Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropská komise a spotřebitelské úřady v EU tlačí Airbnb k dodržování předpisů

Brusel 16. července 2018

Evropská komise a úřady, které mají v EU na starosti ochranu spotřebitele, vyzývají společnost Airbnb, aby sladila své smluvní podmínky se spotřebitelskou legislativou EU a transparentně informovala o cenách.

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová prohlásila: „Stále více turistů si objednává ubytování prostřednictvím internetu, díky němuž se ohromně rozšířila možnost výběru. Popularita však nemůže být omluvou pro nedodržování unijních předpisů na ochranu spotřebitele. Zákazníci musí snadno chápat, za co mají platit a kolik přesně služby stojí. Také musí mít spravedlivé podmínky, pokud jde například o zrušení ubytování ze strany majitele. Očekávám, že Airbnb naše požadavky rychle a správně vyřeší.“

Způsob, jakým společnost Airbnb v současnosti zobrazuje ceny, a některé její smluvní podmínky představují porušení směrnice o nekalých obchodních praktikách, směrnice o nepřiměřených smluvních podmínkách a nařízení o uznávání a výkonu rozhodnutí. Úřady, které mají v EU na starosti ochranu spotřebitele, a Komise proto požádaly Airbnb o provedení řady změn. Společnost má své návrhy předložit do konce srpna. Jakmile navrhne řešení, Komise a příslušné úřady navrhované změny posoudí. Nebudou-li považovány za uspokojivé, může Airbnb čelit právním důsledkům.

Cenová transparentnost a jiné nekalé obchodní praktiky

Způsob, jakým Airbnb zobrazuje ceny, a skutečnost, že jasně nerozlišuje soukromé a profesionální hostitele, je nyní v rozporu s požadavky vyplývajícími z práva Unie, konkrétně se směrnicí o nekalých obchodních praktikách.

Společnost Airbnb by měla:

  • změnit zobrazování informací o cenách již při počátečním vyhledávání na internetové stránce, aby spotřebiteli byla u nabízeného ubytování vždy známa celková cena včetně všech povinných poplatků, např. za služby a úklid, nebo v případě, že není možné stanovit konečnou cenu předem, aby o případných dodatečných poplatcích byl spotřebitel jasně informován,
  • zřetelně uvádět, zda ubytování nabízí soukromý, nebo profesionální hostitel, neboť podle toho se liší pravidla ochrany spotřebitele.

Vyjasnění podmínek nebo odstranění nezákonných podmínek

Podmínky poskytování služby Airbnb by měly být uvedeny do souladu s evropskými předpisy v oblasti ochrany spotřebitele. Podle směrnice o nepřiměřených smluvních podmínkách nesmí standardní podmínky způsobovat významnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran v neprospěch spotřebitele. Směrnice rovněž vyžaduje, aby smluvní podmínky byly sepsány jasným a srozumitelným jazykem, a spotřebitelé tak byli o svých právech vyrozuměni jednoznačným a pochopitelným způsobem.

Pro společnost Airbnb to znamená mimo jiné následující:

  • Neměla by uvádět spotřebitele v omyl tím, že se obrátí na soud v jiné zemi, než je členský stát, kde má spotřebitel bydliště.
  • Airbnb nemůže jednostranně a bez odůvodnění rozhodovat, jaké podmínky nadále platí v případě ukončení smlouvy.
  • Airbnb nemůže spotřebitele zbavovat jejich základního práva na žalobu hostitele v případě osobní újmy nebo jiné škody.
  • Airbnb nemůže jednostranně měnit smluvní podmínky, aniž by spotřebitele předem jasně informovala a dala jim možnost odstoupit od smlouvy.
  • Smluvní podmínky nesmí společnosti Airbnb propůjčovat neomezené rozhodovací pravomoci, pokud jde o odstraňování obsahu.
  • Ukončení či pozastavení smlouvy ze strany Airbnb by mělo být zákazníkovi vysvětleno, mělo by se řídit jasnými pravidly a nemělo by spotřebitele zbavovat práva na přiměřenou náhradu škody nebo práva na opravný prostředek.
  • Politika Airbnb týkající se vracení peněz, odškodnění a vymáhání náhrady škody by měla být jasně definována a neměla by zbavovat spotřebitele práva na využití dostupných opravných prostředků.

Dále by společnost Airbnb měla na svých internetových stránkách zobrazovat jasně dostupný odkaz na platformu pro řešení sporů on-line a uvádět všechny potřebné informace týkající se řešení sporů, jak je uvedeno v nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line.

Další kroky

Společnost Airbnb má do konce srpna předložit podrobný návrh, jak hodlá uvést své jednání do souladu s právními předpisy EU na ochranu spotřebitele. V případě potřeby se Komise a spotřebitelské úřady v září s touto společností setkají, aby vyřešily jakékoli zbývající otázky. Nebude-li předložený návrh uspokojivý, mohou příslušné úřady v krajním případě přikročit k vymáhání předpisů právní cestou.

Souvislosti

Nařízením EU o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele vznikla celoevropská síť pro vymáhání spotřebitelských práv, která propojuje úřady na ochranu spotřebitele v jednotlivých členských státech. Díky tomuto rámci se může vnitrostátní orgán jednoho státu EU v případě přeshraničního porušování pravidel pro ochranu spotřebitelů obrátit s žádostí o pomoc na svůj protějšek v jiné zemi EU.

Spolupráci lze zahájit při vymáhání různých právních předpisů EU na ochranu spotřebitele, například směrnice o nekalých obchodních praktikách, směrnice o právech spotřebitelů nebo směrnice o nepřiměřených smluvních podmínkách.

Síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele (CPC) provedla v červnu 2018 společné posouzení podnikatelských praktik Airbnb formou společného postoje. Tento počin koordinoval norský úřad pro spotřebitele (Forbrukertilsynet) za podpory Evropské komise.

Další informace

Společný postoj úřadů zapojených do sítě pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Další informace o opatřeních pro vymáhání práv spotřebitelů

IP/18/4453

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar