Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kambodja: EU bedömer människorätts- och arbetssituationen

Bryssel den 12 juli 2018

Efter den senaste tidens oroande utveckling när det gäller mänskliga rättigheter och arbetssituationen i Kambodja besökte en delegation från EU-kommissionen och Europeiska utrikestjänsten (EEAS) landet den 5 – 11 juli 2018 för att göra en bedömning av situationen.

EU kommer nu att ge prioritet åt att analysera informationen från besöket för att kunna överväga nästa steg. Analysen kommer också att ta hänsyn till nya skriftliga inlagor från Kambodjas myndigheter, rapporter från internationella arbetsorganisationen (ILO) och andra organ som övervakar Kambodjas införande av de internationella konventioner som är relevanta för EU:s tullfria handelssystem ”Allt utom vapen”. Genom handelssystemet ”Allt utom vapen” kan Kambodja exportera alla produkter (utom vapen och ammunition) till EU utan kvoter och tullar.

– EU är stolt över att kunna ge de länder i världen med svagast ekonomi fritt tillträde till vår marknad, säger Cecilia Malmström, kommissionär med ansvar för handelsfrågor. ”Allt utom vapen”-initiativet har spelat stor roll för Kambodjas utveckling och i kampen för att utrota fattigdomen i landet. Trots detta har den senaste tidens oroande utveckling i landet krävt att vi gör en närmare bedömning av om Kambodja uppfyller sina åtaganden. Diskussioner och informationsinsamling i samband med EU:s besök har fokuserat på den allvarliga tillbakagången när det gäller politiska rättigheter och rösträtten, men även på den begränsning av civilsamhällets verksamhet som kunnat iakttas. Det finns också brister i landets mekanismer för tvistlösning, och allvarliga hot mot föreningsfriheten och rätten till kollektiva förhandlingar. Social rättvisa är en viktig aspekt av EU:s handelspolitik, bland annat respekten för mänskliga rättigheter, grundläggande rättigheter och arbetsnormer. Efter informationsuppdraget i Kambodja kommer vi nu att analysera fakta i detalj och överväga nästa steg. Att stänga av Kambodja från handelssystemet är en sista utväg, om alla andra ansträngningar att lösa problemen visar sig vara lönlösa.

EU:s delegation träffade flera medlemmar av Kambodjas regering, men också företrädare för fackföreningar, det civila samhället, affärsvärlden och för Förenta nationerna (FN) och Internationella arbetsorganisationen (ILO) i landet.

Bakgrund

Genom ”Allt utom vapen”- initiativet som ingår i det allmänna preferenssystemet beviljas exportörer från de minst utvecklade länderna ensidigt tullfritt och kvotfritt tillträde till EU:s marknad för alla produkter (utom vapen och ammunition). Syftet är att bidra till den ekonomiska utvecklingen i dessa länder och till att de kan integreras i det globala handelssystemet.

”Allt utom vapen” har medfört stora fördelar för Kambodjas ekonomi. 40 % av Kambodjas totala export går till EU, vilket gör EU till den viktigaste exportdestinationen. Kambodjas export till EU har ökat kraftigt under senare år, och mellan 2011 och 2016 var ökningen 227 %. Under 2017 uppgick Kambodjas totala export till EU till 5 miljarder euro, vilket ger landet en andraplats bland alla de länder som omfattas av ”Allt utom vapen”. Av Kambodjas totala ”Allt utom vapen”-berättigade export var det hela 95,5 % som exporterades med ”Allt utom vapen”-förmåner.

”Allt utom vapen” har framför allt bidragit stort till att det skapats jobb och tillväxt inom textilsektorn som står för 75 % av Kambodjas export till EU. Textilsektorn sysselsätter några av de mest utsatta grupperna i det kambodjanska samhället.

EU har ökat sitt engagemang gentemot Kambodja (se EU:s tvåårsrapport om genomförandet av preferenssystemet (januari 2018) som reaktion på den allvarliga oron över den fortsatta tillbakagången för demokratin, respekten för mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen, något som även uppmärksammats av Europaparlamentet (resolution av den 14 december 2017) och rådet (rådsmöte mellan EU:s utrikesministrar den 26 februari 2018).

Mer information

Handelsrelationer EU–Kambodja

”Allt utom vapen”

IP/18/4467

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar