Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Topmødet mellem EU og Kina: uddybning af det strategiske globale partnerskab

Beijing, den 16. juli 2018

Med det 20. topmøde mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kina, der blev afholdt i dag i Beijing, blev det understreget, at partnerskabet har nået et nyt vigtigt niveau for vores egne borgere, for vores respektive naboregioner og for det internationale samfund mere generelt.

Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, og formanden for Det Europæiske Råd, Donald Tusk, repræsenterede EU ved topmødet. Folkerepublikken Kina var repræsenteret af premierminister Li Keqiang. Jyrki Katainen, næstformand for Europa-Kommissionen med ansvar for beskæftigelse, vækst, investeringer og konkurrenceevne, handelskommissær Cecilia Malmström og transportkommissær Violeta Bulc deltog også i topmødet. Donald Tusk og Jean-Claude Juncker mødtes også med Folkerepublikken Kinas præsident Xi Jinping.

"Jeg har altid troet fast på potentialet i en partnerskabsaftale mellem EU og Kina. Og i den verden, som vi lever i i dag, er partnerskabsaftalen vigtigere end nogensinde. Vores samarbejde giver ganske enkelt mening", sagde formanden for Europa-Kommissionen, Jean-Claude Juncker. "Europa er Kinas største handelspartner, og Kina er vores andenstørste handelspartner. Vores samlede indbyrdes varehandel er på mere end 1,5 mia. EUR pr. dag. Men vi ved også, at vi kan gøre meget mere. Det er derfor, at det er så vigtigt, at vi i dag har gjort fremskridt med hensyn til den samlede investeringsaftale gennem en første udveksling af tilbud om markedsadgang og med hensyn til aftalen om geografiske betegnelser. Dette viser, at vi ønsker at skabe flere muligheder for folk i Kina og i Europa."

Formand Junckers bemærkninger på pressekonferencen efter topmødet er tilgængelige online i deres helhed.

Den fælles erklæring fra topmødet, som er vedtaget af Den Europæiske Union og Kina, viser bredden og dybden i forholdet mellem EU og Kina og den positive indvirkning, som et sådant partnerskab kan have, især når det kommer til håndteringen af globale og regionale udfordringer som klimaændringer, fælles sikkerhedstrusler, fremme af multilateralisme og fremme af åben og retfærdig handel. Topmødet følger den strategiske dialog på højt plan, som blev ledet af EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender/næstformand for Europa-Kommissionen, Federica Mogherini og den kinesiske statsrådgiver, Wang Yi, i Bruxelles den 1. juni, og den økonomiske og handelsmæssige dialog på højt plan under ledelse af næstformand Jyrki Katainen og den kinesiske vicepremierminister, Liu He, i Beijing den 25. juni.

Dette 20. topmøde viser de mange måder, hvorpå Den Europæiske Union og Kina konkret styrker deres allerede vidtrækkende forhold. Udover den fælles erklæring blev der nået en række andre konkrete resultater, bl.a.:

 

Samarbejdet om en mere bæredygtig planet

I erklæringen fra EU's og Kinas ledere om klimaændringer og ren energi har Den Europæiske Union og Kina forpligtet sig til at intensivere deres samarbejde henimod lave drivhusgasemissioner og gennemførelsen af Parisaftalen om klimaændringer fra 2015. Derigennem intensiverer EU og Kina deres politiske, tekniske, økonomiske og videnskabelige samarbejde om klimaændringer og ren energi.

Jean-Claude Juncker hilste denne forpligtelse velkommen og sagde : " Vi har understreget vores fælles stærke beslutsomhed om at bekæmpe klimaændringerne og udvise globalt lederskab. Dette viser vores tilsagn om multilateralisme og vores anerkendelse af, at klimaændringerne er en global udfordring, der berører alle lande i verden. Vi kan ikke længere læne os tilbage og se passivt til. Det er på tide at tage afgørende skridt nu."

Næstformand Jyrki Katainen og minister for økologi og miljø, Li Ganjie*, har også underskrevet et aftalememorandum om et øget samarbejde om emissionshandel der anerkender emissionshandelens betydelige potentiale for at bidrage til en lavemissionsøkonomi, og yderligere styrker samarbejdet mellem de to største emissionshandelssystemer i verden.

EU og Kina har også underskrevet en partnerskabsaftale om oceaner for at bygge videre på successen fra 2017 med "EU-China Blue Year". To af verdens største oceanøkonomier skal arbejde sammen for at forbedre den internationale forvaltning af verdenshavene, bl.a. ved at bekæmpe ulovligt fiskeri og udforske potentielle erhvervs- og forskningsmuligheder, som er baseret på rene teknologier, i den maritime økonomi. Partnerskabsaftalen indeholder klare forpligtelser om at beskytte det maritime miljø mod forurening, bl.a. plastaffald, håndtere klimaændringer i overensstemmelse med Paris-aftalen og gennemføre 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, især mål 14. Undertegnelsen af denne oceanpartnerskabsaftale er den første af sin slags og åbner døren for fremtidige partnerskabsaftaler mellem EU og andre vigtige oceanaktører.

Næstformand Katainen og formanden for Kinas nationale udviklings- og reformkommission, He Lifeng, har også underskrevet et aftalememorandum om samarbejdet om cirkulær økonomi, der vil danne en ramme for samarbejdet, herunder en politisk dialog på højt plan, for at støtte overgangen til en cirkulær økonomi. Samarbejdet vil dække strategier, lovgivning, politikker og forskning på områder af gensidig interesse. Det vil omfatte forvaltningssystemer og politikværktøjer såsom miljøvenligt design, miljømærkning, udvidet producentansvar og grønne forsyningskæder samt finansiering af den cirkulære økonomi. Begge sider vil udveksle bedste praksis på centrale områder som industriparker, kemikalier, plastic og affald.

I tilknytning til topmødet overværede kommissær Corina Creţu undertegnelsen, inden for rammerne af EU's program for internationalt bysamarbejde, af en fælles erklæring mellem kinesiske og europæiske byer: Kunming og Granada (ES) Haikou og Nice (FR) Yantai og Rom (IT) Liuzhou og Barnsley (UK) og Weinan og Reggio Emilia (IT). Disse partnerskabsaftaler vil lette drøftelserne med henblik på at undersøge og udvikle lokale handlingsplaner, der afspejler EU's integrerede tilgang til bæredygtig byudvikling, samtidig med at sociale, økonomiske, demografiske og miljømæssige udfordringer gribes an.

 

Det internationale regelbaserede system i centrum for åben og retfærdig handel

"Jeg er mere end nogensinde overbevist om, at multillateralisme i denne tid med globalisering og indbyrdes uafhængighed skal være i centrum for vores indsats. Vi forventer, at alle vores partnere respekterer de internationale regler og forpligtelser, som de har indgået, navnlig inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen", sagde formand Jean-Claude Juncker i sin hovedtale på erhvervsrundbordsmødet mellem EU og Kina i Beijing, hvord EU's og de kinesiske ledere havde mulighed for at udveksle synspunkter med repræsentanter fra erhvervslivet. "Samtidig er det korrekt, at de eksisterende WTO-regler ikke giver mulighed for at håndtere uretfærdig praksis på den bedst mulige måde, men i stedet for at forkaste reglerne som et hele og dermed risikere at miste de fordele, de har, skal vi bevare vores multilaterale systemer og forbedre dem indefra." Hele formand Junckers tale er tilgængelig online. Kommissær Malmström holdt også en tale ved denne begivenhed.

På topmødet har EU og Kina bekræftet deres stærke støtte til regelbaserede, gennemsigtige, ikke-diskriminerende, åbne og inklusive multilaterale handelssystemer med Verdenshandelsorganisationen (WTO) og forpligtet sig til at opfylde de eksisterende WTO-regler. De har også forpligtet sig til at samarbejde om reformen af WTO for at kunne imødekomme nye udfordringer og har til dette formål oprettet en fælles arbejdsgruppe for WTO-reformen, med ledelse på viceministerniveau.

Der er gjort store fremskridt i de igangværende forhandlinger om investeringsaftalen, der er en topprioritet og et centralt projekt henimod etablering og opretholdelse af et åbent, forudsigeligt, retfærdigt og gennemsigtigt erhvervsmiljø for europæiske og kinesiske investorer. Endvidere har EU og Kina udvekslet tilbud om markedsadgang og dermed ført forhandlingerne ind i en ny fase, hvor arbejdet om tilbuddene og andre vigtige aspekter af forhandlingerne kan intensiveres. Den Europæiske Investeringsfond (EIF), en del af Den Europæiske Investeringsbank og Kinas "Silk Road Fund (SRF)" har undertegnet et aftalememorandum med henblik på at bekræfte deres første fælles investering, som blev gennemført i forbindelse med den nyligt oprettede investeringsfond mellem EU og Kina (“CECIF”), som fremmer investeringssamarbejdet mellem Den Europæiske Union og Kina og udviklingen af synergier mellem Kinas "ét bælte, én vej"-initiativ og investeringsplanen for Europa .

Hvad angår stål, blev begge parter enige om at styrke deres samarbejde i det globale forum om overkapacitet på stålområdet og forpligtede sig til i overensstemmelse med beslutningerne fra topmøderne i Hangzhou i 2016 og i Hamburg i 2017 samt ministerbeslutningerne fra 2017 at nå målet om at gennemføre de politisk vedtagne anbefalinger.

EU og Kina aftalte også at afslutte forhandlingerne om aftalen om samarbejde om og beskyttelse mod efterligninger af karakteristiske føde- og drikkevarer, de såkaldte geografiske betegnelser, før udgangen af oktober om muligt. En aftale på dette område resulterer i et højt niveau for beskyttelsen af vores respektive geografiske betegnelser, der repræsenterer vigtige traditioner og rige ressourcer for både EU og Kina.

På området for fødevaresikkerhed blev EU og Kina enige om at fremme de højeste fødevaresikkerhedsstandarder og er parate til at tage regionaliseringsprincippet i betragtning og har forpligtet sig til at udvide markedsadgangen for fødevarer.

EU og Kina har også undertegnet handlingsplanen om EU's og Kinas toldsamarbejde om intellektuelle ejendomsrettigheder (2018-2020) med det formål at styrke toldmyndighedernes håndhævelse for at bekæmpe varemærkeforfalskning og piratkopiering i samhandelen. Handlingsplanen vil også fremme samarbejdet mellem toldmyndigheder og andre retshåndhævende organer og myndigheder for at bringe produktionen til ophør og opløse distributionsnetværk.

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og hovedadministrationen for Kinas toldmyndigheder har undertegnet en strategisk aftale om administrativt samarbejde og en handlingsplan for 2018-2020 om styrkelsen af samarbejdet om bekæmpelse af toldsvig, især inden for omladningssvig, ulovlig handel med affald og svig i forbindelse med undervurdering.

På det tredje møde mellem EU og Kina om forbindelsesplatformen, som blev holdt i tilknytning til topmødet og blev ledet af EU-Kommissær Violeta Bulc, bekræftede de to parter igen deres engagement i transportforbindelser på baggrund af deres respektive politikprioriteter, bæredygtighed, markedsregler og international koordinering.

Drøftelserne vedrørte navnlig:

  • det politiske samarbejde på grundlag af det transeuropæiske transportnet (TEN-T) og initiativet om ét bælte, én vej, som inddrager relevante tredjelande mellem EU og Kina
  • samarbejdet om dekarbonisering af transport og digitalisering, herunder i internationale fora såsom Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) og Den Internationale Søfartsorganisation (IMO)
  • samarbejdet om investeringsprojekter, der er baseret på bæredygtighedskriterier, gennemsigtighed og lige vilkår til fremme af investeringer i transport mellem EU og Kina.

Det fælles vedtagne referat fra formændenes møde er tilgængeligt online sammen med listen over europæiske transportprojekter, som blev præsenteret på forbindelsesplatformen mellem EU og Kina

 

En partnerskabsaftale til glæde for befolkningen

Den Europæiske Union og Kina sætter deres respektive borgere i centrum for den strategiske partnerskabsaftale. Der var gode drøftelser om samarbejdet om udenrigs- og sikkerhedspolitik og situationen i deres respektive naboskabslande. På topmødet drøftede EU's og de kinesiske ledere måder, hvorpå der kan opnås en fredelig løsning på den koreanske halvø, deres engagement i den fortsatte, fulde og effektive gennemførelse af den en fælles omfattende handlingsplan – atomaftalen med Iran, fælles koordineret indsats for fredsprocessen i Afghanistan, og situationen i det østlige Ukraine og den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol. De drøftede også andre udenrigs- og sikkerhedsudfordringer såsom Mellemøsten, Libyen og Afrika samt deres fælles målsætning om multilateralisme og den regelbaserede verdensorden med FN i centrum.

Mange succesfulde aktiviteter er allerede blevet gennemført inden for rammerne af "Turismeåret EU-Kina 2018", som har til formål at fremme mindre kendte rejsemål, forbedre rejse- og turismeerfaringer og give muligheder for at øge det økonomiske samarbejde. På topmødet har lederne forpligtet sig til yderligere at fremskynde relevante aktiviteter, lette turismesamarbejdet og kontakten mellem folk.

Med beskyttelsen og forbedringen af menneskerettigheder som noget helt centralt for Den Europæiske Union og dens globale partnerskaber drøftede lederne også spørgsmål om menneskerettigheder en uge efter, at EU og Kina holdt sin seneste menneskerettighedsdialog.

Begge parter har bekræftet, at de vil gå videre med de parallelle forhandlinger om anden fase af køreplanen for mobilitets- og migrationsdialogen mellem EU og Kina, navnlig om en aftale om en lempelse af visumreglerne og en aftale om samarbejde om bekæmpelse af irregulær migration.

EU og Kina er også blevet enige om at indlede nye dialoger om narkotikarelaterede spørgsmål og om humanitær bistand.

* Navne rettet 16:42 16/07/2018

Yderligere oplysninger

Hjemmesiden for topmødet mellem EU og Kina

Forbindelserne mellem EU og Kina (faktablad)

Fælles erklæring efter det 20. topmøde mellem EU og Kina

Formand Jean-Claude Junckers bemærkninger på pressekonferencen efter det 20. topmøde mellem EU og Kina

Hovedtale af formand Jean-Claude Juncker på erhvervsrundbordsmødet mellem EU og Kina

Websted for EU's delegation i Kina

 

IP/18/4521

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar