Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Kambodža: ELi missiooni põhjal hinnatakse inimõiguste ja töötajate olukorda

Brüssel, 12. juuli 2018

Euroopa Komisjoni ja Euroopa välisteenistuse delegatsioon viibis 5.–11. juulil 2018 Kambodžas, et kohapeal hinnata olukorda pärast hiljutisi murettekitavaid inim- ja tööõigustega seotud arengusuundi riigis.

Euroopa Liit analüüsib nüüd kiiremas korras missioonil kogutud teavet, et kaaluda edasisi samme. Analüüsimisel võetakse arvesse ka Kambodža ametiasutuste täiendavaid kirjalikke avaldusi ning raporteid Rahvusvaheliselt Tööorganisatsioonilt (ILO) ja muudelt asutustelt, kelle ülesanne on jälgida, kuidas Kambodža rakendab ELi tollimaksuvaba kaubanduse süsteemiga „Kõik peale relvade“ seotud rahvusvahelisi konventsioone. Kaubandussüsteemiga „Kõik peale relvade“ lubatakse Kambodžal kvoodi- ja maksuvabalt ELi eksportida kõiki tooteid (v.a relvad ja laskemoon).

Kaubandusvolinik Cecilia Malmström ütles: „EL on uhke, et tagab maailma majanduslikult kõige haavatavamatele riikidele vaba juurdepääsu meie turule. Algatusel „Kõik peale relvade“ on olnud oluline mõju Kambodža arengule ja vaesuse vähendamisele. Sellest hoolimata tuleb riigi hiljutiste murettekitavate arengusuundade tõttu lähemalt hinnata, kas Kambodža täidab oma kohustusi. Meie ELi missiooni raames peetud aruteludel ja teabe kogumisel oleme keskendunud murettekitavale tagasiminekule poliitiliste ja valimisõiguste vallas, samuti kodanikuühiskonna tegevuse piiramise vallas. Puudujääke esineb ka maa-alaste vaidluste lahendamise mehhanismides ning ühinemisvabadus ja kollektiivläbirääkimiste õigused on tõsises ohus. Euroopa Liidu kaubanduspoliitikas on oluline roll sotsiaalsel õiglusel, sh inimõiguste, põhivabaduste ja tööstandardite austamisel. Teabekogumismissiooni järel analüüsime nüüd fakte üksikasjalikult ja kaalume edasisi samme. Kui kõik muud jõupingutused nende probleemide lahendamiseks luhtuvad, on viimaseks abinõuks Kambodža kõrvaldamine kaubandussoodustuste süsteemist.“

ELi delegatsioon kohtus Kambodža valitsuse mitme liikme, samuti ametiühingute, kodanikuühiskonna, ettevõtjate ning Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) esindajatega riigis.

Taust

Üldiste tariifsete soodustuste kava alla kuuluva kaubandussoodustuste süsteemi „Kõik peale relvade“ raames tagab EL ühepoolselt vähim arenenud riikidest pärit eksportijatele maksu- ja kvoodivaba juurdepääsu oma turule kõigi toodete (v.a relvade ja laskemoona) suhtes, et kaasa aidata nende riikide majandusarengule ja integreerimisele üleilmsesse kaubandussüsteemi.

„Kõik peale relvade“ on toonud Kambodža majandusele olulist kasu. EL on peamine ekspordisihtkoht, kuhu suundub 40% Kambodža koguekspordist. Kambodža eksport ELi on viimastel aastatel järsult suurenenud (2011.–2016. aastal 227%). 2017. aastaks moodustas Kambodža kogueksport ELi 5 miljardit eurot, millega jõudis riik kõigi „Kõik peale relvade“ toetusesaajate seas teisele kohale. 95,5% süsteemi „Kõik peale relvade“ raames toetuskõlblikust Kambodža ekspordist toimus süsteemi soodustingimustel.

Süsteem on aidanud luua märkimisväärse hulga töökohti ja elavdada majanduskasvu tekstiilisektoris, mis moodustab Kambodža ekspordist ELi 75% ning pakub tööd Kambodža ühiskonna kõige haavatavamatele osadele.

EL on hakanud Kambodžale teravamat tähelepanu pöörama (vt ELi iga kahe aasta tagant esitatav aruanne üldiste soodustuste süsteemi toimimise kohta, jaanuar 2018) seoses tõsise murega demokraatia, inimõiguste ja õigusriikluse olukorra jätkuva halvenemise pärast, millele pöörasid tähelepanu ka Euroopa Parlament (14. detsembri 2017. aasta resolutsioon) ja nõukogu (EL välisasjade nõukogu, 26. veebruar 2018).

Lisateave

ELi-Kambodža kaubandussuhted

Algatus „Kõik peale relvade“

IP/18/4467

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar