Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Kambodža: misija EU ocenila stanje na področju človekovih pravic in pravic delavcev

Bruselj, 12. julija 2018

Delegacija Evropske komisije in Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD) je bila od 5. do 11. julija 2018 na obisku v Kambodži, da bi ocenila razmere na terenu po nedavnih zaskrbljujočih dogodkih v zvezi s človekovimi pravicami in pravicami delavcev v tej državi.

Evropska unija bo zdaj prednostno analizirala informacije, zbrane med misijo, in razmislila o nadaljnjih korakih. Ta analiza bo upoštevala tudi nadaljnja pisna stališča kamboških organov ter poročila Mednarodne organizacije dela (MOD) in drugih organov, odgovornih za spremljanje kamboškega izvajanja mednarodnih konvencij, ki se nanašajo na brezcarinsko trgovinsko shemo EU „Vse razen orožja“. Trgovinska shema „Vse razen orožja“ Kambodži omogoča, da v EU izvaža vse izdelke (razen orožja in streliva) brez kvot in tarif.

Evropska komisarka za trgovino Cecilia Malmström je dejala: „EU je ponosna na to, da gospodarsko najbolj ranljivim državam sveta zagotavlja prost dostop do svojega trga. Pobuda „Vse razen orožja“ je pomembno vplivala na razvoj in na izkoreninjenje revščine v Kambodži. Kljub temu je bilo treba zaradi nedavnih zaskrbljujočih dogodkov v tej državi natančneje oceniti, ali Kambodža izpolnjuje svoje zaveze. Misija EU se je v svojih razpravah in pri zbiranju informacij osredotočila na resno poslabšanje stanja na področju političnih in volilnih pravic ter na omejevanje dejavnosti civilne družbe. Pojavljajo se pomanjkljivosti v zvezi z mehanizmi za reševanje zemljiških sporov, zelo pa sta ogroženi tudi pravici do svobode združevanja in kolektivnih pogajanj. Socialna pravičnost, vključno s spoštovanjem človekovih pravic, temeljnih svoboščin in delovnih standardov, je bistven vidik trgovinske politike Evropske unije. Zdaj ko je misija za ugotavljanje dejstev končana, bomo ta dejstva podrobno analizirali in razmislili o nadaljnjih korakih. Izključitev Kambodže iz trgovinske sheme je ukrep v skrajni sili, ki bo izveden le, če nobena naša druga prizadevanja ne bodo odpravila teh pomislekov.“

Delegacija EU se je sestala z več člani kamboške vlade ter sindikati, civilno družbo, podjetji in predstavniki Združenih narodov in Mednarodne organizacije dela v državi.

Ozadje

EU na podlagi ureditve „Vse razen orožja“ v okviru splošne sheme preferencialov enostransko brez kvot in tarif omogoča izvoznikom iz najmanj razvitih držav dostop do svojega trga za vse izdelke (razen orožja in streliva), da bi prispevala h gospodarskemu razvoju teh držav in njihovemu vključevanju v svetovni trgovinski sistem.

Ureditev „Vse razen orožja“ je kamboškemu gospodarstvu prinesla precejšnje koristi. EU je glavno izvozno območje Kambodže in predstavlja 40 % njenega skupnega izvoza. Kamboški izvoz v EU je v zadnjih letih močno narasel, in sicer se je med letoma 2011 in 2016 povečal za 227 %. V letu 2017 je celotni izvoz Kambodže v EU dosegel 5 milijard evrov, kar Kambodžo uvršča na drugo mesto med vsemi upravičenkami do ureditve „Vse razen orožja“. 95,5 % celotnega izvoza iz Kambodže, ki se lahko izvede na podlagi ureditve „Vse razen orožja“, je bilo opravljenega v okviru preferenc te ureditve.

Ureditev „Vse razen orožja“ je zlasti prispevala k ustvarjanju veliko novih delovnih mest in precejšnji rasti v tekstilnem sektorju, ki predstavlja 75 % izvoza Kambodže v EU in omogoča zaposlovanje v nekaterih najbolj ranljivih sektorjih kamboške družbe.

EU je okrepila svoje sodelovanje s Kambodžo (glej dvoletno poročilo o GSP iz januarja 2018) zaradi večjih pomislekov glede vse slabšega stanja na področju demokracije, spoštovanja človekovih pravic in pravne države, na kar sta opozorila tudi Evropski parlament (Resolucija z dne 14. decembra 2017) in Svet (Svet ministrov za zunanje zadeve EU z dne 26. februarja 2018).

Več informacij

Trgovinski odnosi med EU in Kambodžo

Shema „Vse razen orožja“

IP/18/4467

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar