Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Kambodża: ocena praw człowieka i sytuacji na rynku pracy w ramach misji UE

Bruksela, 12 lipca 2018 r.

Delegacja Komisji Europejskiej i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) złożyła wizytę w Kambodży w dniach od 5 do 11 lipca 2018 r. w celu dokonania oceny sytuacji w związku z niedawnymi niepokojącymi wydarzeniami dotyczącymi praw człowieka i zmianami w zakresie praw pracowniczych w tym kraju.

Unia Europejska w pierwszej kolejności przenalizuje informacje zebrane podczas misji, a następnie rozważy dalsze działania. W ramach analizy uwzględnione zostaną również wszelkiego rodzaju pisemne uwagi przedstawione przez władze Kambodży, sprawozdania Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i innych organów odpowiedzialnych za monitorowanie wdrażania przez Kambodżę międzynarodowych konwencji dotyczących unijnej inicjatywy handlu bezcłowego „wszystko oprócz broni” (EBA). EBA pozwala Kambodży na wywóz wszystkich produktów (z wyjątkiem broni i amunicji) do UE bez kontyngentów i ceł.

Komisarz ds. handlu Cecilia Malmström powiedziała: UE jest dumna z tego, że znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji gospodarczej krajom świata zapewnia swobodny dostęp do swojego rynku. Inicjatywa „wszystko oprócz broni” miała znaczący wpływ na rozwój i eliminację ubóstwa w Kambodży. Niemniej jednak ze względu na niedawne niepokojące zmiany w tym kraju przeprowadzono szczegółową ocenę tego, czy Kambodża wypełnia swoje zobowiązania. Dyskusje oraz gromadzenie informacji w trakcie naszej unijnej misji dotyczyły przede wszystkim poważnego pogorszenia się sytuacji w zakresie praw politycznych i wyborczych, a także na ograniczania działalności społeczeństwa obywatelskiego. Istnieją również niedoskonałości w mechanizmach rozstrzygania sporów o ziemię oraz poważne zagrożenia dla wolności zrzeszania się i praw do rokowań zbiorowych. Sprawiedliwość społeczna – w tym poszanowanie praw człowieka, podstawowych wolności oraz norm pracy – jest ważnym aspektem w polityce handlowej UE. W następstwie misji informacyjnej szczegółowo przeanalizujemy fakty i rozważymy dalsze kroki. Usunięcie Kambodży z inicjatywy handlowej jest środkiem ostatecznym, który zastosujemy jeżeli wszystkie inne nasze wysiłki nie rozwiążą tych problemów.

Delegacja UE spotkała się z kilkoma członkami rządu Kambodży oraz przedstawicielami związków zawodowych, społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorstw, a także Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).

Kontekst

W szczególnym rozwiązaniu EBA dla krajów najsłabiej rozwiniętych w ramach ogólnego systemu preferencji UE jednostronnie zapewnia eksporterom z krajów najsłabiej rozwiniętych dostęp do swojego rynku dla wszystkich produktów (z wyjątkiem broni i amunicji) bez ceł i kontyngentów, aby przyczynić się do rozwoju gospodarczego tych krajów oraz ich zintegrowania ze światowym systemem wymiany handlowej.

EBA przyniosła istotne korzyści dla gospodarki Kambodży. Rynek unijny jest głównym rynkiem eksportowym, na który trafia 40 % wywożonych przez Kambodżę towarów. Wywóz z Kambodży do UE w ostatnich latach gwałtownie wzrósł – między 2011 r. a 2016 r. zwiększył się aż o 227 proc. W 2017 r. całkowity wywóz Kambodży do UE wyniósł 5 mld euro, zajmując w ten sposób drugie miejsce wśród wszystkich beneficjentów inicjatywy EBA. 95,5 proc. całkowitego wywozu kwalifikującego się do inicjatywy odbyło się zgodnie z preferencjami w ramach tej inicjatywy.

EBA przyczyniła się w szczególności znacząco do tworzenia miejsc pracy i rozwoju sektora tekstylnego, na który przypada 75 % wywozu Kambodży do UE, zapewniając zatrudnienie dla najsłabszych warstw społeczeństwa Kambodży.

UE zwiększyła swoje zaangażowanie w stosunku do Kambodży (zob. dwuletnie sprawozdanie UE w sprawie GSP ze stycznia 2018 r.) w odpowiedzi na poważne obawy w związku z coraz gorszym funkcjonowaniem demokracji, coraz słabszym przestrzeganiem praw człowieka i praworządności, jak zasygnalizowały to również Parlament Europejski (rezolucja z dnia 14 grudnia 2017 r.) i Rada (rada ministrów spraw zagranicznych UE z dnia 26 lutego 2018 r.).

Więcej informacji:

Stosunki handlowe między UE a Kambodżą

Inicjatywa „wszystko prócz broni”

IP/18/4467

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar