Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Summit EU-Čína: prohlubování strategického globálního partnerství

Beijing 16. července 2018

Na 20. summitu Evropské unie a Čínské lidové republiky, jenž se konal dnes v Pekingu, bylo zdůrazněno, že toto partnerství dosáhlo nové úrovně důležitosti pro naše obyvatele, naše sousední regiony a širší mezinárodní společenství.

Evropskou unii na summitu zastupovali předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker a předseda Evropské rady Donald Tusk. Čínskou lidovou republiku zastupoval premiér Li Kche-čchiang. Summitu se rovněž zúčastnili místopředseda Evropské komise pro pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost Jyrki Katainen, komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová a komisařka pro dopravu Violeta Bulcová. Předsedové Tusk a Juncker se setkali také s prezidentem Čínské lidové republiky Si Ťin-pchingem.

„Vždy jsem pevně věřil, že partnerství mezi EU a Čínou má potenciál. V dnešním světě je takové partnerství důležitější než kdykoli předtím. Naše spolupráce jednoduše dává smysl“, prohlásil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. „Evropa je největším obchodním partnerem Číny a Čína druhým největším Evropy. Každý den dosahuje obchod se zbožím mezi námi více než 1,5 miliard EUR. Víme však také, že toho zvládneme mnohem více. Proto je tak důležité, že jsme dnes dosáhli pokroku u komplexní dohody o investicích prostřednictvím první výměny nabídek přístupu na trh a u dohody o zeměpisných označeních. Je to důkazem naší vůle vytvořit více příležitostí pro lidi v Číně i v Evropě.“

Celý proslov předsedy Junckera z tiskové konference, jež se konala po summitu, je k dispozici online.

Evropská unie a Čína se dohodly na společném prohlášení ze summitu. Prohlášení ilustruje šířku a hloubku vztahů mezi EU a Čínou a pozitivní dopad, jež toto partnerství může mít, a to zejména pokud se jedná o řešení celosvětových a regionálních problémů, jako jsou změna klimatu, společné bezpečnostní hrozby, prosazování multilateralismu a podpora otevřeného a spravedlivého obchodu. Summit navazuje na strategický dialog na vysoké úrovni pořádaný v Bruselu dne 1. června, kterému spolupředsedali vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyně Evropské komise Federica Mogheriniová a čínský státní poradce Wang I, a na zasedání hospodářského a obchodního dialogu na vysoké úrovni v Pekingu dne 25. června, jemuž spolupředsedali místopředseda Katainen a čínský místopředseda Liu He.

Tento 20. summit poukazuje na mnoho způsobů, jimiž Evropská unie a Čína konkrétně posilují svůj již tak komplexní vztah. Kromě společného prohlášení byla dohodnuta řada dalších konkrétních cílů, včetně:

 

Společně k udržitelnější planetě

V prohlášení vedoucích představitelů o změně klimatu a čisté energii se Evropská unie a Čína zavázaly posílit vzájemnou spolupráci směrem k ekonomikám s nízkými emisemi skleníkových plynů a k provádění Pařížské dohody o změně klimatu z roku 2015. Obě strany tak v této oblasti zintenzivní politickou, technickou, hospodářskou a vědeckou spolupráci.

Předseda Juncker tento závazek uvítal a poznamenal k tomu: „Zdůraznili jsme naše společné silné odhodlání bojovat proti změně klimatu a prokázat své celosvětové vedoucí postavení. Jde o důkaz našeho závazku k multilateralismu a uznání toho, že změna klimatu je celosvětový problém, jenž má dopad na všechny země světa. Nemáme čas, abychom jen nečinně přihlíželi. Nyní je třeba provést rozhodná opatření.“

Místopředseda Katainen a ministr pro ekologii a životní prostředí Li Kan-ťie* podepsali Memorandum o porozumění s cílem posílit spolupráci v oblasti obchodování s emisemi, v němž se uznává významný potenciál obchodování s emisemi, pokud jde o jeho přispění k nízkouhlíkovému hospodářství, a dále posiluje spolupráce dvou největších systémů obchodování s emisemi na světě.

V návaznosti na úspěch projektu EU a Číny „Blue Year“ obě strany rovněž podepsaly dohodu o partnerství v oblasti oceánů. Dvě z největších světových ekonomik v oblasti oceánů budou spolupracovat na zlepšení jejich mezinárodní správy, a to včetně boje proti nezákonnému rybolovu a zkoumání možných příležitostí pro podniky a výzkum v námořním hospodářství založených na čistých technologiích. Dohoda obsahuje jasné závazky týkající se ochrany mořského prostředí před znečištěním, včetně plastového odpadu, zmírňování dopadů změny klimatu v souladu s Pařížskou dohodou a provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, zejména cíle 14. Podpis této dohody o partnerství v oblasti oceánů je první svého druhu a otevírá cestu pro budoucí partnerství mezi EU a dalšími klíčovými subjekty v této oblasti.

Místopředseda Katainen a předseda Národní komise pro rozvoj a reformy Che Li-feng* podepsali rovněž Memorandum o porozumění týkající se spolupráce v oblasti oběhového hospodářství. To poskytne rámec pro spolupráci při podpoře přechodu k oběhovému hospodářství, a to včetně politického dialogu na vysoké úrovni. Spolupráce se bude týkat strategií, legislativy, politik a výzkumu v oblastech společného zájmu. Bude se zabývat řídícími systémy a politickými nástroji, jako jsou ekodesign, ekoznačka, rozšířená odpovědnost výrobce a ekologických dodavatelských řetězců, jakož i financování oběhového hospodářství. Obě strany si budou vyměňovat osvědčené postupy v klíčových oblastech, jako jsou průmyslové parky, chemické výrobky, plasty a odpad.

V kontextu programu EU pro mezinárodní spolupráci mezi městy se komisař Creţu v rámci summitu zúčastnil podpisu společného prohlášení mezi těmito čínskými a evropskými městy: Kchun-ming a Granada (ES); Chaj-kchou a Nice (FR); Jen-tchaj a Řím (IT); Liou-čou a Barnsley (UK) a Wej-nan a Reggio Emilia (IT). Partnerství měst budou usnadňovat výměnu poznatků při zkoumání a rozvíjení místních akčních plánů odrážejících integrovaný přístup EU k udržitelnému rozvoji měst spolu s řešením sociálních, ekonomických, demografických a environmentálních otázek.

 

Mezinárodní systém založený na pravidlech jako ústřední prvek otevřeného a spravedlivého obchodu

„Nyní jsem více než kdykoli předtím přesvědčen o tom, že v době globalizace a vzájemné provázanosti musí multilateralismus tvořit jádro našich činností. Od všech našich partnerů očekáváme, že budou respektovat mezinárodní pravidla a závazky, jež přijali, zejména v rámci Světové obchodní organizace“, řekl předseda Jean-Claude Juncker ve svém hlavním projevu u kulatého stolu pro podnikatele EU-Čína v Pekingu, kde si evropští a čínští vedoucí představitelé mohli vyměnit názory se zástupci podnikatelské sféry. „Zároveň je pravda, že stávající pravidla WTO neumožňují, aby se nekalé praktiky daly co nejúčinněji řešit. Nesmíme však vylít s vaničkou i dítě, a proto je třeba, abychom všichni multilaterální systém zachovávali a zlepšovali jej zevnitř.“ Celý proslov předsedy Junckera je k dispozici online. Na události rovněž vystoupila komisařka Malmströmová.

EU a Čína na summitu potvrdily svou plnou podporu transparentnímu, nediskriminačnímu, otevřenému a inkluzivnímu mnohostrannému obchodnímu systému založenému na pravidlech s WTO jako jeho hlavním prvkem a zavázali se dodržovat stávající pravidla WTO. Rovněž přislíbili, že budou spolupracovat při reformě WTO, která organizaci umožní řešit nové výzvy, a zřídili za tímto účelem společnou pracovní skupinu pro reformu WTO s předsedou na úrovni náměstků ministrů.

Bylo dosaženo značného pokroku v probíhajících jednáních o dohodě o investicích, která je hlavní prioritou a klíčovým projektem pro vytvoření a zachování otevřeného, předvídatelného a transparentního podnikatelského prostředí pro evropské a čínské investory. EU a Čína si vyměnily nabídky přístupu na trh. Jednání tak vstoupila do nové fáze, v níž lze urychlit práci na nabídkách a dalších klíčových aspektech jednání. Evropský investiční fond (EIF), který je součástí skupiny Evropské investiční banky, a čínský Fond hedvábné stezky (Silk Road Fund, SRF) podepsaly memorandum o porozumění s cílem potvrdit první společné investice prováděné v rámci nedávno zřízeného fondu pro společné investice Číny a EU (CECIF). Ten podporuje spolupráci v oblasti investic mezi Evropskou unií a Čínou a rozvíjení synergií mezi čínskou iniciativou „Jeden pás, jedna cesta“ a investičním plánem pro Evropu.

Pokud jde o ocel, dohodly se obě strany na posílení spolupráce v rámci Globálního fóra pro řešení nadbytku kapacity v ocelářství a v souladu s rozhodnutími přijatými na summitech v Chang-čou (2016) a v Hamburku (2017), jakož i s ministerskými rozhodnutími z roku 2017, se zavázaly k provádění dohodnutých politických doporučení.

EU a Čína se rovněž dohodly na uzavření jednání o dohodě o spolupráci a ochraně typických potravin a nápojů před napodobováním, tzv. zeměpisných označení, a to pokud možno do konce října. Dohoda v této oblasti by zajistila vysokou úroveň ochrany našich zeměpisných označení, jež představují důležité tradice a bohaté zdroje pro EU i Čínu.

V oblasti bezpečnosti potravin se EU a Čína dohodly na prosazování nejpřísnějších norem, přičemž jsou připraveny zohlednit zásadu regionalizace, a zavázaly se k rozšíření přístupu potravinářských výrobků na trh.

S cílem posílit prosazování právních předpisů celními orgány, a tím bojovat proti padělatelství a pirátství, k němuž dochází v obchodních stycích mezi oběma stranami, EU a Čína podepsaly Akční plán pro celní spolupráci mezi EU a Čínou v oblasti práv duševního vlastnictví (2018–2020). Tento akční plán bude podporovat i spolupráci mezi celními orgány a dalšími donucovacími orgány s cílem zastavit výrobu a zlikvidovat distribuční sítě.

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) a Všeobecná čínská celní správa podepsaly Dohodu o strategické správní spolupráci a akční plán (2018–2020) o posílení spolupráce v boji proti celním podvodům, zejména pokud jde o podvody při překládce, nedovolené obchodování s odpady a podvody s podhodnocováním zboží.

Na třetím zasedání platformy pro propojení mezi EU a Čínou konaném v rámci summitu, jemuž za EU předsedala komisařka Violeta Bulcová, obě strany znovu potvrdily svůj závazek týkající se dopravního propojení na základě svých politických priorit, udržitelnosti, tržních pravidel a mezinárodní koordinace.

Výměny názorů se zaměřily na:

  • politickou spolupráci vycházející z rámce transevropské dopravní sítě (TEN-T) a iniciativy „Jeden pás, jedna cesta“ a zahrnující příslušné třetí země ležící mezi EU a Čínou;
  • spolupráci v oblasti dekarbonizace a digitalizace dopravy, a to i v rámci mezinárodních fór, jako jsou například Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) a Mezinárodní námořní organizace (IMO);
  • spolupráci na investičních projektech založených na kritériích udržitelnosti, transparentnosti a rovných podmínkách s cílem podpořit investice v oblasti dopravy mezi EU a Čínou.

Společný schválený zápis ze zasedání je k dispozici online, spolu se seznamem evropských dopravních projektů představených v rámci platformy pro propojení mezi EU a Čínou.

 

Partnerství občanů

Evropská unie a Čína staví do středu strategického partnerství své občany. Proběhly zajímavé debaty o zahraniční a bezpečnostní spolupráci a situaci v sousedních zemích. Obě strany na summitu diskutovaly o způsobech podpory mírového řešení na Korejském poloostrově, o svém závazku týkajícím se pokračujícího, plného a účinného provádění společného komplexního akčního plánu ohledně dohody s Íránem o jaderném programu, o společném a koordinovaném úsilí o mírový proces v Afghánistánu a o situaci na východní Ukrajině a nezákonné anexi Krymu a Sevastopolu. Projednávaly rovněž další výzvy v oblasti zahraničí a bezpečnosti, jako například situaci na Středním východě, v Libyi a v Africe, jakož i společnou podporu multilateralismu a mezinárodního řádu založeného na pravidlech s Organizací spojených národů v jeho středu.

Mnoho úspěšných činností již proběhlo v rámci projektu 2018: Rok cestovního ruchu mezi EU a Čínou, určeného k propagaci méně známých destinací, ke zlepšení zkušeností v oblasti cestovního ruchu a k poskytnutí příležitostí ke zvýšení ekonomické spolupráce. Na summitu se vedoucí představitelé zavázali k dalšímu pokračování příslušných aktivit zaměřených na usnadnění spolupráce a kontaktů mezi lidmi.

Týden poté, co se EU a Čína sešly k zatím poslednímu dialogu o lidských právech, řešili vedoucí představitelé rovněž otázky související s lidskými právy, neboť ochrana a zlepšení situace v oblasti lidských práv je jedním ze základních prvků Evropské unie a jejích globálních partnerství.

Obě strany potvrdily, že budou pokračovat v souběžných jednáních o druhé fázi plánu dialogu o migraci a mobilitě mezi EU a Čínou, konkrétně o dohodě o zjednodušení vízového režimu a dohodě o spolupráci v boji proti nelegální migraci.

EU a Čína se rovněž dohodly na zahájení nových dialogů zaměřených na problémy související s drogami a na humanitární pomoc.

* Oprava jmen 16:42, 16/7/2018

Další informace

Internetová stránka summitu EU-Čína

Vztahy EU–Čína (informativní přehled)

Společné prohlášení z 20. summitu EU-Čína

Projev předsedy Jeana-Claudea Junckera na tiskové konferenci po 20. Summitu EU-Čína

Hlavní projev předsedy Komise Jeana-Claudea Junckera u kulatého stolu pro podnikatele EU-Čína

Internetová stránka delegace EU v Číně

 

IP/18/4521

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar