Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Камбоджа: мисия на ЕС прави оценка на ситуацията по отношение на правата на човека и условията на труд

Брюксел, 12 юли 2018 r.

От 5 до 11 юли 2018 г. делегация на Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност посети Камбоджа, за да прецени на място ситуацията след неотдавнашните тревожни явления в областта на правата на човека и трудовите права в тази държава.

Европейският съюз ще анализира приоритетно информацията, събрана по време на мисията, и ще обмисли по-нататъшни стъпки. При анализа ще се вземат предвид също така други писмени изявления на камбоджанските органи и доклади на Международната организация на труда и на други организации, които отговарят за наблюдението на прилагането от страна на Камбоджа на международните конвенции, имащи отношение към режима на ЕС за безмитна търговия „Всичко освен оръжие“. Този режим дава възможност на Камбоджа да изнася за ЕС без квоти и мита всякакви продукти (с изключение на оръжия и боеприпаси).

Комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом заяви: „ЕС се гордее, че предоставя свободен достъп до своя пазар на икономически най-уязвимите държави в света. Инициативата „Всичко освен оръжие“ оказва значително въздействие за развитието на Камбоджа и изкореняването на бедността в тази държава. Неотдавнашните тревожни явления в страната обаче наложиха да се направи по-обстойна преценка на това дали тя изпълнява ангажиментите си. Обсъжданията и събирането на информация по време на мисията на ЕС бяха съсредоточени върху сериозното влошаване в областта на политическите и избирателните права, както и върху ограничаването на дейностите на гражданското общество. Недостатъци се наблюдават също и при механизмите за решаване на поземлени спорове. Налице са и сериозни заплахи за свободата на сдружаване и правото на колективно договаряне. Социалната справедливост — в това число съблюдаването на правата на човека, основните свободи и трудовите стандарти — е жизненоважен аспект на търговската политика на Европейския съюз. След мисията за установяване на фактите ние ще ги анализираме подробно и ще обмислим следващите стъпки. Ако въпреки всичките ни останали усилия тези въпроси не получат решение, като крайна мярка може да се наложи отстраняването на Камбоджа от този търговски режим.“

Делегацията на ЕС се срещна с няколко членове на правителството на Камбоджа, с представители на гражданското общество, на профсъюзи и предприятия, както и с представители на Организацията на обединените нации и Международната организация на труда в страната.

Контекст

По силата на режима „Всичко освен оръжие“ в рамките на общата схема от преференции ЕС предоставя едностранно на износителите от най-слаборазвитите държави достъп без мита и квоти до своя пазар за всички продукти (с изключение на оръжия и боеприпаси), като целта е да се допринесе за икономическото развитие на тези държави и интегрирането им в световната търговска система.

Режимът „Всичко освен оръжие“ осигури важни ползи за икономиката на Камбоджа. За ЕС е предназначен 40 % от общия износ на страната, което го прави основната ѝ дестинация за износ. През последните години износът на Камбоджа за ЕС се увеличи рязко, като от 2011 до 2016 г. нарасна с 227 %. През 2017 г. общият износ на Камбоджа за ЕС достигна 5 млрд. евро, с което тя се нареди на второ място сред всички бенефициери на режима „Всичко освен оръжие“. 95,5 % от износа на Камбоджа, който отговаря на условията за допустимост по режима, се е ползвал от предоставяните по този режим преференции.

Режимът „Всичко освен оръжие“ допринесе по-специално за разкриването на значителен брой работни места и за растежа в текстилния сектор, който съставлява 75 % от износа на Камбоджа за ЕС и осигурява работа на някои от най-уязвимите групи от камбоджанското общество.

ЕС засили ангажимента си към Камбоджа (вж. двугодишния Доклад на ЕС от януари 2018 г. относно общата схема от преференции) в отговор на сериозната загриженост от продължаващото влошаване на ситуацията по отношение на демокрацията, зачитането на правата на човека и принципите на правовата държава, което беше отбелязано също така от Европейския парламент (Резолюция от 14 декември 2017 г.) и от Съвета (Заседание на Съвета на министрите на външните работи от 26 февруари 2018 г.).

За повече информация:

Търговските отношения между ЕС и Камбоджа

Режимът „Всичко освен оръжие“

IP/18/4467

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar