker kohtusid ka Hiina Rahvavabariigi presidendi Xi Jinpingiga.

„Olen alati kindlalt uskunud ELi ja Hiina partnerlusse ja tänases maailmas on see partnerlus olulisem kui iial varem. Meie koostöö on lihtsalt mõttekas,“ ütles Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker. „Euroopa on Hiina suurim kaubanduspartner ja Hiina on meie suuruselt teine kaubanduspartner. .Iga päev liigub meie vahel rohkem kui 1,5 miljardi euro eest kaupu. Kuid me teame, et suudame teha palju enam. Seepärast ongi nii oluline, et tegime täna edusamme igakülgse investeerimiskokkuleppe vallas vahetades esmakordselt turulepääsu pakkumisi, ja jõudsime lähemale geograafiliste tähiste kokkuleppe sõlmimisele. See näitab, et me soovime luua Hiina ja Euroopa kodanikele rohkem võimalusi.“

President Junckeri täielik sõnavõtt tippkohtumisejärgsel pressikonverentsil on kättesaadav veebis.

Euroopa Liidu ja Hiina tippkohtumisejärgne ühisavaldus näitab ELi ja Hiina suhete ulatust ja põhjalikkust ning positiivset mõju, mida selline partnerlus võib avaldada eelkõige sellistele globaalsetele ja piirkondlike probleemidele nagu kliimamuutus, ühised julgeolekuohud, mitmepoolsuse ning avatud ja õiglase kaubanduse edendamine. Tippkohtumisele eelnes 1. juunil Brüsselis toimunud kõrgetasemeline strateegiline dialoog, mille kaaseesistujateks olid ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja/Euroopa Komisjoni asepresident Federica Mogherini ja Hiina riiginõunik Wang Yi, ja 25. juunil Pekingis toimunud kõrgetasemeline majandus- ja kaubandusdialoog, mille kaaseesistujateks olid asepresident Katainen ja Hiina asepeaminister Liu He.

20. tippkohtumine näitab paljusid viise, kuidas Euroopa Liit ja Hiina konkreetselt tugevdavad juba niigi ulatuslikke omavahelisi suhteid. Lisaks ühisavaldusele lepiti kokku mitmes muus konkreetses dokumendis, mille hulgas olid järgmised:

 

Koostöö jätkusuutlikuma planeedi nimel

Juhtide avalduses kliimamuutuse ja puhta energeetika kohta kohustusid Euroopa Liit ja Hiina tõhustama omavahelist koostööd vähese kasvuhoonegaaside heitega majandusele üleminekul ja 2015. aasta Pariisi kliimakokkuleppe rakendamisel. Sellega tõhustavad EL ja Hiina kliimamuutuste ja puhta energia alast poliitilist, tehnilist, majanduslikku ja teaduskoostööd.

President Juncker tervitas seda kohustust, öeldes: „Oleme rõhutanud meie kindlat otsust võidelda kliimamuutuse vastu ja näidata, et oleme sel alal maailmas esirinnas. See näitab, et oleme pühendunud mitmepoolsusele ja tunnistame, et kliimamuutus on globaalprobleem, mis mõjutab kõiki maailma riike. Meil ei ole aega end lõdvaks lasta: aeg on tegudeks!“

Vastastikuse mõistmise memorandumile koostöö tõhustamise kohta heitkogustega kauplemise valdkonnas kirjutasid alla ka asepresident Katainen ning ökoloogia- ja keskkonnaminister He Ganjie*. Selles memorandumis tunnistatakse heitkogustega kauplemise olulist potentsiaali liikumisel vähese CO2-heitega majanduse suunas ning see tõhustab veelgi kahe suurima heitkogustega kauplemise süsteemi koostööd.

Tuginedes ELi-Hiina 2017. aasta algatuse „Blue Year“ edule, kirjutasid EL ja Hiina alla ka ookeane käsitlevale partnerluslepingule. Kaks maailma suurimat ookeanimajandust hakkavad tegema koostööd ookeanide rahvusvahelise valitsemise parandamiseks, sh võideldes ebaseadusliku kalapüügi vastu ja uurides puhastel tehnoloogiatel põhinevaid äri- ja teadusuuringute võimalusi meremajanduses. Partnerlus hõlmab selgeid kohustusi kaitsta merekeskkonda saastumise, sh plastireostuse eest, võidelda kooskõlas Pariisi kokkuleppega kliimamuutuse vastu ja rakendada kestliku arengu tegevuskava 2030, eelkõige 14. eesmärki. Sellisele ookeane käsitlevale partnerluslepingule kirjutati alla esmakordselt ning see avab ukse tulevastele partnerlussuhetele ELi ja muude peamiste ookeanidega seotud osalejate vahel.

Asepresident Katainen ning riikliku arengu- ja reformikomisjoni esimees He Lifeng* kirjutasid alla vastastikuse mõistmise memorandumile koostöö kohta ringmajanduse valdkonnas, millega luuakse koostööraamistik, sh kõrgetasemeline valdkonnapoliitika dialoog, et toetada üleminekut ringmajandusele. Koostöö hõlmab strateegiaid, õigusakte, poliitikat ja teadusuuringuid vastastikust huvi pakkuvates valdkondades. See on suunatud juhtimissüsteemidele ja sellistele poliitikavahenditele nagu ökodisain, ökomärgised, laiendatud tootjavastutus ja keskkonnahoidlikud tarneahelad, samuti ringmajanduse rahastamisele. Mõlemad pooled vahetavad parimaid tavasid sellistes olulistes valdkondades nagu tööstuspargid, kemikaalid, plastid ja jäätmed.

Volinik Creţu juuresviibimisel allkirjastati tippkohtumisel ELi rahvusvahelise linnade koostöö programmi raames ühisavaldused järgmiste Hiina ja Euroopa linnade vahel: Kunming ja Granada (Hispaania), Haikou ja Nice (Prantsusmaa), Yantai ja Rooma (Itaalia), Liuzhou ja Barnsley (Ühendkuningriik) ning Weinan ja Reggio Emilia (Itaalia). Need partnerlused hõlbustavad suhtlemist selliste kohalike tegevuskavade läbivaatamiseks ja arendamiseks, mis peegeldavad ELi integreeritud lähenemisviisi kestlikule linnaarendusele, tegeledes samal ajal sotsiaalsete, majanduslike, demograafiliste ja keskkonnaprobleemidega.

 

Rahvusvahelistel normidel põhineva süsteemi muutmine avatud ja õiglase kaubanduse keskmeks

„Olen rohkem kui iial varem veendunud selles, et globaliseerumise ja omavahelise seotuse ajastul peab kõik, mida me teeme, olema mitmepoolne. Me eeldame, et kõik meie partnerid järgivad rahvusvahelisi norme ja kohustusi, mille nad on võtnud eelkõige Maailma Kaubandusorganisatsiooni raames,“ ütles president Jean-Claude Juncker oma kõnes äriringkondade ümarlaual Pekingis, mis andis ELi ja Hiina juhtidele võimaluse vahetada mõtteid äriringkondade esindajatega. „Samal ajal on tõsi, et praegu kehtivad WTO eeskirjad ei võimalda lahendada ebaausate tavadega seotud probleeme kõige tõhusamal viisil: pigem viivad need lapse väljaviskamisele koos pesuveega. Me kõik peame mitmepoolset süsteemi hoidma ja seestpoolt täiustama.“ President Junckeri täielik sõnavõtt on kättesaadav veebis. Samal üritusel pidas kõne ka volinik Malmström.

EL ja Hiina kinnitasid tippkohtumisel kindlat toetust normipõhisele, läbipaistvale, mittediskrimineerivale, avatud ja kaasavale mitmepoolsele kaubandussüsteemile, mille keskmes on WTO, ning kohustusid täitma kehtivaid WTO norme. Samuti kohustusid nad tegema koostööd WTO reformimisel, et aidata sel toime tulla uute probleemidega, ning moodustasid selleks ühise WTO reformi alase töörühma, mille eesistumine toimub aseministrite tasemel.

Tublisid edusamme tehti käimasolevatel läbirääkimistel investeerimislepingu sõlmimiseks, mis on peamine prioriteet ja oluline projekt avatud ja prognoositava, õiglase ja läbipaistva ärikeskkonna loomisel ja säilitamisel Euroopa ja Hiina investoritele. EL ja Hiina vahetasid turulepääsu pakkumisi, viies läbirääkimised nii järgmisse etappi, kus saab kiirendada tööd pakkumiste ja muude läbirääkimiste oluliste aspektide vallas. Euroopa Investeerimispanga gruppi kuuluv Euroopa Investeerimisfond ja Hiina Siiditee fond kirjutasid alla vastastikuse mõistmise memorandumile eesmärgiga kinnitada esimest kaasinvesteeringut, mis tehti hiljutiasutatud Hiina ja ELi kaasinvesteerimise fondi kaudu, mille kaudu edendatakse Euroopa Liidu ja Hiina vahelist investeerimiskoostööd, samuti koostoimet Hiina majandusvööndi ja maanteede algatuse ning Euroopa investeerimiskava vahel.

Terase valdkonnas leppisid osapooled kokku, et nad tugevdad koostööd terasetööstuse liigse tootmisvõimsuse ülemaailmsel foorumil, ja andsid kooskõlas 2016. aasta Hangzhou ja 2017. aasta Hamburgi tippkohtumise, aga samuti ministrite 2017. aasta otsustega lubaduse rakendada ellu kokkulepitud poliitilised soovitused.

Samuti leppisid EL ja Hiina kokku, et võimaluse korral viiakse enne oktoobri lõppu lõpule läbirääkimised seoses koostöölepinguga iseloomulike toiduainete ja jookide, nn geograafiliste tähiste jäljendamise eest kaitsmise kohta. Kokkulepe selles valdkonnas tagaks kõrge kaitsetaseme mõlema poole geograafilistele tähistele, mis esindavad nii ELi kui ka Hiina olulisi traditsioone ja rikkusi.

Toiduohutuse valdkonnas leppisid EL ja Hiina kokku edendada kõrgeimaid toiduohutuse norme, on valmis arvestama piirkondadeks jaotamise põhimõtet ja pühendunud toiduainete turulepääsu laiendamisele.

EL ja Hiina kirjutasid alla ka ELi ja Hiina intellektuaalomandiõiguste valdkonna tollikoostöö tegevuskavale (2018–2020), eesmärgiga tõhustada õiguskaitset tollis, et võidelda omavahelises kaubanduses võltsimise ja piraatluse vastu. Tegevuskavaga edendatakse ka tolli koostööd muude õiguskaitseasutuste ja ametitega, et peatada tootmine ja likvideerida turustusvõrgud

Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) ja Hiina tolliamet kirjutasid alla strateegilisele halduskoostöö lepingule ning tollipettuste vastase võitluse tugevdamise tegevuskavale (2018–2020) eelkõige ümberlaadimispettuste, jäätmete salakaubaveo ja kauba väärtuse tegelikust väiksemana näitamisega seotud pettuste valdkonnas.

Tippkohtumise raames toimunud kolmandal ELi ja Hiina ühenduvusplatvormi kohtumisel, mille eesistuja oli ELi poolt volinik Bulc, kinnitasid osapooled taas oma pühendumust transpordi ühenduvuse tagamisele poliitiliste prioriteetide, kestlikkuse, turueeskirjade ja rahvusvahelise kooskõlastustegevuse alusel.

Teabevahetus keskendus järgmisele:

  • poliitiline koostöö üleeuroopalise transpordivõrgu raamistiku ning majandusvööndi ja maanteede algatuse alusel, kaasates ELi ja Hiina vahel asuvaid kolmandaid riike;
  • koostöö transpordi dekarboniseerimise ja digitaliseerimise valdkonnas, k.a sellistel rahvusvahelistel foorumitel nagu Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon ja Rahvusvaheline Mereorganisatsioon;
  • koostöö kestlikkuse, läbipaistvuse ja võrdsete võimaluste kriteeriumidel põhinevate investeerimisprojektide valdkonnas, et edendada ELi ja Hiina vahelisi investeeringuid transporti.

Eesistujate kohtumise ühiselt kokkulepitud protokoll on kättesaadav veebis koos ELi ja Hiina ühilduvusplatvormi raames esitletud Euroopa transpordiprojektide loeteluga.

 

Partnerlus inimeste vahel

Euroopa Liit ja Hiina keskenduvad strateegilises partnerluses oma kodanikele. Peeti sisukaid arutelusid, mille teemaks oli välis- ja julgeolekupoliitika alane koostöö ning olukord poolte naabruskondades. ELi ja Hiina juhid arutasid tippkohtumisel, kuidas toetada olukorra rahumeelset lahendamist Korea poolsaarel, oma pühendumust Iraani tuumakokkuleppe ehk ühise laiaulatusliku tegevuskava jätkuvale, täielikule ja tulemuslikule rakendamisele, ühist koordineeritud tegutsemist Afganistani rahuprotsessi alal, samuti olukorda Ida-Ukrainas ning Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikku annekteerimist. Peale selle arutasid nad muid välis- ja julgeolekupoliitika probleeme näiteks Lähis-Idas, Liibüas ja Aafrikas, samuti oma ühist pühendumust mitmepoolsusele ja normipõhisele rahvusvahelisele korrale, mille keskmes on Ühinenud Rahvaste Organisatsioon.

Juba on toimunud palju edukaid üritusi Hiina ja ELi turismiaasta 2018 raames: turismiaasta, eesmärk on edendada vähemtuntud turismisihtpunkte, parandada reisi- ja turismielamusi ning luua võimalusi majanduskoostöö laiendamiseks. Juhid kohustusid tippkohtumisel edendama asjakohast tegevust, mis hõlbustab turismikoostööd ja inimestevahelisi kontakte.

Võttes arvesse, et Euroopa Liidu ja tema üleilmsete partnerite tähelepanu keskmes on inimõiguste kaitsmine ja parandamine, pöörasid juhid tähelepanu ka inimõigustega seotud küsimustele. Nädal pärast tippkohtumist pidasid EL ja Hiina oma viimase inimõigustealase dialoogi.

Mõlemad pooled kinnitasid oma soovi jätkata paralleelseid läbirääkimisi ELi ja Hiina liikuvuse ja rändedialoogi tegevuskava teise etapi, nimelt viisalihtsustuskokkuleppe ja kokkuleppe üle koostöö kohta võitlusel ebaseadusliku rände vastu.

EL ja Hiina leppisid samuti kokku, et uimastitega seotud küsimustes ja humanitaarabi vallas alustatakse uusi dialooge.

* Nimed parandatud 16:42 16.7.2018

Lisateave

ELi–Hiina tippkohtumine

Teabeleht ELi ja Hiina vaheliste suhete kohta

ELi ja Hiina 20. tippkohtumise järgne ühisavaldus

President Jean-Claude Junckeri märkused ELi ja Hiina 20. tippkohtumise järgsel pressikonverentsil

President Jean-Claude Junckeri põhiettekanne ELi ja Hiina äriringkondade ümarlaual

Euroopa Liidu delegatsioon Hiinas, veebisait

 

IP/18/4521

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar